dnes je 15.7.2024

Input:

Řádná novela zákona o DPH - 2. část

8.4.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

2015.08.01 Řádná novela zákona o DPH - 2. část

Ing. Štěpánka Hesová

Tento článek je pokračováním výkladu k novele zákona o DPH, jehož první část byla uveřejněna dne 25.2.2015 a naleznete ji ZDE .

Zákon č. 360/2014 Sb. (dále jen „řádná novela”) má dělenou účinnost od 31. prosince 2014, od 1. ledna 2015 a od 1. ledna 2016.

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s novou přílohou č. 6 k zákonu o DPH  související s úpravou v § 92f ZDPH, která stanovuje seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, u nichž je vláda oprávněna na základě zmocňovacího ustanovení stanovit nařízením vlády, že se použije režim přenesení daňové povinnosti. Forma nařízení byla zvolena z důvodu možnosti rychlé reakce vlády na zavedení jak těch současných položek, tak i možné rozšíření o další položky nařízení v budoucnu. Použití režimu přenesení daňové povinnosti pro rok 2015 stanovilo nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (dále jen „NVPDP”).

Režim přenesení daňové povinnosti neboli také „reverse charge” je určen pouze pro plátce DPH u zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, přičemž přiznat a zaplatit daň má příjemce plnění (§ 92a odst. 2) a poskytovatel plnění má povinnost uskutečněné zdanitelné plnění přiznat (§ 92a odst. 3). Tato úprava se v zákoně o DPH vyskytovala již před rokem 2015 a jde o:

 • dodání zlata (§ 92b),

 • dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH (§ 92c),

 • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (§ 92d); nově od 1. ledna 2015 je zařazeno v § 2 odst. 1 NVPDP, a

 • poskytnutí stavebních prací nebo montážních prací (§ 92e ZDPH).

Tři z výše uvedených položek (s výjimkou obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů) jsou v řádné novele označeny nově jako „ trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti ” (§ 92b až § 92e).

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je v souladu se směrnicí o DPH nově v zákoně o DPH označeno jako „ dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti ”. Do tohoto dočasného použití „reverse charge” tak spadají dvě položky, a to:

 • dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v příloze č. 6 k zákonu o DPH (§ 92f ZDPH), na které navazuje nařízení vlády č. 361/2014 Sb.),

 • mechanismus rychlé reakce (§ 92g).

Všechny uvedené položky, na které se uplatňuje „reverse charge”, jsou zařazeny v nové hlavě IV. řádné novely jako „režim přenesení daňové povinnosti”.

Oba plátci, tj. jak osoba uskutečňující, tak osoba přijímající zdanitelné plnění, mají povinnost i nadále podávat správci daně elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty (§ 92a odst. 5), viz příklad.

Příklad
Jaké povinnosti musí splňovat plátce v roce 2015 při podání výpisu z evidence pro daňové účely?

Informace o obecných pravidlech a povinnostech spojených s tímto podáním jsou uvedeny na stránkách Finanční správy .

V souvislosti s touto problematikou bych chtěla čtenáře upozornit na zveřejněnou informaci GFŘ ze dne 11. března 2015 „Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016”.

A. Příloha č. 6 k zákonu o DPH

Seznam plnění uvedených v bodech 1 až 9 přílohy č. 6 k zákonu o DPH (povolenky na emise skleníkových plynů, mobilní telefony, integrované obvody, herní konzole, tablety, laptopy, obiloviny, technické plodiny, olejnaté semena a cukrová řepa, kovy, plyn, elektřina a telekomunikační služby – tyto tři poslední položky nejsou v nařízení vlády uvedeny) vychází z výčtu plnění uvedených v čl. 199a směrnice o DPH. Bod 10 přílohy č. 6 k zákonu o DPH umožňuje postupovat obdobně jako v případě dodání zboží a poskytnutí služeb na základě případné individuální odchylky, pokud by České republice byla v budoucnu udělena EK podle čl. 199b směrnice o DPH.

Dále uvádím k problematice přílohy č. 6 k zákonu o DPH příklad A1 a A2 z praxe.

Příklad
A1. Jsem plátcem DPH a prodávám mobilní telefony. Bude se na mě vztahovat režim přenesení daňového povinnosti?

