dnes je 25.6.2024

Input:

Služby

30.11.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Služby

Ing. Lenka Hájková

1. Úvod do problematiky

Obecné vymezení

Kdybychom měli definovat pojem služby, můžeme si pomoci definicí, kterou uváděl dřívější zákon o dani z přidané hodnoty (platný do 30. 4. 2004), který říkal, že službou jsou všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitostí, a také převod nebo využití práv. Je tedy zřejmé, že jde o velice širokou oblast; cílem této kapitoly není podat čtenáři ucelený přehled služeb, se kterými je možné se v denním životě setkat, nýbrž nastínit základní principy jejich daňové uznatelnosti.

Podmínky daňové uznatelnosti

Samozřejmě základním momentem zahrnutí hodnoty nakoupených služeb do daňově uznatelných nákladů je souvislost s dosažením, zajištěním a udržením příjmů.

Na rozdíl od nákupu zboží nebo převodu nemovitostí je pro nákup některých služeb zvlášť důležité prokázání, že se služba opravdu uskutečnila, byla poskytnuta, že nejde jen o stav zastřený stavem formálně právním. Jsou samozřejmě služby, které nebudou správcem daně zpochybňovány, jsou ale také služby, kdy bude záležet hlavně na poplatníkovi, jakými důkazními prostředky bude schopen prokázat souvislost s dosažením, zajištěním a udržením příjmů.

Daňově neuznatelný náklad
Společnost Alfa, s.r.o., zabývající se prodejem obuvi, má v nákladech roku 201X též neuhrazenou fakturu z 15. 12. 201X ve výši 200 000 Kč za provedení průzkumu trhu v oblasti poptávky po obuvi, a to od podnikatele pana Vonáska (který nevede účetnictví). Bez hmatatelných výsledků průzkumu (např. zprávy) bude jen těžko společnost Alfa, s.r.o., obhajovat daňovou uznatelnost před správcem daně, a to obzvláště v případě, že se navíc prokáže ekonomické spojení pana Vonáska se společností.

Důkazní prostředky

Správcem daně nebudou pravděpodobně zpochybněny náklady, jako je nájem prostorů k podnikání, jejich pojištění, pojištění obchodního majetku poplatníka, auditorské a daňové služby apod.

U některých služeb, jako jsou např. provize za zprostředkování, výzkum trhu, marketingové studie, které v lepším případě budou opravdu využity při rozhodování o směru činnosti společnosti a v horším případě využity vůbec nebudou, neboť z nich bude zřejmé, že daná oblast by nepřinesla mnoho ovoce, by měl poplatník věnovat více času na shromáždění dokumentů k takovým nákladům. Správce daně bude asi v takových případech bedlivě zkoumat, zda daný náklad souvisí s dosažením, zajištěním a udržením příjmů (§ 24 odst. 1 ZDP), zda nejde o zastřený stav skutečných věcí (§ 8 odst. 3 DŘ) či zda se nejedná o případ obchodu tzv. jinak spojených osob (§ 23 odst. 7 ZDP).

K důkazním prostředkům více viz Důkazní prostředky.

Služby z časového hlediska

Jako další důležitý faktor pro správné zařazení služeb do nákladů pak nastupuje též časové hledisko, které můžeme použít právě jako jedno z možných kritérií rozdělení této široké oblasti.

Z časového hlediska můžeme služby rozdělit do tří základních skupin. První skupinou budou služby, které ovlivní základ daně v momentě jejich pořízení, druhou skupinou jsou pak služby, které je nutné časově rozlišit, a to buď v návaznosti na období, ke kterým se vážou, nebo v návaznosti na období, ve kterém dojde k výnosům závislým od uskutečnění služeb. Třetí skupinou jsou služby, které jsou součástí pořízení investic nebo zásob a které pak jako součást pořizovací ceny sledují i jejich osud.

