dnes je 16.7.2024

Input:

Registrace plátce podle ZDPH od 1. 1. 2014

25.6.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

2014.1314.2 Registrace plátce podle ZDPH od 1. 1. 2014

Ing. Jiří Vychopeň

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”) se registrace k DPH může týkat jen osob povinných k dani, přičemž se může jednat o registraci plátce nebo o registraci identifikované osoby.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Podle ustanovení § 5a odst. 1 ZDPH se za samostatnou osobu povinnou k dani považuje i skupina, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a ZDPH.

Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Stát, kraje, obce, organizační jednotky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu; tyto subjekty se ale podle ustanovení § 5 odst. 3 ZDPH vždy považují za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 1.

Od 1. 1. 2014 platí podle ustanovení § 4b odst. 2 ZDPH, že pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond a organizační složku státu, která je účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu. Z právní úpravy svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ”) vyplývá, že nejde o osobu, ale o majetkový soubor, který fyzická nebo právnická osoba oddělí od svého ostatního majetku a svěří jej správci k určitému účelu (tento účel může být veřejně prospěšný anebo soukromý) a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.

Důvody, pro které vzniká osobě povinné k dani povinnost registrovat se k DPH jako plátce, jsou vymezeny v ustanoveních § 6 až 6f ZDPH. Důvody, pro které vzniká osobě povinné k dani povinnost registrovat se k DPH jako osoba identifikovaná, jsou vymezeny v ustanoveních § 6 až 6f ZDPH. Procesní pravidla registrace plátce a identifikované osoby jsou stanovena v § 93 a násl. ZDPH.

Povinná registrace plátce

Podle § 6 odst. 1 ZDPH se plátcem stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Obrat pro účely ZDPH je vymezen v § 4a. Podle ustanovení § 6 odst. 2 ZDPH je osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

Podle ustanovení § 94 odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani uvedená v § 6 povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

Příklad
Příklad 1:

Osoba povinná k dani překročí 1 000 000 Kč obratu v měsíci červnu 2014. Z uvedeného

důvodu se tato osoba povinná k dani stane od 1. 8. 2014 plátcem. Přihlášku k registraci plátce je ale povinna podat nejpozději do 15. 7. 2014.

Pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou registrační povinnost, stává se plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, přičemž bude zaregistrována správcem daně zpětně k zákonnému datu registrace. Při zpětné registraci plátce přizná a odvede daň na základě řádných daňových přiznání podaných zpětně za všechna předcházející zdaňovací období, kdy měl být registrován. Za pozdní podání daňových přiznání a pozdní zaplacení zpětně vzniklé daňové povinnosti vznikají plátci příslušné sankce podle daňového řádu (pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu – dále jen „DŘ” a úrok z prodlení podle § 252 DŘ ). Od roku 2013 již nedochází ke stanovení daně náhradním způsobem.

Osoba povinná k dani, která překročila stanovený obrat ještě v období do konce roku 2012, ale doposud nesplnila povinnost zaregistrovat se jako plátce, je podle bodu 4. Přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb. plátcem zpětně od 1. 1. 2013 s tím, že správce daně této osobě povinné k dani stanoví za období, kdy měla být plátcem podle ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2012, daň náhradním způsobem podle § 98 ZDPH v uvedeném znění.

Příklad
Příklad 2:

Osoba povinná k dani zjistí v měsíci květnu 2014, že překročila 1 000 000 Kč obratu již v měsíci červnu 2012, ale dosud nepodala přihlášku k registraci plátce. Tato osoba povinná k dani se stane plátcem od 1. 1. 2013. Od 1. 1. 2013 musí tato osoba povinná k dani postupovat již jako plátce, tj. musí zpětně podat řádná přiznání k dani z přidané hodnoty za všechna zdaňovací období od měsíce ledna 2013 a zaplatit vzniklou daňovou povinnost podle těchto daňových přiznání. Za období od 1. 8. do 31. 12. 2012, kdy měla být osoba povinná k dani již plátcem podle dřívějších pravidel, jí bude správcem daně stanovena daň náhradním způsobem podle § 98 ZDPH, ve znění platném do 31. 12. 2012. Při stanovení daně náhradním způsobem bude správcem daně použita sazba daně platná v roce 2012.