Pokud budete dodávat mobilní telefony plátcům daně, bude se na Vás od 1. dubna 2015 vztahovat povinnost použít při tomto dodání zboží režim přenesení daňové povinnosti.

Příklad
A2. Jsem plátcem DPH a provádím opravy elektrických kotlů pro domácnosti a pro plátce DPH. Při těchto opravách vyměňuji řídicí jednotky nebo tyto řídicí jednotky dodávám bez instalace jako zboží. Vzniká mi v roce 2015 nějaká nová povinnost?

Pokud řídicí jednotky splňují podle kódu celní nomenklatury kód 8542 31 integrované obvody, pak Vám při dodání těchto jednotek plátcům daně vzniká od 1. dubna 2015 povinnost použít režim přenesení daňového povinnosti podle § 92f řádné novely.

B. Nařízení vlády

Režim přenesení daňové povinnosti podle nařízení vlády se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.

Od 1. ledna 2015 režimu přenesení daňové povinnosti podléhají:

 • podle § 2 odst. 1 NVPDP

  • - převod povolenky na emise skleníkových plynů.

Od 1. dubna 2015 režimu přenesení daňové povinnosti podléhají:

 • podle § 2 odst. 3 písm. a) NVPDP, viz tabulka č. 1, tj. dodání obilovin a technických plodin,

Tabulka č. 1

Kód KN   Popis zboží  
1005   Kukuřice:Osivo: – Hybridní: – třikrát křížená, – jednoduché hybridy, – ostatní. Ostatní.  
1201   Sójové boby, též drcené:– Semena. Ostatní.  
1205   Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená:– Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové:– K setí. Ostatní.  
1206 00   Slunečnicová semena, též drcená: – K setí.Ostatní:– Loupaná; neloupaná v šedě a bíle proužkované slupce. – Ostatní.  
1207 50   Hořčičná semena:– K setí. – Ostatní.  
1207 91   Maková semena:– K setí. – Ostatní.  
1209 10 00   Semena cukrové řepy.  
 • podle § 2 odst. 3 písm. b) bodu 1. až 5. NVPDP, viz tabulka č. 2, tj. dodání kovů vč. drahých kovů,

Tabulka č. 2

Kód KN   Popis zboží  
7106   Stříbro.  
7107 00 00   Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů.  
7108 vyjma kódu 7108 20 00   Zlato vyjma měnového zlata.  
7109 00 00   Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů.  
7110   Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu.  
7111 00 00   Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů.  
kapitola 72 vyjma 7204   Železo a ocel, vyjma odpadu a šrotu ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech.  
7301   Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli.  
7303   Trouby, trubky a duté profily z litiny.  
7304   Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli.  
7305   Ostatní trouby a trubky (například svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli.  
7306   Ostatní trouby, trubky a duté profily (například s netěsným rámem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli.  
7307   Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli.  
7308   Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky),ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích.  
7313 00 00   Ostnatý drát ze železa nebo oceli; kroucené kruhové dráty nebo jednoduché ploché dráty, ostnaté i bez ostnů, a volně kroucené dvojité dráty, používané pro oplocení, ze železa nebo oceli.  
7314   Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu; plechová mřížovina ze železa nebo oceli.  
7401 00 00   Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď).  
7402 00 00   Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci.  
7403   Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové).  
7405 00 00   Předslitiny mědi.  
7406   Měděný prášek a šupiny (vločky).  
7407   Měděné tyče, pruty a profily.  
7408   Měděné dráty.  
7409   Měděné desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,15 mm.  
7410   Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm.  
7411   Měděné trouby a trubky.  
7412   Měděné příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky).  
7413 00 00   Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z mědi, elektricky neizolované.  
7501   Niklový kamínek (lech), slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu.  
7502   Netvářený (surový) nikl.  
7504 00 00   Niklový prášek a šupiny (vločky).  
7505   Niklové tyče, pruty, profily a dráty.  
7506   Niklové desky, plechy, pásy a fólie.  
7601   Netvářený (surový) hliník.  
7603   Hliníkový prášek a šupiny (vločky).  
7604   Hliníkové tyče, pruty a profily.  
7605   Hliníkové dráty.  
7606   Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm.  
7607   Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm.  
7608   Hliníkové trouby a trubky.  
7609 00 00   Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky).  
Nahrávám...
Nahrávám...