dnes je 25.2.2024

Input:

Test k daňovým změnám od 1. 1. 2016

13.4.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2016.8.1
Test k daňovým změnám od 1. 1. 2016

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 8/2016

Tento článek je zpracován formou testu, ve kterém si můžete ověřit své znalosti zákona o daních z příjmů a zákona o DPH, konkrétně změn, které nastaly k 1. lednu 2016. U každé otázky zvolte, zda je tvrzení pravdivé, či nikoli. Správné odpovědi pak naleznete na konci testu.

1. Může plátce, který je právnickou osobou (s.r.o.), podat kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2016 s použitím datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu s následným potvrzením e-tiskopisem odevzdaným správci daně do 5 dnů po podání kontrolního hlášení?

ANO / NE

2. Musí plátce, který je fyzickou osobou, jehož obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesahuje 6 000 000 Kč, podat v roce 2016 dodatečné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 2. čtvrtletí 2015 elektronicky, když řádná daňové přiznání za všechna zdaňovací období roku 2015 podával v souladu se zákonem v papírové formě?

ANO / NE

3. Může poplatník daně z příjmů fyzických osob, který má zpřístupněnu datovou schránku, podat daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2015 s použitím datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu s následným potvrzením e-tiskopisem odevzdaným správci daně do 5 dnů po podání daňového přiznání?

ANO / NE

4. Může se v roce 2016 plátce rozhodnout uplatnit DPH i při dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a nejde ani o stavební pozemek, pokud k tomu má předem souhlas příjemce, který je rovněž plátcem?

ANO / NE

5. Je pozemek, na kterém je zřízena pouze inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, pro účely daně z přidané hodnoty pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí?

ANO / NE

6. Může plátce v roce 2016 při dodání stavby pevně spojené se zemí po uplynutí lhůty pro osvobození od daně podle § 56 odst. 3 ZDPH u tohoto dodání nemovité věci uplatnit daň, nemá-li k tomu předem souhlas příjemce, který není plátcem?

ANO / NE

7. Použije plátce v roce 2016 při dodání stavebního pozemku, který je zdanitelným plněním, režim přenesení daňové povinnosti?

ANO /NE

8. Pokud se plátce rozhodne, že se u dlouhodobého nájmu nemovité věci jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti bude uplatňovat DPH, bude tuto daň povinen přiznávat příjemce (tj. nájemce) v režimu přenesení daňové povinnosti?

ANO / NE

9. Je nájem pozemku, jehož součástí není žádná stavba ani jednotka, osvobozen od DPH, pokud netrvá nepřetržitě déle než 48 hodin?

ANO / NE

10. Uvádí se v kontrolním hlášení také údaje o poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, kdy je povinen přiznat daň příjemce služby?

ANO / NE

11. Uvádí se v kontrolním hlášení také údaje o službách, které byly plátci v roce 2016 poskytnuty osobami povinnými k dani se sídlem v třetích zemích a u kterých je plátce jako příjemce služby povinen přiznat daň v tuzemsku?

ANO / NE

12. Uvádí se do kontrolního hlášení údaje o uskutečněném zdanitelném plnění při dovozu zboží, u kterého je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu bylo zboží propuštěno do celního režimu volný oběh?

ANO / NE

13. V části A.4. kontrolního hlášení uvede plátce v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění do položky "DPPD" datum přijetí úplaty?

ANO / NE

14. Je pro určení, zda se dílčí transakce uvedené na platebním kalendáři vykazují v kontrolním hlášení jednotlivě v části A.4. nebo B.2. nebo jako souhrnné hodnoty v části A.5. nebo B.3., rozhodující výše hodnoty jednotlivých dílčích transakcí včetně DPH?

ANO / NE

15. Pokud daňový doklad obsahuje vedle zdanitelného plnění i plnění, které není předmětem DPH, je pro učení, zda se přijaté zdanitelné plnění uvedené na tomto daňovém dokladu vykáže v kontrolním hlášení v části B.2. nebo v části B.3., rozhodující pouze hodnota přijatého zdanitelného plnění včetně DPH?

ANO / NE

16. V následném kontrolním hlášení se v oddílech A a B uvádí pouze rozdíly oproti řádnému kontrolnímu hlášení?

ANO / NE

17. Je výzva související s kontrolním hlášením, která se plátci doručuje

Nahrávám...
Nahrávám...