dnes je 23.5.2024

Input:

Splatná daň z příjmů - checklist

13.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.2.14
Splatná daň z příjmů - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 2 ZoÚ – Předmět účetnictví

 • § 7 odst. 1 ZoÚ – Věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 23 ZDP – Základ daně

 • § 24 ZDP – Náklady na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně

 • § 25 ZDP – Náklady, které nelze uznat za náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů

 • § 34 ZDP – Položky odčitatelné od základu daně

 • § 35 ZDP – Slevy na dani

 • § 23 odst. 1 ZDP – Základ daně

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-295 pro společnosti účtující a sestavující účetní závěrku podle ISA/IFRS

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 20 až § 38 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty

 • § 16 odst. 4 – Rezerva na daň z příjmů

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy

 • ČÚS č. 004 - Rezervy

Interpretace Národní účetní rady

 • I-3 Rezerva na splatnou daň

Komentář:

Splatná daň z příjmů (u účetních jednotek správně ze zisku) představuje povinnost účetní jednotky odvést do státního rozpočtu daň v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů. Při výpočtu daňové povinnosti se vychází z účetního výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů u poplatníků, kteří vedou podle těchto standardů účetnictví a v souladu s nimi sestavují účetní závěrku. Tyto účetní jednotky musí vyčíslit výsledek hospodaření, který by byl, kdyby se postupovalo podle českých účetních předpisů. Účetní výsledek hospodaření se pak v daňovém přiznání upravuje o položky, které jsou zaúčtovány a nezahrnují se do základu daně, nebo naopak, které zaúčtovány nejsou a do základu daně patří. Takto zjištěný základ daně lze

Nahrávám...
Nahrávám...