dnes je 17.6.2024

Input:

Účtový rozvrh

19.9.2005, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 41 minut

Účtový rozvrh

Ing. Jaroslav Trávníček

Úvod

Od roku 2003 jsou účetní jednotky ve zcela nové roli; prakticky deset let automaticky byly používány syntetické účty "nařízené“ Postupy účtování.

Novely účetních předpisů, zákona o účetnictví a především vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, představují zlom v přístupu v oblasti sestavení účtového rozvrhu.

Zákon o účetnictví

Základní atributy směrné účtové osnovy jsou popsány ve Vyhlášce.

Zákon o účetnictví stanoví v § 14 jen obecný rámec podmínek s tím, že cílem je zajistit sestavení účetní závěrky. Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, účtových skupin, případně syntetických účtů.

Na základě směrné účtové osnovy jsou povinny účetní jednotky sestavit účtový rozvrh.

Vyhláška

Ve Vyhlášce uvedená směrná účtová osnova totiž stanoví závazně pouze účtové skupiny a úpravu syntetických a analytických účtů převádí do kompetence účetní jednotky. Vzdává se tedy práva určit konkrétní syntetické účty.

Podle § 46 Vyhlášky při vedení účetnictví:

 • v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy - podle přílohy č. 4,

 • ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější.

V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy.

Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 5055 a 6064; členění přizpůsobí výkazu s přihlédnutím k povinnosti uvedené v § 39 odst. 8 Vyhlášky.

Analytické účty

V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky.

ČÚS

Podstatné změny nastaly též v obsahovém vymezení účtových skupin často v případech, kdy používáme dříve platné, pokud je to možné, konkrétní syntetické účty. Podstatnou roli v tomto směru hrají české účetní standardy účinné od 1. ledna 2004.

ČÚS 001

V této oblasti je nejvýznamnější ČÚS 001 "Účty a zásady účtování na účtech“, v němž se opět zdůrazňuje význam analytických účtů.

Účtový rozvrh

Povinnost sestavit účtový rozvrh se týká všech účetních jednotek a musí být samozřejmě k dispozici za každé účetní období. Pokud by účtový rozvrh za předchozí období účetní jednotce vyhovoval, lze ho převzít do následujícího účetního období, pokud nedošlo ke změně účetních (daňových) předpisů.

Podstatné je ustanovení zákona o účetnictví, že je možné účtový rozvrh doplňovat. Může se běžně stát, že účtový rozvrh sestavený k 1. dni účetního období odpovídá potřebám účetní jednotky, ale v průběhu období se objeví nové skutečnosti, nové účetní případy a rozšíření účetního rozvrhu bude nanejvýš žádoucí.

Společnost Alfa se zabývá prodejem elektrotechniky, kterou pořizuje pouze od tuzemských dodavatelů a zboží distribuuje také jen v ČR. Sleduje proto běžně pohledávky a závazky na účtech sk. 31 a 32 bez dalšího členění.

Vedení společnosti rozhodlo o expanzi do zahraničí. Zboží je nakupováno i prodáváno mimo ČR. Proto došlo k logickému rozšíření účtového rozvrhu o nové účty ve sk. 31 a 32, a to nejen na zahraniční, ale ještě členěné na "EU“ a "Třetí země“.

Nové účetní období

Přestože lze přejímat dříve platný účetní rozvrh, následně ho doplňovat, doporučujeme vždy k 1. dni účetního období provést důkladnou revizi a případné změny provést k tomuto dni. Představme si postup pro rok 2006 ve srovnání s účetním obdobím 2005.

Řešení

V praxi účetní jednotky zvolí některou ze tří možných alternativ pro nový účtový rozvrh:

 • strukturálně jiný a širší, než byly závazné syntetické účty pro účetní období roku 2002, které jsou ve většině případů používány i v roce 2005,

 • vycházející ze směrné účtové osnovy pro rok 2005 doplněné o nové položky a respektující nutné změny,

 • užší, než byla směrná účtová osnova pro účetní období roku 2005.

