dnes je 15.4.2024

Input:

Tichý společník

13.2.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

Tichý společník

Ing. Ivan Macháček

Úvod

Často se stává, že podnikatelskému subjektu se nepodaří zajistit potřebný kapitál pro rozvoj svého podnikání ani formou úvěru ani půjčky, a proto se tento subjekt snaží získat potřebný kapitál formou účasti tichého společníka na podnikání. V této kapitole se budeme zabývat právními a daňovými otázkami tohoto tichého společenství, a to jak na straně tichého společníka, kterým může být fyzická osoba (podnikatel či nepodnikatel) i právnická osoba, tak na straně subjektu, který přijme vklad od tichého společníka.

Definice

Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikatelskému subjektu určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku z podnikání.

Právní řešení tichého společenství

Právní řešení smlouvy o tichém společenství nalezneme v §§ 673 - 681 ObchZ. Smlouva o tichém společenství musí mít vždy písemnou formu, smlouva u akciové společnosti a společnosti s. r. o. podléhá schválení valnou hromadou. Smlouvu o tichém společenství řadíme do kategorie tzv. absolutních obchodů, tzn. že se použije bez ohledu na povahu jejích účastníků. Přitom podnikatelský subjekt může mít více tichých společníků a rovněž tak osoba se může stát na základě samostatných smluv tichým společníkem více podnikatelských subjektů.

K podstatným náležitostem smlouvy o tichém společenství patří jednak stanovení výše vkladu tichého společníka a jednak určení části zisku vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání. K výplatě části zisku vyplývajícího z podílu tichého společníka na výsledku podnikání se tedy musí podnikatelský subjekt zavázat ve smlouvě o tichém společenství. Rozhodujícím podkladem pro určení podílu tichého společníka na výsledku podnikání je účetní závěrka. Nárok na podíl na zisku vzniká tichému společníkovi do 30 dnů po vyhotovení účetní závěrky. Je-li podnikatelem právnická osoba, běží tato lhůta od schválení účetní závěrky v souladu s jejími stanovami, společenskou smlouvou nebo zákonem.

Vklad tichého společníka

Předmětem vkladu tichého společníka může být určitá peněžní částka, určitá věc, právo nebo jiná majetková hodnota využitelná při podnikání. Tichý společník je povinen předmět vkladu předat podnikateli nebo mu umožnit jeho využití při podnikání v době smluvené, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, stává se podnikatelský subjekt převzetím věci (s výjimkou nemovitých věcí) jejím vlastníkem. V případě vkladu nemovité věci je podnikatelský subjekt oprávněn k jejímu užívání po dobu trvání smlouvy. Pokud je předmětem vkladu právo a smlouva nestanoví něco jiného, je podnikatel oprávněn po dobu trvání smlouvy k jeho výkonu.

Účast na podnikání tichého společníka

Tichý společník se neúčastní na podnikání přímo, nemá proto vliv na rozhodování o obchodních a dalších záležitostech podnikatelského subjektu. V tom se liší od vlastního společníka obchodní společnosti. Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání vznikají pouze podnikatelskému subjektu. Tichý společník však ručí za závazky podnikatele, pokud je jeho jméno obsaženo ve firmě podnikatele nebo pokud prohlásí osobě, s níž jedná podnikatel po uzavření smlouvy, že oba podnikají společně. Tichý společník je oprávněn nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů týkajících se podnikání, na němž se účastní, a proto je oprávněn požadovat stejnopis účetní závěrky.

Zánik účasti tichého společníka na podnikání

Účast tichého společníka na podnikání zaniká v těchto případech:

  • uplynutím doby, na kterou byla smlouva o tichém společenství uzavřena,

  • výpovědí, nebyla-li smlouva uzavřena na dobu určitou (nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, lze smlouvu vypovědět nejpozději 6 měsíců před koncem kalendářního roku),

  • dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu,

  • ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje,

  • prohlášením konkurzu na majetek podnikatele nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,

  • prohlášením konkurzu na majetek tichého společníka.

Zánikem účasti tichého společníka na podnikání zaniká smlouva o tichém společenství a dle § 680 ObchZ musí dojít k vypořádání podnikatelského subjektu s tichým společníkem. Podnikatel je pak povinen vrátit tichému společníkovi vklad zvýšený nebo snížený o jeho podíl na výsledku podnikání.

Výplata podílu na zisku a jeho zdanění

Podíl na zisku tichého společníka je stanoven na základě výsledků účetní závěrky podnikatelského subjektu a v souladu se smlouvou o tichém společenství.

