dnes je 18.6.2024

Input:

Reverse charge ve stavebnictví

2.2.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Reverse charge ve stavebnictví

Ing. Jan Ambrož

Problematiku daně z přidané hodnoty u stavebních prací důkladně rozebíráme viz Stavebnictví - DPH. Důvodem je testování sazeb DPH, které se používají u různých typů výstavby a stavebně-montážních prací. Klienty nejsou jen podnikající subjekty, proto jde o velmi důležité téma.

Zcela specifickou oblastí je reverse charge ve stavebnictví, kterým rozumíme přenos daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. Tento systém není neznámý a již řadu let funguje u pořízení zboží z EU, dovozu zboží nebo u vybraných typů pořízení služeb z EU a třetích zemí.

Tuzemsko

Plnění poskytovaná tuzemskými plátci se reverse charge netýkalo. Výjimku představuje dodání zlata a dodání odpadů uvedených v příloze č. 5 zákona o DPH, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (§ 92d ZDPH).

Novinka

S účinností od 1. 1. 2012 se tento režim zavádí podle § 92e ZDPH také pro stavebně-montážní práce s klasifikací CZ-CPA 41 až 43.

Pravidla reverse charge

Pravidla jsou na první pohled velmi jednoduchá:

Poskytovatel Příjemce
Plátce DPH Plátce DPH
Typ plnění CZ-CPA 41 - 43

Od letošního roku tedy platí, že vyjmenované stavební práce poskytované mezi plátci DPH zdaňuje objednatel. Pro ostatní případy to neplatí (viz další text část Problémy).

Nezapomeňte, že tuzemské reverse charge se neuplatní, pokud příjemce nebo poskytovatel nejsou plátci DPH.

Práva a povinnosti

Oba daňové subjekty mají svá práva a povinnosti.

Poskytovatel plnění

Má mimo jiné následující povinnosti:

Daňový doklad (DD) Vystaví v řádném termínu.
Údaje na DD Nevyčíslí DPH, ale uvede sazbu DPH a informaci, že plnění podléhá systému reverse charge.
Příloha k DP K daňovému přiznání k DPH zasílá v elektronické podobě přílohu.

Příjemce plnění

Má povinností samozřejmě více:

Daňový doklad Doplní daňový doklad o výši DPH, kterou sám určí.
Odvod DPH Odvádí DPH na výstupu.
Příloha k DP K daňovému přiznání k DPH zasílá v elektronické podobě přílohu.

Rekapitulace

Přehled povinností je jasný, ale zopakujme si některé z nich, neboť představují průlom do zažitých pravidel fungování daně z přidané hodnoty v České republice.

Poskytovatel plnění vystavuje daňový doklad, ale trochu s jinými náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH. Klíčová je informace o sazbě DPH, i když její výši vypočítá příjemce plnění a ten ji také odvádí do státního rozpočtu.

Povinné přílohy k daňovému přiznání k DPH (pro oba subjekty) skutečně podáváme jen v elektronické podobě (viz další text).

Příjemce plnění má samozřejmě právo uplatnit nárok na odpočet DPH za standardních podmínek.

Neplatí však omezující administrativní podmínka "existence“ daňového dokladu!

Společnost Reality obdržela od společnosti Stavba dva daňové doklady v únoru 2012 s dnem uskutečnění zdanitelného plnění 31. 1. 2012:

  • za stavebně-montážní práce v režimu reverse charge,

  • dodávku volně stojícího nábytku.

Nárok na odpočet DPH za zdaňovací období leden je jen u první faktury.

Zálohy

Pro tuzemské reverse charge platí další výjimka. Na rozdíl od ostatních záloh v DPH (přijatých úplat), poskytnutí zálohy není předmětem DPH.

Společnost Stavba inkasovala od svého odběratele za služby podle CZ-CPA 41 až 43:

  • v prosinci 2011 zálohu 120 000 Kč (DPH 20 000 Kč),

  • v lednu 2012 zálohu ve stejné výši, u které je DPH nula.

Na daňovém dokladu k datu předání zakázky, například v březnu 2012, je-li celková hodnota plnění 400 000 Kč plus DPH, bude uveden základ DPH 300 000 Kč. Příjemce odvede DPH ve výši 60 000 Kč.

Starý/nový způsob

Postupujeme podle obecných ustanovení zákona o DPH a přechodných ustanovení. Na dalších příkladech vysvětlujeme konkrétní postupy.

Plátce DPH, společnost Reality, poskytla jinému plátci, společnosti Výstavba, v prosinci 2011 zálohu 1 000 000 Kč plus 200 000 Kč DPH. V lednu 2012 byla zakázka dokončena, zbývá dofakturovat 3 000 000 Kč bez DPH. Celkové plnění je 4 000 000 Kč plus DPH. V roce 2012 bude vystaven daňový doklad na částku 3 000 000 Kč (bez DPH!) a samovyměření provede příjemce plnění.

Společnost Stavba obdrží v prosinci zálohu 110 000 Kč na služby (stavební práce) zatížené sníženou sazbou daně. Základ daně je 100 000 Kč, DPH 10 000 Kč. Zdanitelné plnění v roce 2012 je na částku 300 000 Kč plus DPH.

Daňový doklad bude vystaven na částku 200 000 Kč bez DPH. Příjemce dodaní 14% sazbou DPH, tj. 28 000 Kč.

Problémy

Marginálie není dobrou zprávou, ale je fakt, že nové postupy platí krátkou dobu a jsou již k dispozici různé materiály Generálního finančního ředitelství, což dokumentuje složitost tohoto reverse charge.

Jedná se o následující oblasti:

  • evidence a přílohy k daňovému přiznání,

  • určení typu plnění,

  • sazba DPH,

  • právo příjemce změnit pravidla,

  • "zahraniční“ partner,

  • vazba na dotace.

Evidence

Důležitá je evidence DPH, je třeba, aby oba subjekty (poskytovatel i příjemce) měly v pořádku záznamní evidenci. Jde o jasný přehled poskytovaných plnění. Pro přílohu k daňovému přiznání, podávanou jen elektronickou formou, se použije všeobjímající kód "4“.

Více informací je k dispozici v pokynu GFŘ D-4.

Typ plnění

Velmi těžký oříšek. Do režimu přenosu daňové povinnosti patří pouze plnění zařazená do klasifikace CZ-CPA 41 až 43. Některá jsou však na rozhraní a je

Nahrávám...
Nahrávám...