Princip

Vzhledem k tomu, že každá z uvedených alternativ má svá pro a proti a nelze jednoznačně určit, která je pro účetní jednotku nejvýhodnější, měla by platit obecně zásada, že by účtový rozvrh měl být sestaven alespoň v takové struktuře a členění, aby každá položka rozvahy a výkazu zisků a ztráty byla zachycena prostřednictvím samostatného syntetického či analytického účtu - viz Účetní výkazy v PÚ.

Pokud však chce účetní jednotka snížit míru pracnosti spojenou se sestavením účetní závěrky (myšleno v kontextu všech výkazů, tedy včetně výkazu Příloha, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu), bylo by vhodné, aby byl každý typový účetní případ zachycen prostřednictvím samostatného účtu.

Je nutné si totiž uvědomit, že účetní závěrka je srozumitelná pouze tehdy, pokud lze identifikovat obsah účetních případů v závěrce zachycených.

V dalším textu je uvedeno doporučené členění syntetických účtů ve vybraných oblastech; je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o návrh strukturálního členění, neboť je skutečně v kompetenci každé účetní jednotky upravit si účtový rozvrh podle svého zvážení.

Směrná účtová osnova

Postupně uvádíme seznam vzorových účtů pro jednotlivé účtové třídy a účtové skupiny, stručný komentář a příklady. Názvy jednotlivých účtových skupin vycházejí z přílohy č. 4 Vyhlášky, tj. ze Směrné účtové osnovy.

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

011 Zřizovací výdaje
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 Software
014 Ocenitelná práva
015 Goodwill
016 Goodwill - odpis
017 Projekty, studie
018 Nehmotný majetek - "účetní“
019 Ostatní nehmotný majetek

V případě, že účetní jednotka změní hodnotová kritéria a například zvýší limitní hranici pro zařazení do nehmotného majetku, měl by být v oddělené analytické evidenci veden dlouhodobý nehmotný majetek přecházející z minulých účetních období.

"Daňový“ nehmotný majetek

Účetní jednotka se také musí vypořádat se skutečností, že se změnil režim daňových odpisů; od roku 2004 je opět zařazen v zákoně o daních z příjmů. Sledování je tak velmi komplikované a jednou z variant je členění syntetických účtů - například v daném případě samostatným účtem 018, na kterém zachytíme nehmotný majetek, který nebyl a nemohl být v letech 2001 až 2003 daňově odpisován. A v tomto režimu - tj. účetní odpisy jsou daňovým nákladem, je sledován i nadále.

Společnost Beta pořídila za 400 000 Kč v listopadu 2003 nový výrobní software. V souladu s účetními předpisy stanovila dobu odpisování na 40 kalendářních měsíců a odpis byl zahájen v měsíci pořízení.

V lednu 2005 byl pořízen nový obchodní program za 180 000 Kč, který je již odpisován podle § 32a ZDP, účetní směrnice odpisový plán stanovila dobu odpisování také na 36 kalendářních měsíců (shodně s daňovými odpisy).

V účetnictví bude evidován výrobní software na účtu 018, obchodní software na účtu 013.

Přechodná ustanovení

Daňové předpisy se výrazně změnily v této oblasti nejen k 1. lednu 2004 (znovuzavedení NM) a k 1. lednu 2005 (zkrácení doby odpisování), ale podle přechodných ustanovení zákona o daních z příjmů musíme v účetnictví pro daňové účely sledovat případně i úpravy staršího data.

To se v praxi zabezpečí spíše analytickou evidencí, jak uvádíme v dalším příkladu.

V oblasti nehmotného majetku je situace ještě komplikovanější, pokud chceme v okruhu finančního účetnictví zajistit potřebné daňové informace. Můžeme se setkat s dalším podstatným analytickým členěním, zejména účtu 013, například:

013.100 Software pořízený do 31. prosince 2000
013.200 Software pořízený 1. ledna 2001 až 31. prosince 2003
013.400 Software pořízený 1. ledna 2004 až 31. prosince 2004
013.500 Software pořízený 1. ledna 2005 a později

Na analytických účtech se tak sleduje software podle data pořízení pro správné určení daňového režimu.

Goodwill

Novou položkou nehmotného majetku je od roku 2003 goodwill, jímž se rozumí rozdíl mezi oceněním podniku či jeho části ve smyslu obchodního zákoníku a souhrnem individuálně přeceněných složek. Vzhledem k tomu, že tento rozdíl nabývá hodnoty kladné nebo záporné, může tato složka nehmotného majetku vykazovat kladnou i zápornou hodnotu.

