dnes je 18.6.2024

Input:

Služby

27.5.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Služby

Ing. Lenka Hájková

1. Úvod do problematiky

Obecné vymezení

Kdybychom měli definovat pojem služby, můžeme si pomoci s definicí, kterou uváděl zákon o dani z přidané hodnoty ve znění do 30. 4. 2004. Ten říkal, že službou jsou všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitostí, a také převodem nebo využitím práv. Je tedy zřejmé, že jde o velice širokou oblast a cílem tohoto článku není podat čtenáři ucelený přehled služeb, se kterými je možné se v běžném životě setkat, nýbrž nastínit základní principy jejich daňové uznatelnosti a zachycení v daňové evidenci.

Podmínky daňové uznatelnosti

Základní podmínkou daňové uznatelnosti je souvislost s dosažením, zajištěním a udržením příjmů. U poplatníků, kteří nevedou účetnictví, ovlivní cena služby základ daně v tom období, kdy dojde k její úhradě.

Na rozdíl od nákupu zboží nebo převodu nemovitostí je pro nákup některých služeb zvlášť důležité prokázání, že se služba skutečně uskutečnila, byla poskytnuta, že nejde jen o stav zastřený stavem formálně-právním. Jsou samozřejmě služby, které nebudou správcem daně zpochybňovány, jsou ale také služby, kdy bude záležet hlavně na poplatníkovi, jakými důkazními prostředky bude schopen prokázat souvislost s dosažením, zajištěním a udržením příjmů.

Důkazní prostředky

Správcem daně nebudou pravděpodobně zpochybněny výdaje za nájem prostorů k podnikání, jejich pojištění, pojištění obchodního majetku poplatníka, auditorské a daňové služby apod.

U některých služeb, jako jsou např. provize za zprostředkování, výzkum trhu, marketingové studie, které v lepším případě budou opravdu využity při rozhodování o směru podnikatelské činnosti společnosti a v horším případě využity vůbec nebudou, neboť z nich bude zřejmé, že daná oblast by nepřinesla mnoho ovoce, by měl poplatník věnovat více času na shromáždění dokumentů k takovým výdajům. Správce daně bude asi v takových případech bedlivě zkoumat, zda daný výdaj souvisí s dosažením, zajištěním a udržením příjmů (§ 24 odst. 1 ZDP), zda nejde o zastřený stav skutečných věcí (§ 8 odst. 3 DŘ), či zda se nejedná o případ obchodu tzv. jinak spojených osob, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty (§ 23 odst. 7 ZDP).

K důkazním prostředkům více viz Důkazní prostředky.

Okamžik zahrnutí ceny služby do výdajů

Poplatníkovi, který nevede účetnictví, tzn. který vede daňovou evidenci, ovlivňují základ daně služby v momentě jejich úhrady. Zvláštní skupinou jsou však služby, které jsou součástí pořizovací ceny hmotného majetku. Tyto služby pak ovlivňují základ daně postupně, a to ve formě daňových odpisů hmotného majetku.

2. Zahrnutí služby do výdajů v momentě úhrady

Vymezení

Služby, které zahrneme do této kategorie, tvoří největší skupinu služeb.

Jako příklad těchto služeb můžeme uvést např. služby spojené s údržbou a opravou majetku (mytí vozu, oprava kola), stravovací a hostinské služby, poradenskou činnost, služby nakoupené jako subdodávka organizacemi zabývajícími se rovněž poskytováním služeb, popř. pouhou přefakturaci služeb zákazníkovi, nájemné (i hrazené za více období najednou) atd.

Pro zahrnutí takovýchto služeb do daňově účinných výdajů je tedy nutné splnit podmínku souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením příjmů.

Daňově uznatelný náklad

Podnikatel pan Červený provozuje autodopravu dodávkovým automobilem, který má ve svém obchodním majetku. Minulý týden byl s vozem v servisu a zaplatil 3 500 Kč za služby spojené s vyvážením kol, seřízením světel a chodu motoru. Částku uhradil v hotovosti a v momentě úhrady se tato částka stala pro pana Červeného (který není plátcem DPH) daňovým výdajem.

Daňově uznatelný náklad

Podnikatel pan Novotný má projekční kancelář, jejímž výstupem je vypracování kompletního projektu pro zadavatele. Nemá odborníky zabývající se statickou částí projektu. Proto všechny dílčí stupně projektu vztahující se ke statice stavby nakupuje od jiných subjektů. Cena za dodaný statický projekt či posudek bude pro něj daňově účinným výdajem v momentě úhrady.

V nájemní smlouvě poplatníka je uvedeno, že nájemné je splatné čtvrtletně, a to do dvaceti dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Za poslední čtvrtletí roku 201X je zaplaceno nájemné až 20. 1. 201X+1. V tomto případě zachytí poplatník nájemné za čtvrté čtvrtletí roku 201X v knize závazků a až v roce 201X+1 dojde k úhradě tohoto závazku, teprve tehdy ovlivní nájemné základ daně poplatníka za rok 201X+1.

V nájemní smlouvě poplatníka je uvedeno, že nájemné na rok 201X+1 je splatné dopředu, a to nejpozději do konce předchozího kalendářního roku. Nájemné na rok 201X+1 zaplatí poplatník dne 20. 12. 201X. I když se jedná o nájemné na rok 201X+1, základ daně bude ovlivněn úhradou nájemného již v roce 201X.

Zálohy na služby

Mezi daňově uznatelné výdaje patří nejen úhrady za již poskytnuté služby, nýbrž i zaplacené zálohy na služby, které budou poskytnuty v budoucnu. Při stanovení základu daně (rozdíl mezi příjmy a výdaji) však musíme mít na paměti ustanovení § 5 odst. 10 ZDP. Poplatník, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, musí zvýšit základ daně o hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, zaplacených poplatníkovi, který vede účetnictví, a který je spojenou osobou ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, nedošlo-li k vyúčtování celkového závazku v tom zdaňovacím období, ve kterém byly tyto zálohy uhrazeny.

Spojenými osobami se rozumějí kapitálově spojené osoby a dále jinak spojené osoby, kterými jsou osoby, kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, dále osoby, kdy se shodné osoby nebo osoby

Nahrávám...
Nahrávám...