dnes je 24.5.2024

Input:

Správce daně

6.5.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Správce daně

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Zdeněk Burda

Správce daně je státní orgán, který je pověřen provádět opatření ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností. Jeho základním úkolem je hájit zájmy státu v procesu vyměřování, placení a vymáhání daní. Orgánů spravujících daně je velké množství, proto je úkolem daňového subjektu, aby vždy zjistil, na kterého správce daně se má obrátit, kterému má adresovat své podání. K tomu je třeba znát věcnou působnost a místní příslušnost. Viz též Povinnosti správce daně a daňového subjektu.

Finanční úřady

Většina daní spadá do věcné příslušnosti územních finančních orgánů. Základní jednotkou jejich systému jsou finanční úřady, kterým přísluší pravomoc spravovat daně v okruhu své místní příslušnosti.

Finanční úřady jsou ale v současné době organizovány v jiné podobě, než jsme je léta znali. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Dosavadní soustava územních finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů s krajskou působností a Specializovaný finanční úřad.

Zjednodušeně řečeno, původní finanční ředitelství se změnila na finanční úřady a původní finanční úřady na územní pracoviště finančních úřadů. Pro daňové subjekty to má například následující praktické dopady:

Jestliže daňový subjekt místně příslušný na Prahu 1 podá daňové přiznání do podatelny Územního pracoviště pro Prahu 2, nedělá chybu. Existuje už jen jediný celopražský finanční úřad s územními pracovišti v jednotlivých pražských obvodech. To znamená, že jednotlivé podatelny v pražských obvodech nejsou podatelny samostatných finančních úřadů, ale podatelnami jednoho "celopražského" finančního úřadu.

Daňovému subjektu z Prahy 1 je na základě kontroly doměřena daň. Ten s finančním úřadem nesouhlasí a chce se odvolat. Zatímco dříve by jeho odvolání doputovalo na Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, v současné době Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně působí jako čistě odvolací orgán pro celé území České republiky. Důvodem této reorganizace byla snaha o jednotnost v postupech odvolacího řízení.

SFÚ

Kromě výše zmíněných finančních úřadů existuje pro velké daňové subjekty (především pro ty, jejichž obrat je vyšší než 2 miliardy Kč) Specializovaný finanční úřad. Čtrnáct finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně je vybaveno krajskou územní působností, přičemž název příslušného kraje je obsažen i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se nachází přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu jsou územní pracoviště, která byla v podstatě zřízena na místech, kde měly v roce 2012 sídlo "zanikající'“ finanční úřady.

Všechny finanční úřady od roku 2013 nad rámec kompetencí původních finančních úřadů vykonávají také kontrolu dotací, finanční kontrolu a jsou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností (tzv. "druhý pilíř"). Z pověření ministerstva mohou finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

Místní příslušnost

Základní místní příslušnost je u fyzických osob dána jejich bydlištěm, příp. místem, kde se převážně zdržují, a u právnických osob pak jejich sídlem.

U cizinců pak adresa hlášeného pobytu. Nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.

Právnická osoba

Sídlem právnické osoby se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

Daň z nemovitých věcí

Je-li předmětem daně nemovitá věc, je ke správě daní místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.

Zákon o DPH

V některých případech je speciálním daňovým zákonem upravena místní příslušnost. Například u daně z přidané hodnoty se týká tzv. vracení DPH, kdy je tímto orgánem Finanční úřad pro hlavní město Praha.

Pokud nelze podle předešlých bodů místní příslušnost jednoznačně určit, pak je místně příslušným Finanční úřad pro hl. město Prahu.

Orgány finanční správy

Jak je uvedeno výše, finanční správa České republiky je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.

Jako orgány Finanční správy České republiky jsou zřízeny Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.

Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo"). Odvolací finanční ředitelství je podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství.

Územní orgány

Postavení správce daně, a to v celém rozsahu, mají i územní orgány (obecní a krajské úřady), které spravují místní a správní poplatky.

I když daň z nemovitostí

Nahrávám...
Nahrávám...