Pokud má účetní jednotka tuto položku, je nutné ji vykazovat na samostatném syntetickém účtu.

Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 Stavby
022 Samostatné movité věci
023 Soubory movitých věcí
024 Předměty z drahých kovů
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
026 Základní stádo, tažná zvířata, psi
027 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
028 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - odpis
029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Ve struktuře dlouhodobého hmotného odpisovaného majetku je nutné rozšířit dříve používaný počet syntetických účtů. V oddělené evidenci, nejlépe na samostatném syntetickém účtu, je užitečné vést soubory movitých věcí, předměty z drahých kovů, u nichž Vyhláška připouští odpisování.

Do dlouhodobého hmotného majetku lze nově zařadit psy, kteří byli opakovaně v minulých účetních obdobích evidováni v zásobách.

Samostatnou kategorii představuje v oblasti dlouhodobého hmotného majetku oceňovací rozdíl k nabytému majetku ("ORNM“), kterým je rozdíl (kladný nebo záporný) mezi oceněním podniku či jeho části a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek v majetku prodávajícího (vkládajícího či zanikající společnosti při přeměně společnosti).

Do položky ORNM se zahrne také opravná položka k nabytému majetku v PÚ a oprávky k opravné položce k nabytému majetku - to znamená, že do počátečních stavů účtů 027 a 028 se převodovým můstkem měly k 1. lednu 2003 převést zůstatky vykázané k 31. prosinci 2002 na účtech 097 a 098. Je vhodné, aby opravná položka k nabytému majetku byla vedena v oddělené analytické evidenci; to například znamená:

027.100 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
027.200 Opravná položka k nabytému majetku
028.100 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - odpis
028.200 Opravná položka k nabytému majetku - odpis

Pokud účetní jednotka přistoupí ke změně ve vymezení DHM, charakteru samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (úpravu limitní hodnotové hranice), vede účetní jednotka DHM přecházející z minulých účetních období a nesplňující nová hodnotová kritéria pro DHM minimálně v oddělené analytické evidenci.

Účetní jednotka si stanovila novou hranici pro DHM ve výši 60 000 Kč, což se projeví mimo jiné též v širší analytické evidenci, například účtu 022, který může mít následující podobu:

022.100 Samostatné movité věci - hranice 40 000 Kč
022.200 "Drobný majetek“ zařazený do DHM
022.300 Samostatné movité věci - nová hranice 60 000 Kč

Obdobně se pak analytická evidence rozšíří také u skupiny 07 pro nehmotný majetek a skupiny 08 pro hmotný majetek.

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031 Pozemky
032 Umělecká díla a sbírky
033 Soubory uměleckých děl a sbírek
034 Jiný dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný (např. movité kulturní památky)

V rámci úpravy účtového rozvrhu je užitečné rozšířit strukturu členění DHM neodpisovaného zejména o soubory uměleckých děl a sbírek a není od věci zařadit do účtového rozvrhu i účet, jehož prostřednictvím se případně zachytí jiný DHM, který není přípustné odpisovat.

Účetní jednotka si musí dát pozor na to, aby se na účtu DHM neodpisovaného nezachycovaly ty pozemky, které jsou v souladu s platnou účetní metodikou zásobou.

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - odpisovaného
043 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - neodpisovaného
044 Pořízení dlouhodobého finančního majetku

V této účtové skupině se zachytí nabíhající položky pro jednotlivé kategorie dlouhodobého majetku. Případná analytická evidence také kopíruje členění jednotlivých účtových skupin třídy 0.

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

051 Záloha na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
052 Záloha na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - odpisovaného
053 Záloha na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - neodpisovaného
054 Záloha na pořízení dlouhodobého finančního majetku

Struktura této účtové skupiny navazuje na předchozí skupinu.