Pokud je podnikatel (PO) povinen tvořit rezervní fond, určuje se podíl tichému společníku z čistého zisku po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu.

Podíl na zisku vyplácený tichému společníkovi je u fyzické osoby příjmem dle § 8 odst. 1 písm. b) ZDP. Podíl na zisku tichého společníka podléhá zdanění dle § 36 odst. 2 písm. d) ZDP zvláštní sazbou daně (srážková daň) ve výši 15 % z podílu na zisku.

Povinnost srazit daň má podnikatelský subjekt při výplatě podílu na zisku tichého společníka, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada nebo členská schůze schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku.

Vzhledem k tomu, že podíl na zisku tichého společníka je zdaňován srážkovou daní, tichý společník již neuvádí čistý podíl na zisku do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pokud půjde o tichého společníka – právnickou osobu, sníží se v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob dosažený účetní výsledek hospodaření o výši přijatého čistého podílu na zisku tichého společníka, jehož zdanění již provedl srážkovou daní plátce [opět 15% srážková daň podle § 36 odst. 2 písm. d) ZDP].

Pokud není tichý společník daňovým rezidentem v ČR, provede se srážka daně ve výši 15 % podle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1. ZDP.

To vše platí v případě, pokud není ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění uvedeno jinak. V případě zahraničního tichého společníka je nutno dále splnit oznamovací povinnost vůči místně příslušnému správci daně v souladu s § 38d odst. 3 ZDP na tiskopise vydaném MF.

Použití podílu na zisku tichého společníka ke zvýšení vkladu

Pokud se tichý společník rozhodne použít podíl na zisku na zvýšení svého vkladu na podnikání, není podíl na zisku tichého společníka vyplacen. Přesto podléhá zdanění zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Vklad tichého společníka se tedy zvýší o podíl na zisku snížený o sraženou daň. Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci ve kterém byl povinen provést srážku.

Tiché společenství při podnikání se ztrátou

Pokud podnikatelský subjekt dosáhne v daném účetním období ztrátu z podnikání, o podíl na ztrátě se zkracuje vklad tichého společníka. Stanoví to § 677 ObchZ. V dalších letech, kdy podnikatelský subjekt dosáhne již zisku, se snížený vklad tichého společníka zvyšuje o podíl na zisku a nárok na výplatu podílu na zisku vzniká tichému společníkovi až po dosažení původní výše vkladu. Tichý společník přitom není povinen při podílu na ztrátě z podnikání svůj vklad doplňovat. Důležitá je skutečnost, že na ztrátě se tichý společník účastní jen do výše svého vkladu.

V souladu s ustanovením § 673 odst. 1 ObchZ musí být ve smlouvě o tichém společenství dohodnutý rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný.

Podíl na zisku tichého společníka je zčásti použit na doplnění vkladu sníženého v minulém zdaňovacím období o podíl na ztrátě.

Daňové řešení podnikání se ztrátou

Tichý společník se podílí na ztrátě z podnikání do výše svého vkladu. Ve zdaňovacím období, kdy podnikatelský subjekt dosáhl ztráty z podnikání, je vklad tichého společníka snížen o jeho podíl na ztrátě. Ve zdaňovacím období, kdy je dosaženo zisku z podnikání, je z podílu na zisku připadající na tichého společníka nejdříve doplněn vklad tichého společníka do původní výše a teprve zbývající část podílu na zisku může být vyplacena tichému společníkovi. Z § 8 odst. 1 písm. b) ZDP (platí pro fyzické osoby) a z § 19 odst. 1 písm. k) ZDP (platí pro právnické osoby) pak vyplývá, že je-li podíl na zisku tichého společníka použit na doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do jeho původní výše, nepodléhá zdanění daní z příjmů. Zdanění podléhá pouze vyplácený podíl na zisku po doplnění vkladu, a to srážkovou daní, jak bylo již uvedeno v předchozím.

Příklad
Fyzická osoba na základě smlouvy o tichém společenství vložila v roce 2006 peněžitý vklad do společnosti s r.o. ve výši 300 000 Kč, přičemž dohodnutý rozsah účasti tichého společníka na zisku a na ztrátě činí dle uzavřené písemné smlouvy o tichém společenství 20 %. Společnost dosáhla v roce 2006 ztrátu z podnikání ve výši 500 000 Kč, takže podíl tichého společníka na ztrátě činí 100 000 Kč. Jeho vklad do společnosti se snížil na 200 000 Kč. V roce 2007 dosáhla společnost zisku po zdanění ve výši 400 000 Kč, takže podíl

Nahrávám...
Nahrávám...