dnes je 15.7.2024

Input:

Současná regulace transferových cen v České republice

9.5.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1
Současná regulace transferových cen v České republice

Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Převodní (transferové) ceny jsou v České republice upraveny zejména v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o daních z příjmů nebo ZDP"). Klíčovým je v tomto směru § 23 odst. 7 ZDP, který definuje tzv. princip tržního odstupu1. Dále toto ustanovení definuje okruh spojených osob, tedy osob, na které se pravidla transferových cen vztahují.

  • Zákon o daních z příjmů s těmito relevantními paragrafy:

§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3. Překlasifikace na dividendy
§ 23 odst. 7 Základní pravidlo pro převodní ceny
§ 35a odst. 2 písm. d) Investiční pobídky
§ 35b Investiční pobídky
§ 38nc Závazné posouzení pro převodní ceny

Uvedená ustanovení zákona o daních z příjmů definují obecná pravidla pro jednání daňových subjektů, kteří splňující definici spojených osob. Nezmiňují však způsob, jak lze ceny na úrovni tržního odstupu stanovit a jak tuto skutečnost prokazovat správci daně. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo financí České republiky následující výkladové pokyny:

  • D-332 = Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny

  • D-334 = Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

  • pokyn GFŘ č. D-10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami / sdruženými podniky

  • pokyn GFŘ č. D-32 k závaznému posouzení způsobu tvorby ceny sjednané mezi spojenými osobami a způsobu určení základu daně stálé provozovny nerezidentů

Řešení mezinárodních problémů v oblasti transferových cen upravují dvoustranné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ty definují princip tržního odstupu a uvádějí, jakým způsobem má postupovat správce daně při jeho nedodržení. Případný spor jsou státy povinny vyřešit vzájemnou dohodou.

Česká republika s účinností k 1. říjnu 2006 přistoupila k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (tzv. Arbitrážní konvence). Cílem této Arbitrážní konvence je upravit procesy při řešení sporů, které mohou vzniknout při následných úpravách zisků plynoucích z transakcí mezi spojenými osobami v EU správcem daně a tím zabránit dvojímu zdanění. Arbitrážní konvence zaručuje vyřešení sporu v oblasti zamezení dvojího zdanění do 3 let, což lze považovat za její největší přínos oproti dvoustranným smlouvám o zamezení dvojího zdanění.

Česká republika je od roku 1995 členem OECD. Ta v roce 1979 vydala Zprávu o převodních cenách a nadnárodních podnicích, jež byla v roce

Nahrávám...
Nahrávám...