06 - Dlouhodobý finanční majetek

061 Podíly v ovládaných a řízených osobách
062 Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem
063 Podíly a majetkové účasti v ostatních účetních jednotkách
064 Ostatní realizovatelné cenné papíry
065 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám
067 Půjčky a úvěry účetním jednotkám pod podstatným vlivem
068 Půjčky a úvěry poskytnuté jiným subjektům
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Vzhledem k tomu, že se změnil přístup k dlouhodobému finančnímu majetku, měla by si účetní jednotka i s ohledem na specifika spojená s oceněním upravit účty v rámci účtové skupiny 06 takovým způsobem, aby se pokud možno na jednotlivých syntetických účtech koncentrovaly typově stejné účetní případy.

Na účet 063 zařadíme takový podíl, který na základním kapitálu nepřesahuje 20 %.

Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

071 Oprávky - Zřizovací výdaje
072 Oprávky - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
073 Oprávky - Software
074 Oprávky - Ocenitelná práva
077 Oprávky - Projekty, studie
078 Oprávky - Nehmotný majetek - "účetní“
079 Oprávky - Ostatní nehmotný majetek

V zásadě tato skupina kopíruje nosnou účtovou skupinu 01.

Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 Oprávky - Stavby
082 Oprávky - Samostatné movité věci
083 Oprávky - Soubory movitých věcí
084 Oprávky - Předměty z drahých kovů
085 Oprávky - Pěstitelské celky trvalých porostů
086 Oprávky - Základní stádo, tažná zvířata, psi
089 Oprávky - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Opět se jedná o návaznost na aktiva uvedená v navazující skupině, tentokrát 02.

09 - Opravné položky ("OP“) k dlouhodobému majetku

091 OP k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 OP k dlouhodobému hmotnému majetku odpisovanému
093 OP k dlouhodobému hmotnému majetku neodpisovanému
094 OP k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
095 OP k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
096 OP k zálohám poskytnutým na pořízení dlouhodobého majetku
097 OP k dlouhodobému finančnímu majetku

Účtová skupina 09 je vyhrazena výhradně pro zachycení opravných položek k dlouhodobému majetku jako vyjádření dočasného snížení hodnoty tohoto dlouhodobého majetku.

Vzhledem k tomu, že opravné položky nesmí nabývat aktivní hodnoty (zůstatky musí být vykázány na straně Dal příslušných účtů opravných položek), došlo k vyčlenění opravných položek k nabytému majetku na - v našem vzorovém hesle - nově zřízený účet v účtové skupině 02.

Není tedy možné vykazovat na účtové skupině 09 opravnou položku k nabytému majetku (viz výše).

ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 - Zásoby

11 - Materiál

111 Pořízení materiálu
112 Materiál na skladě
113 Samostatné movité věci
114 Drobný hmotný majetek na skladě
115 Reklamní a propagační předměty na skladě
116 Ocenitelný odpad
117 Materiál průběžně účtovaný do spotřeby
119 Materiál na cestě

V případě materiálových zásob je užitečné prostřednictvím syntetických účtů od sebe oddělit jednotlivé složky majetku, jimž účetní postupy přiřazují podobu materiálových zásob do typově shodných skupin, neboť každá z těchto skupin má svá specifika.

Užitečný je též samostatný syntetický účet vyhrazený pro zachycení materiálových zásob, které se v souladu s účetní metodikou účtují v průběhu roku přímo do spotřeby, ale k rozvahovému dni nebyly fyzicky spotřebovány. Nejedná se totiž v pravém slova smyslu o materiál na skladě, ale o průběžnou položku, a tak není vhodné směšovat tento typ materiálových zásob se zásobami fyzicky skladovanými.

"Drobný majetek“

Své opodstatnění má i samostatné sledování zásob charakteru samostatných movitých věcí, a to jak s dobou životnosti delší než jeden rok, o nichž účetní jednotka rozhodla, že nejsou DHM, tak i s dobou životnosti kratší než jeden rok, neboť ani v tomto případě se nejedná o klasické materiálové zásoby.

Účetní jednotka se rozhodla, že v zásobách jsou evidovány i tituly do částky 60 000 Kč (viz příklad u účtové skupiny 02), pro které je zřízen nový účet 113. V účetnictví se tak mohou objevit následující účetní operace.

