dnes je 17.6.2024

Input:

Příjmy z nájmu a zdravotní pojištění

6.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2017.11.3
Příjmy z nájmu a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

VYŠLO V ČÍSLE 11/2017

Podívejme se blíže na specifickou problematiku příjmů z nájmu z pohledu zdravotního pojištění.

Dnem 31. 12. 2013 pozbyl letité právní účinnosti pojem pronájmu, jakož analogicky byly do tohoto data definovány i příjmy z pronájmu podle ustanovení § 9 ZDP. V rámci rekodifikace soukromého práva se nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. stal součástí našeho právního řádu pojem "nájem".

V praxi jsou frekventovanými formami dvoustranných ujednání nájmy nebytových prostor a nájmy domů a bytů.

Nájem nebytových prostor

O nájmu nebytových prostor se v novém občanském zákoníku z důvodu přeformulace nehovoří. S účinností od 1. 1. 2014 tedy místo nájmu nebytových prostor mluvíme o nájmu prostor sloužících podnikání.

Prostor sloužící podnikání je, slovy zákonodárce, prostor nebo místnost, který je pronajat za účelem provozování podnikatelské činnosti a slouží pak alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, je-li tento účel vyjádřen v nájemní smlouvě.

Nájem domu a bytu

Zvláštní ustanovení nového občanského zákoníku o nájmu bytu a nájmu domu se týkají případů, kdy pronajímatel přenechává nájemci byt či dům k uspokojení jeho bytových potřeb. Zásadním rysem těchto ustanovení je posílení práv nájemce, kdy pronajímatel jej může z nájmu vypovědět pouze z důvodů stanovených zákonem.

Jedním z rysů nového občanského zákoníku je snaha o potlačování formalismu. Nájemní smlouva podle něj nemusí nezbytně obsahovat náležitosti jako přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah užívání, způsob výpočtu nájemného a související úhrady. Pro platně uzavřenou smlouvu podle nového občanského zákoníku postačí, sjednají-li si strany předmět nájmu a skutečnost, že za jeho užívání náleží pronajímateli úplata. Nájemní smlouva ovšem musí být písemná, s tím rozdílem, že její neplatnosti pro formální nedostatky se nebude moci dovolávat pronajímatel vůči nájemci.

Strany sjednávají nájemné jako pevnou částku za měsíc užívání předmětu nájmu. Pokud však strany výši nájemného neujednají, nemá to vliv na platnost nájemní smlouvy. V takovém případě má pronajímatel právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá.

Pojištěnec ve zdravotním pojištění

Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky je povinně účasten českého systému veřejného zdravotního pojištění. Z této skutečnosti vyplývají pro občana – pojištěnce určitá práva a četné povinnosti, kdy jednou z těchto poviností je potřeba řešení pojistného vztahu tak, aby mu nevznikl ve zdravotním pojištění problém. Pokud pojištěnec nevěnuje této záležitosti patřičnou pozornost, může se ocitnout v situaci, kdy

Nahrávám...
Nahrávám...