dnes je 18.6.2024

Input:

Příspěvek z FKSP na obědy zaměstnanců

8.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2016.14.10
Příspěvek z FKSP na obědy zaměstnanců

Ing. Martina Matějková

Jsme PO zřízená ÚSC. Počítá se příspěvek z FKSP na obědy zaměstnanců (zápis 412/602) do obratu pro určení DPH? Které další obraty obdobného typu (v rámci hlavní činnosti PO) se do tohoto obratu typicky počítají/nepočítají?

Obrat je vymezen v § 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), přičemž pro účely uvedeného zákona se jím rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Pojem "úplata" vymezuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o DPH jako částku v peněžních prostředcích nebo hodnotu nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně. Pro zjednodušení lze uvést, že úplatou je tedy vše, co osoba povinná k dani obdrží nebo má obdržet za svá uskutečněná plnění, a to jak v peněžité, tak i nepeněžité podobě. Do obratu se však nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Co se rozumí dlouhodobým majetkem pro účely zákona o DPH, stanoví § 4 odst. 4 písm. d). Dotací k ceně se ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o DPH rozumí přijaté finanční prostředky, které jsou poskytovány za státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, a to za podmínky, že příjemci dotace je stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a současně, že se sleva váže k jednotkové ceně plnění. Jestliže je však osobě povinné k dani poskytována např. dotace k výsledku hospodaření či na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, tato dotace není považována za dotaci k ceně, a proto se nezahrnuje do výpočtu obratu.

Zdanitelným plněním se pro účely zákona o DPH rozumí takové plnění, u kterého plátce uplatňuje příslušnou sazbu daně ve smyslu § 47 zákona o DPH. Aktuálně zákon o DPH stanoví základní sazbu daně ve výši 21 %, sníženou sazbu daně ve výši 15 % a druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Plněními

Nahrávám...
Nahrávám...