Text Částka MD D
1. Pořízení osobního počítače 45 000 113 321
2. Pořízení tiskárny 25 000 114 321
3. Pořízení svářecí soupravy 62 000 042 321
4. Pořízení reklamních předmětů 120 000 115 321

12 - Zásoby vlastní výroby

121 Nedokončená výroba
122 Polotovary vlastní výroby
123 Výrobky
124 Zvířata

V účtové skupině 12 není nutné rozšiřovat syntetické účty nad rámec syntetiky užívané podle dříve platných Postupů účtování.

Pokud by se přesto účetní jednotka rozhodla využít možnosti rozšíření syntetických účtů pro zlepšení a zpřesnění sledovanosti struktury zásoby vytvořené vlastní činností, pak není od věci rozdělit položky zachycené na účtu 121 - Nedokončená výroba do následujících skupin:

 • nedokončená výroba charakteru hmotné produkce,

 • nedokončená výroba charakteru hmotných výkonů,

 • nedokončená výroba charakteru nehmotných výkonů.

Toto členění lze pochopitelně zabezpečit prostřednictvím analytické evidence, ale vhodnější je použít syntetické účty, neboť analytické členění je nutné použít na druhové a skupinové roztřídění jednotlivých typů nedokončené výroby.

13 - Zboží

131 Pořízení zboží
132 Zboží na skladě
133 Zboží v prodejně
134 Zboží předané do komise
135 Zboží v konsignačních skladech
136 Zboží v opravě a zboží předané k zušlechtění
137 Pozemky a nemovitosti
138 Zálohy na pořízení zboží
139 Zboží na cestě

I v případě zboží je účelné uspořádat strukturu syntetických účtů tak, aby v rámci jednotlivých syntetických účtů se zachycovaly typově stejné účetní případy. Výše uvedené členění umožňuje u dříve jednotné položky zboží rozlišit jednotlivé druhy zboží nejen podle charakteru, ale také podle umístění (alokace) zboží.

Stejně jako u materiálu, tak i u zboží se objevuje nová položka, a to zálohy na pořízení zboží. Záloha vydaná na pořízené zboží se zachycuje v oblasti zásob bez ohledu na to, zda se jedná o zálohu krátkodobou či dlouhodobou.

Pochopitelně si může účetní jednotka provést třídění v rámci analytické evidence či zvolit jiné druhové členění syntetických účtů, nicméně vždy by mělo třídění vést k zpřehlednění vykazovaných položek, nikoliv naopak.

Zálohy

Není možné již účtovat zálohy na pořízení zásob na účet 314 (u skupiny 31 uvažujeme o účtech 315 a 316), podle aktualizované směrné účtové osnovy je zachytíme v účtové skupině 15, členěné dále na krátkodobé a dlouhodobé.

15 - Poskytnuté zálohy na zásoby

151 Poskytnuté zálohy na mat. zásoby - krátkodobé
152 Poskytnuté zálohy na mat. zásoby - dlouhodobé
153 Poskytnuté zálohy na zboží - krátkodobé
154 Poskytnuté zálohy na zboží - dlouhodobé

Účetní společnosti Beta musí pravidelně čtvrtletně zpracovávat výkazy pro banku. Proto si zřídila nový účet 151, na kterém eviduje zálohy na materiál. V účetnictví se objevuje pravidelně nová účetní operace MD 151 / D 221, jsou-li dodavatelům poukázány prostředky na materiál. Zúčtování zálohy se pak zohlední operací MD 321 / D 151.

19 - Opravné položky k zásobám

191 Opravná položka k materiálu
192 Opravná položka k nedokončené výrobě
193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 Opravná položka k výrobkům
195 Opravná položka ke zboží
196 Opravná položka k zálohám na pořízení zásob

V případě třídění opravných položek vytvářených k zásobám postačí v úrovni syntetických účtů zachovat původní strukturu syntetických účtů používaných směrnou účtovou osnovou v účetním období roku 2002 s tím, že pochopitelně přibývá opravná položka k zálohám na pořízení zásob.

ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

21 - Peníze

211 Peníze v pokladně Kč
212 Peníze v pokladně v cizí měně
213 Ceniny v Kč
214 Ceniny v cizí měně

Peníze v pokladně a ceniny je užitečné v rámci syntetických účtů členit podle měny (tuzemská měna a cizí měna), a to především pro aplikaci kurzových přepočtů jak v průběhu účetního období, tak k rozvahovému dni.