2. Okamžité zahrnutí služby do nákladů

Vymezení

Služby, které zahrneme do této kategorie, časově souvisí s okamžikem poskytnutí (přijetí) služby. Domníváme se, že jde o největší skupinu služeb. Jako příklad těchto služeb můžeme uvést např. služby spojené s údržbou a opravou majetku (mytí vozu, oprava kola), stravovací a hostinské služby, poradenskou činnost, služby nakoupené jako subdodávka organizacemi zabývajícími se rovněž poskytováním služeb, popř. pouhá přefakturace služeb zákazníkovi.

Pro zahrnutí takovýchto služeb do nákladů je nutné splnit podmínku souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením příjmů.

Daňově uznatelný náklad
Podnikatel pan Červený provozuje autodopravu dodávkovým automobilem, který má ve svém obchodním majetku. Minulý týden byl s vozem v servisu a zaplatil 3 500 Kč za služby spojené s vyvážením kol, seřízením světel a chodem motoru. Částku uhradil v hotovosti a v momentě úhrady se tato částka stala pro pana Červeného (který není plátcem DPH) daňovým nákladem. Účtovat bude následovně:

Text MD 
Úhrada faktury za služby v hotovosti 511 du 211 

Použité účty:
211 – Pokladna
511 – Opravy a udržování

Daňově uznatelný náklad
Projekční kancelář Projekční, a.s., jejímž výstupem je vypracování kompletního projektu pro zadavatele, nemá odborníky zabývající se statickou částí projektu, proto všechny dílčí stupně projektu vztahující se ke statice stavby nakupuje od jiných subjektů. Cena za dodaný statický projekt či posudek bude pro společnost Projekční, a.s., daňově uznatelným nákladem.

Pozor!
Nutno však dát pozor na to, že se dodaný posudek váže k již zkompletovanému projektu vyfakturovanému zadavateli, jinak bychom mohli spadnout do povinnosti časově rozlišit náklady na posudek do období, ve kterém byl nebo měl být výnos z kompletního projektu pro zadavatele.

Takto nakoupenou službu zaúčtuje společnost:

Text MD D 
Faktura za služby (za dodaný projekt, posudek) 518 du 321 
Úhrada faktury 321 du 221 

Použité účty:
221 – Bankovní účty
321 – Dodavatelé
518 – Ostatní služby

Účtování

Pro účtování externích služeb se používají účty skupiny 51 - Služby.

3. Časové rozlišení hodnoty nakoupených služeb

Souvislost s jiným obdobím

Nakoupené služby, které souvisí s jinými (i s více) zdaňovacími obdobími, je nutné časově rozlišit a uplatnit je či rozdělit jako náklad teprve v období, se kterým věcně a časově souvisí. Bližší informace viz Časové rozlišení, proto zde zopakujme jen některé základní zásady.

Časové rozlišení není nutné používat v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a poplatník tím nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku (např. předplatné novin), dále v případech, kdy jde o pravidelně se opakující výdaje (pojistné, které se nekryje s kalendářním rokem, činnost auditorů a daňových poradců vztahující se k předcházejícímu období). Tato problematika je řešena i pokynem GFŘ D-6.

Příkladem, kdy časové rozlišení zajisté použijeme, je nájemné - ať už placené dopředu, nebo zpětně, vždy musíme zaúčtovat příslušné částky do období, s nímž souvisí. Časové rozlišení by mělo být rovněž použito u nákladů za takové služby, jejichž výsledek bude poplatník využívat více období. ZDP povinnost stanovuje v § 23 odst. 1, ZÚ v ustanovení § 3 odst. 1.

Nájemné placené předem

Příklad
Poplatník má uzavřenou nájemní smlouvu (pronájem kancelářských prostor) a je stanoveno, že nájemné je splatné vždy na jeden rok dopředu. Smlouva je uzavřena od 1. 4. 201X, první splátka ročního nájemného ve výši 400 000 Kč je zaplacena 1. 4. 201X (poplatník má tudíž zaplaceno nájemné do 31. 3. 201X+1). Do nákladů ovlivňujících základ daně v roce 201X se tedy zaúčtuje částka 300 000 Kč [(400 000 Kč / 12 měsíců) × 9

Nahrávám...
Nahrávám...