dnes je 27.5.2024

Input:

Účtová skupina 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

1.9.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

8.3.2.10
Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Ing. Blanka Jindrová

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Na účty v této skupině se převádí výše splatných a odložených daní při účetní závěrce, doměrky a vratky daní za minulá zdaňovací období, nárok na podíl na zisku nebo povinnost úhrady ztráty, převody provozních a finančních nákladů při jejich chybném zaúčtování, změna stavu rezervy na daň z příjmů.

Účet 591 – Daň z příjmů – splatná

591 – Daň z příjmů – splatná

Výše splatné daně z příjmů při uzávěrce účetního období se zachycuje na MD se souvztažným zápisem na Dal příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. Od 1. 1. 2016 byl zrušen účet 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti, protože byly ve směrné účtové osnově vypuštěny účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady a 68 – Mimořádné výnosy, a tím není ani mimořádný výsledek hospodaření.

Účtování o dani z příjmů

Č.  Text MD D
1. Zálohy na daň z příjmů placené v průběhu účetního období podle výše daně v předchozím zdaňovacím období 341 221
2. Předpis daňové povinnosti na konci zdaňovacího období (účetní závěrka) z běžné činnosti 591 341
3. Placení daně, pokud byly zálohy nižší nebo nebyly placeny 341 221
4. Vrácení částky záloh, která přesahuje daňovou povinnost 221 341
5. Daň byla vypočtena chybně, předpis doměrku daně 595 341
6. Úhrada doměrku daně 341 221
7. Předepsané pokuty a penále 545 341

Účet 592 – Daň z příjmů – odložená

592 – Daň z příjmů – odložená

O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 3 ZoÚ). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji. Daňová povinnost odložená vyplývá z přechodných rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví a mohou být:

  1. připočitatelné, které vyústí ve zdanitelné (zvyšující) částky při určování základu daně budoucích období, tzn., že vedou k odloženému daňovému závazku (např. je-li účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku vyšší než hodnota tohoto majetku pro daňové účely),
  2. odčitatelné, které vyústí v částky, které budou snižovat základ daně budoucích období, tzn., že vedou k odložené daňové pohledávce (např. je-li účetní hodnota pohledávek snížená o opravné položky nižší než hodnota těchto pohledávek včetně daňově uznatelných opravných položek. Podrobné účtování o odložené dani je u účtu 481 – Odložený daňový dluh a pohledávka v textu Účtování odložené daně.

Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, např.:

  • mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého odpisovaného nehmotného a hmotného majetku,

  • u opravné položky k zásobám,

  • u opravných položek k pohledávkám,

  • u rezerv tvořených nad rámec příslušných zákonů,

  • při neuplatněné ztrátě z předchozích let.

Účtování o odložené dani z příjmů

Č.  Text MD D
1. Převod aktivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih 481 701
2. Převod pasivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih 701 481
3. Zaúčtování odložené daňové pohledávky při prvním účtování o odložené dani 481 426
4. Zaúčtování odloženého daňového závazku při prvním účtování o odložené dani 426 481
5. Zaúčtování odložené daňové pohledávky v následujících letech 481 592
6. Zaúčtování odloženého daňového závazku v následujících letech 592
481

Účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů

595 – Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtují se zde

Nahrávám...
Nahrávám...