dnes je 25.6.2024

Input:

Třístranný obchod

13.4.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2016.07.1
Třístranný obchod

Ing. Martina Matějková

Třístranný obchod je specifická forma zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH"), je této problematice věnováno ustanovení § 17. Při splnění podmínek v tomto zákonném ustanovení vymezených dochází k minimalizování administrativní zátěže na straně pořizovatele zboží, jelikož pořizovatel zboží (prostřední osoba) je osvobozen od povinnosti přiznat daň v členském státě konečného odběratele. Povinnost přiznat daň v třístranném obchodě má právě zmíněný konečný odběratel.

Základní pojmy a podmínky třístranného obchodu

Úvodem je nutno vymezit, co se rozumí třístranným obchodem a jaké základní podmínky musí být splněny, aby se vůbec o třístranný obchod jednalo. Třístranný obchod mohou uzavřít výhradně tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech, přičemž předmětem obchodu je vždy dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami. Současně musí být splněna podmínka, že obchodované zboží v rámci třístranného obchodu je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Jak bylo zmíněno v úvodu, zjednodušený postup spočívá v tom, že při splnění zákonem stanovených podmínek je prostřední osoba osvobozena od povinnosti přiznat daň v členském státě kupujícího, jelikož povinnost přiznat daň se přenáší přímo na kupujícího.

Pro správné pochopení podstaty třístranného obchodu pro účely daně z přidané hodnoty je dále důležité blíže popsat účastníky třístranného obchodu, jimiž jsou, jak bylo uvedeno výše, vždy:

1) prodávající, kterým se pro účely tohoto obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. n) zákona o DPH (osvobozená osoba je osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě, která je v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem).

2) kupující, což vždy musí být osoba registrovaná k dani v členském státě, v němž dochází k ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Kupující pořizuje zboží od prostřední osoby.

3) prostřední osoba, která vždy musí být osobou registrovanou k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího. Prostřední osoba pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v tomto členském státě. Prostřední osoba není osvobozenou osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. n) zákona o DPH. Při použití třístranného obchodu se prostřední osoba nesmí registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem.

Lepšímu pochopení průběhu třístranného obchodu napomůže následující obrázek.

Příklad

Tři obchodní partneři – každý z jiného státu EU – se domluvili, že firma registrovaná k dani v členském státě A nakoupí zboží od firmy registrované k dani ve státě B a toto zboží následně prodá firmě C. Nákup a prodej bude probíhat formou třístranného obchodu. Z logistických důvodů bude zboží přepravováno přes území členského státu A.

Jednou z podmínek aplikace zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř Evropské unie formou třístranného obchodu je skutečnost, že zboží je odesláno či přepraveno přímo z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Přímou přepravu zboží či přímé odeslání zboží je třeba chápat tak, že zboží neprochází přes členský stát prostřední osoby, a pokud je například z logistických důvodů nutné, aby bylo zboží přes členský stát prostřední osoby přepraveno, nesmí dojít na území prostřední osoby k přerušení přepravy či odeslání tohoto zboží.

Tuzemský plátce je kupujícím

Ustanovení § 17 zákona o DPH obecně definuje rysy třístranného obchodu, ve své podstatě jej však lze aplikovat pouze na případy, kdy jsou přeprava či odeslání zboží ukončeny v tuzemsku, tj. na případy, kdy je tuzemský plátce v pozici kupujícího.

Pokud je tuzemský plátce na pozici kupujícího, prostřední osobou a prodávajícím jsou pak osoby registrované k dani ve dvou různých členských státech. Prostřední osoba (osoba registrovaná k dani v členském státě A) pořizuje zboží od prodávajícího (osoba registrovaná k dani v členském státě B) za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v tuzemsku (členský stát C). Zboží, které pořizuje prostřední osoba registrovaná k dani v členském státě A, je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu B (stát prodávajícího) kupujícímu do tuzemska. Z pohledu tuzemského plátce tedy dochází k pořízení zboží z jiného členského státu, při kterém mu vzniká ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 písm. b) zákona o DPH povinnost přiznat daň. Plnění tuzemský plátce vykáže na řádku č. 3, popř. 4, daňového přiznání, do souhrnného hlášení jej neuvádí.

Příklad

Tuzemský plátce C (kupující) pořídil zboží v rámci třístranného obchodu od osoby registrované k dani na Slovensku A (prostřední osoba), která jej pořídila od osoby registrované k dani v Maďarsku B (prodávající). Zboží bylo dopraveno z Maďarska přímo do České republiky.

Pro prostřední osobu (slovenského plátce) je při splnění podmínek vymezených v ustanovení § 17 zákona o DPH pořízení zboží v tuzemsku osvobozeno od daně. Tuzemský plátce přizná ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 písm. b) zákona o DPH z pořízení předmětného zboží daň, plnění vykáže na řádku č. 3, popř. 4, daňového přiznání. Při splnění podmínek vymezených v § 72 a násl. zákona o DPH je zároveň tuzemský plátce oprávněn k odpočtu daně, který vykáže na řádku č. 43, popř. 44, daňového přiznání.

Příklad

Tuzemský plátce C (kupující) si objednal zboží u osoby registrované k dani ve Francii A (prostřední osoba), která zboží pořídila od osoby registrované k dani ve Španělsku B (prodávající). O obchodu neexistuje písemná kupní smlouva. Předmětné zboží bylo přepraveno přímo z členského státu kupujícího do členského státu prodávajícího. Skutečnost, že místem dodání je sídlo kupujícího v tuzemsku, je uvedeno na mezinárodním nákladním listu CMR, ovšem dodávku potvrdila prostřední osoba. Na průvodním listu k dodávce zboží prodávající uvedl, že místem dodání je sídlo prostřední osoby, která byla současně prodávajícím označena za odběratele. Prostřední osoba vystavila kupujícímu daňový doklad, kde bylo uvedeno, že se jedná o třístranný obchod.

Obchod mezi sebou uzavřely tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech. Zboží bylo fyzicky přepraveno přímo z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Ovšem vzhledem k tomu,

Nahrávám...
Nahrávám...