22 - Účty v bankách

221 Běžné účty v Kč
222 Kontokorentní a čerpací bankovní účty v Kč
223 Běžné účty v cizí měně
224 Kontokorentní a čerpací bankovní účty v cizí měně

Bankovní účty je užitečné rozdělit podle měn a povahy běžného účtu.

Je třeba pamatovat na vazbu účtového rozvrhu a výkazů. Lze uvést konkrétní případ, jestliže se jedná o:

 • běžný bankovní účet, vykazuje se vždy v rozvahové položce C.IV. Krátkodobý finanční majetek,

 • zatímco kontokorentní a čerpací účty:

  • pokud umožňují přečerpat účet do záporné hodnoty, se vykazují podle povahy zůstatku účtu v položce B.IV.2,

  • při kladné hodnotě ale v položce C.4.

23 - Krátkodobé bankovní úvěry

231 Krátkodobé bankovní úvěry v Kč
232 Krátkodobé bankovní úvěry v cizí měně
233 Eskontní úvěry v Kč
234 Eskontní úvěry v cizí měně

V rámci účtové skupiny 23 je užitečné si vymezit syntetické účty tak, aby byla oddělena evidence úvěrů poskytnutých v cizí měně a v Kč přímo prostřednictvím syntetických účtů.

24 - Krátkodobé finanční výpomoci

241 Emitované krátkodobé dluhopisy
242 Krátkodobé půjčky a výpomoci v Kč
243 Krátkodobé půjčky a výpomoci v cizí měně
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

V případě účtové skupiny 24 má smysl rozšířit náplň pouze v případě vydělení položky "Krátkodobé půjčky a výpomoci“ ze syntetického účtu "Ostatní krátkodobé finanční výpomoci“ a pak není od věci provést členění ještě v rámci tuzemské měny a cizí měny u krátkodobých půjček a výpomocí.

Vzhledem k tomu, že emitované dluhopisy nepatří k běžné výbavě většiny účetních jednotek, nemá smysl si v rámci této položky provádět předem další podrobnější členění, neboť exponovanost tohoto účtu bude minimální.

25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek

251 Majetkové cenné papíry k obchodování v Kč
252 Majetkové cenné papíry k obchodování v cizí měně
253 Vlastní akcie
254 Vlastní obchodní podíly
255 Dlužné cenné papíry k obchodování
256 Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
257 Ostatní realizovatelné cenné papíry
259 Pořízení krátkodobého finančního majetku

Struktura syntetických účtů v rámci účtové skupiny 25 nepotřebuje žádnou obsáhlou obměnu, neboť v zásadě vystihuje skutečnou potřebu účetních jednotek.

Co však stojí za zvážení, je oddělení od sebe vlastních akcií a vlastních obchodních podílů, protože zejména z pohledu navazujícího postupu při účetním promítnutí se jedná o zcela odlišné postupy, a vyvedení těchto položek do jednotlivých samostatných syntetických účtů určitě přispěje k jednoznačnosti vypovídací schopnosti těchto položek.

26 - Převody mezi finančními účty

261 Peníze na cestě - k pokladně
262 Peníze na cestě - k bankovním účtům

S ohledem na požadavek účetních výkazů je užitečné a potřebné oddělit v rámci položky "peněz na cestě“ vážící se k převodu peněz v pokladně a související s převodem peněz na bankovních účtech.

Vzhledem k tomu, že i peníze na cestě vážící se k peněžním prostředkům v cizí měně podléhají režimu kurzových přepočtů, je možná vhodnější využít analytickou evidenci pro členění peněz na cestě podle měn a pro odlišení charakteru peněz na cestě raději zvolit oddělené syntetické účty.

Účetní jednotka si proto zřídila k uvedeným syntetickým účtům další analytické účty:

261.100 Peníze na cestě - k pokladně - česká měna
261.110 Peníze na cestě - k pokladně - cizí měna
262.100 Peníze na cestě - k bankovním účtům - česká měna
262.110 Peníze na cestě - k bankovním účtům - cizí měna

29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

S ohledem na skutečnost, že většina položek krátkodobého finančního majetku podléhá režimu ocenění reálnou hodnotou, dostává se pod režim potenciální tvorby opravných položek pouze několik vybraných titulů (např. vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku), proto není nutné rozšířit náplň účtové skupiny 29 o další syntetické účty.

ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - Zúčtovací vztahy

31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

311 Odběratelé - krátkodobé pohledávky v Kč
312 Odběratelé - krátkodobé pohledávky v cizí měně
313 Odběratelé - dlouhodobé pohledávky v Kč
314 Odběratelé - dlouhodobé pohledávky v cizí měně
315 Poskytnuté provozní zálohy krátkodobé
316 Poskytnuté provozní zálohy dlouhodobé
317 Směnečné pohledávky (směnky k inkasu)
318 Pohledávky za eskontované cenné papíry
319 Ostatní pohledávky

Vzhledem ke struktuře pohledávek z dodavatelsko-odběratelských vztahů a požadavkům kladeným na evidenci těchto pohledávek není pochopitelně výše uvedené členění dostačující a nutná je též vhodná analytická evidence.

Cílem je především odlišit pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů z pohledu:

 • času, to jest na dlouhodobé a krátkodobé pro případnou algoritmizaci sestavení účetní závěrky,

 • použité měny (pohledávky v Kč a v cizí měně).

V rámci hlubšího členění lze dále mimo klasické postupy účtování závazně stanovené struktury doporučit ještě minimální klasifikaci podle:

 • skutečné doby splatnosti k rozvahovému dni; tento údaj je důležitý vzhledem k vykazování krátkodobých (dlouhodobých) položek v účetních výkazech, který je založen na skutečné zbývající době splatnosti, nikoliv historické sjednané době splatnosti, ze které vychází členění pohledávek, ale i závazků v rámci účetních knih,

 • charakteru pohledávky (pohledávky z vydaných vrubopisů, přijatých dobropisů, pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku, zásob apod.),

 • použitých měn (pokud toto členění není již zohledněno v rámci syntetických účtů).

32 - Závazky (krátkodobé)

321 Dodavatelé - závazky v Kč
322 Dodavatelé - závazky v cizí měně
323 Přijaté zálohy v Kč
324 Přijaté zálohy v cizí měně
325 Závazky z vydaných dobropisů
326 Závazky z přijatých vrubopisů
327 Směnečné závazky (směnky k úhradě)
328 Závazky z nákupu dlouhodobého majetku a pohledávek
329 Ostatní závazky

Vzhledem k tomu, že v rámci této účtové skupiny se zachycují pouze krátkodobé závazky, lze využít vnitřní strukturu účtové skupiny 32 zejména k oddělení tuzemské měny od zahraničních měn pro následující využití v rámci kurzových přepočtů, ale také k druhovému oddělení jednotlivých závazků z dodavatelsko-odběratelských vztahů.

To znamená, že bohatším uspořádáním syntetických účtů se ruší obvyklá číselná návaznost skupiny 31 a 32 (například zálohy 314 / 324).

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 Závazky vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů
332 Závazky ze závislé činnosti plynoucí z jiných vztahů (s výjimkou společníků a členů družstva)
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
334 Ostatní závazky vůči statutárním orgánům a členům statutárních orgánů
335 Pohledávky za zaměstnanci
336 Pohledávky za statutárními orgány a členy statutárních orgánů
337 Závazky ze zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení a pojištění
338 Pohledávky ze zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení a pojištění

V účtové skupině 33 je vhodné v návaznosti na požadavky sestavení účetní závěrky provést v rámci syntetických účtů podrobnější členění pohledávek a závazků z titulu zúčtování se zaměstnanci, osobami majícími příjmy ze závislé činnosti z jiných než pracovněprávních vztahů (s výjimkou společníků a členů družstva) a institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení a pojištění.

S ohledem na volnost rozhodování účetní jednotky v rámci účtových skupin je užitečné oddělit od sebe pohledávkové a závazkové vztahy ze zúčtování s institucemi tak, aby na oddělených syntetických účtech byly zachyceny samostatně pohledávky a závazky z těchto vztahů.