Podle ustanovení § 6a písm. a) ZDPH je osoba povinná k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

Podle ustanovení § 6a písm. b) ZDPH je osoba povinná k dani, která se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem, plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.

Do 31. 12. 2013 to podle uvedených ustanovení platilo obdobně pro osoby povinné k dani, které uskutečňovaly plnění s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani na základě smlouvy o sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., dřívějšího občanského zákoníku (dále „ObčZ) nebo jiné obdobné smlouvy. Od 1. 1. 2014 byla právní úprava smlouvy o sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. ObčZ nahrazena novou právní úpravou společnosti podle § 2716 NOZ.

Podle ustanovení § 94 odst. 2 ZDPH jsou osoby povinné k dani uvedené v § 6a ZDPH povinny podat přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne, ve kterém se staly plátcem.

Příklad
Příklad 3:

Od roku 2012 podnikají dvě fyzické osoby společně ve sdružení bez právní subjektivity, přičemž žádná z nich není dosud plátcem. Od 1. 1. 2014 se již nejedná o sdružení, ale o společnost podle § 2716 NOZ. Jeden ze společníků společnosti podniká i samostatně mimo společnost. Tento společník se z důvodu překročení stanoveného obratu stane od 1. 7. 2014 plátcem. Do 16. 7. 2014 bude povinen tuto skutečnost sdělit druhému společníkovi společnosti, který se stane plátcem rovněž od 1. 7. 2014, přičemž stejně jako první společník musí podat přihlášku k registraci plátce do 16. 7. 2014.

Podle ustanovení § 6b odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento majetek:

a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,

b) od plátce nabytím obchodního závodu.

Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Podle § 502 NOZ se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Podle ustanovení § 6b odst. 2 ZDPH je osoba povinná k dani plátcem ode dne zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, která byla plátcem. Obchodními korporacemi se podle § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále „ZOK”), rozumí obchodní společnosti a družstva.

Podle ustanovení § 6b odst. 3 ZDPH nadále platí, že právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejich společníků, nepřestává být plátcem.

Příklad
Příklad 4:

V roce 2014 dojde k přeměně společnosti s ručením omezeným, která je plátcem, na akciovou společnost. Po této přeměně bude akciová společnost stejným plátcem, jako byla dříve společnost s ručením omezeným.

Podle ustanovení § 6c odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebo která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, plátcem ode dne poskytnutí uvedených služeb nebo dodání uvedeného zboží.

Podle ustanovení § 6c odst. 2 ZDPH je osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, plátcem od toho dne, kdy uskutečnění některé z uvedených zdanitelných plnění.

Příklad
Příklad 5:

Polský podnikatel uskutečnil dne 22. dubna 2014 dodání zboží s instalací a montáží českému občanovi v jeho rodinném domě v Ostravě. Polský podnikatel se od uvedeného dne stal v České republice plátcem, přičemž je povinen do 9. 5. 2014 podat přihlášku k registraci plátce.

Příklad
Příklad 6:

Slovenský podnikatel neusazený v tuzemsku poskytne v Brně českému plátci poradenskou službu. Místo plnění je podle § 9 odst. 1 ZDPH v České republice, přičemž povinnost přiznat a zaplatit daň má v České republice příjemce služby. V tomto případě se slovenský poskytovatel služby nestává v České republice plátcem a není zde povinen podat přihlášku k registraci.

Podle ustanovení § 6c odst. 3 ZDPH je osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno do tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, plátcem ode dne dodání uvedeného zboží.

Příklad
Příklad 7:

Německá firma, která nemá v České republice sídlo ani zde není dosud registrována jako plátce, v měsíci únoru 2014 pořídila v České republice zboží a dne 12. 3. 2014 toto zboží dodala z České republiky na Slovensko osobě registrované k dani ve Slovenské republice. Od uvedeného data se německá firma stala plátcem v České republice, přičemž do 27. 3. 2014 zde byla povinna podat přihlášku k registraci plátce.

Podle ustanovení § 6d ZDPH se osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo

Nahrávám...
Nahrávám...