dnes je 27.5.2024

Input:

Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.

1.3.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.15.30001
Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.

Ing. Olga Hochmannová

Zákonem č. 33/2017 Sb. byly do přílohy č. 3a (tj. do sazby DPH 10 %) k zákonu od DPH zařazeny i noviny a časopisy položky celního sazebníku 49. Tyto byly dosud zařazeny v příloze č. 3, tj. v sazbě DPH 15 %. Ačkoli zákon č. 33/2017 Sb. byl publikován až v půli února, druhá snížená sazba DPH má podle jeho čl. III platit pro noviny a časopisy již od 1. 1. 2017. Avšak podle informace GFŘ ke změně sazby daně u novin a časopisů, která byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy, nastává účinnost od 1. 3. 2017. GFŘ se při tomto výkladu odvolává na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Druhá snížená sazba DPH ve výši 10 % byla zavedena teprve nedávno zákonem č. 262/2014 Sb., a doplněna byla zákonem č. 360/2014 Sb., oba zákony s účinností od 1. 1. 2015. Této druhé snížené sazbě daně podléhá následující zboží uvedené v příloze č. 3a k zákonu.

Úplné znění

Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží

0402, 0404, 1901, 2106 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005 Mlýnské výrobky, a to:- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10,- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12,- z brambor,- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.Směsi těchto mlýnských výrobků.
1107 až 1109, 1903, 3505 Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
4901, 4902, 4903, 4904 Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění1.

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.

Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování

Nahrávám...
Nahrávám...