Současně se pro naplnění zpravodajské povinnosti vyplatí odlišit vzájemné vztahy účetní jednotky a jejích statutárních orgánů na samostatných syntetických účtech, a tím zjednodušit vykazování těchto vztahů v rámci účetní závěrky.

34 - Zúčtování daní a dotací

341 Daň z příjmů splatná
342 Ostatní přímé daně
343 Daň z přidané hodnoty
344 Silniční daň
345 Daň z nemovitosti
346 Daň z převodu nemovitostí
347 Ostatní daně a poplatky
348 Dotace ze státního rozpočtu
349 Ostatní dotace

Výše uvedené rozšíření syntetických účtů má za cíl podchytit jednotlivé daně běžně se vyskytující v účetnictví podnikatelských subjektů prostřednictvím konkrétních syntetických účtů.

DPH

Základní problémy účtování DPH naleznete viz Účetnictví a DPH. Navíc viz Zálohy a DPH rozebíráme zúčtování povinnosti přiznat daň nebo možnost uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých plateb.

Řada účetních jednotek zvolila konkrétní analytické účty, například u účtů 314, 324, 343, 378, 379. V praxi se můžeme také setkat se samostatným syntetickým účtem 349, který je zřízen právě pro sledování průběhu daně z přidaného hodnoty z přijatých a poskytnutých záloh.

Výkazy

Vzhledem k tomu, že v rozvaze se sice vztahy vůči státnímu rozpočtu vykazují v podobě výsledného zůstatku, ale v příloze je nutné identifikovat položky, z nichž se tento zůstatek skládá, umožní toto členění přímé rozšíření výkazu rozvaha, kdy účetní jednotka přímo v rozvaze vedle výsledného zůstatku poskytne i informaci o skladbě tohoto zůstatku. Takto strukturované členění syntetických účtů nabízí určitou algoritmizaci sestavení účetních výkazů.

35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva

351 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami - dlouhodobé
352 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami - krátkodobé (včetně poskytnutých půjček)
353 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem - dlouhodobé
354 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem - krátkodobé (včetně poskytnutých půjček)
355 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení - dlouhodobé
356 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení - krátkodobé (včetně půjček)

V účtové skupině 35 je nezbytné provést vymezení syntetických účtů v návaznosti na nutnost identifikace pohledávek nejen z pohledu krátkodobosti či dlouhodobosti, ale také s ohledem na váhu účasti účetní jednotky v jiné společnosti.

Analytická evidence se orientuje na následující členění:

 • pohledávky z titulu krátkodobých výpomocí,

 • pohledávky za upsaný základní kapitál,

 • pohledávky za upsaný ostatní vlastní kapitál,

 • pohledávky za společníky z titulu úhrady ztráty,

 • ostatní pohledávky za společníky.

Účetní jednotka si sice může ponechat syntetické členění odpovídající syntetickým účtům podle Postupů účtování, pak by ale měla respektovat skutečnost, že výkaznictví požaduje členění tohoto typu pohledávek ve vztahu k míře podílu v dané společnosti či společnostech, a tak je zřejmě vhodnější uzpůsobit strukturu syntetických účtů požadavkům rozvahy.

36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva

361 Závazky k ovládaným a řízeným osobám (krátkodobé půjčky)
362 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem (krátkodobé půjčky)
363 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
364 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
365 Závazky z upsaných a nesplacených cenných papírů a vkladů
366 Ostatní závazky ke společníkům
367 Závazky k účastníkům sdružení

V případě závazků ke společníkům, k účastníkům sdružení bez právní subjektivity a ke členům družstva je vhodné respektovat změnu obsahové náplně z pohledu syntetických účtů, i když s ohledem na skutečnost, že do účtové skupiny 36 se zahrnují pouze krátkodobé závazky, odpadá potřeba dělení závazků na krátkodobé a dlouhodobé.

Vzhledem ke změně vykazování je nutné si uvědomit, že při volbě nových syntetických účtů si nevystačí účetní jednotka pouze s názvem, ale současně musí vymezit obsahovou náplň tohoto syntetického účtu (definovat účetní případy, které se prostřednictvím daného účtu zachycují). Toto se pochopitelně vztahuje nejen k účtům závazků, ale i ke

Nahrávám...
Nahrávám...