dnes je 16.7.2024

Input:

Umělecká díla

10.8.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Umělecká díla

Ing. Jiří Nigrin

Vymezení problematiky

Záměrem této kapitoly je zmapovat daňovou uznatelnost (nebo častěji neuznatelnost) nákladů spojených s uměleckými díly. Půjde o náklady:

 • na pořízení uměleckého díla,

 • na restaurování uměleckého díla,

 • na nájemné za umělecká díla.

Právní úprava

Pro diskutovanou tematiku jsou důležité následující předpisy:

 • ZDP, zejména pak:

  • § 24 odst. 2 písm. zf) uvádí mezi daňově uznatelnými náklady výdaje (náklady) vynaložené po 1. 1. 1997 na restaurování uměleckého díla, a to jen do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o cenu pořízení tohoto uměleckého díla,

  • § 24 odst. 2 písm. t) uvádí jako daňově uznatelnou vstupní cenu hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27), a to jen do výše příjmů z jejich prodeje,

  • § 25 odst. 1 písm. za) uvádí jako nedaňové nájemné za umělecká díla a výdaje (náklady) za restaurování uměleckých děl, která nejsou součástí staveb a budov, a to u poplatníků, u nichž není výstavní, muzejní a galerijní činnost předmětem činnosti, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf),

  • § 27 písm. d) uvádí jako hmotný majetek vyloučený z odpisování i umělecké dílo, které je hmotným majetkem a které není součástí stavby nebo budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy.

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚ, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (PVZÚ):

  • § 7 odst. 6 písm. b) uvádí, že položka rozvahy "B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje bez ohledu na výši ocenění umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky (s odkazem na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), předměty kulturní hodnoty (s odkazem na zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty) a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů), popřípadě jejich soubory;

  • § 47 odst. 1 písm. d) zahrnuje do nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku také umělecká díla tvořící součást stavby;

  • § 56 odst. 10 písm. a), podle něhož se účetně neodepisují umělecká díla, která nejsou součástí stavby.

 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) - i když se ZDP na autorský zákon při uvádění pojmu "umělecká díla“ odkazuje, autorský zákon definici uměleckého díla nepřináší, a spíše se věnuje vztahu díla k autorovi a ochraně práv autora.

 • Pokyn D-6 uvádí v bodě 2. k § 27, že uměleckými díly vyloučenými z odpisování jsou i umělecká díla (samostatné movité věci), u nichž skončila doba trvání práv podle autorského zákona a nadále u nich trvá právo na ochranu autorství.

Definice uměleckého díla

Jak již bylo řečeno, ZDP se při každém použití pojmu "umělecké dílo“ odkazuje na autorský zákon (i když v poznámce je uveden zákon č. 35/1965 Sb., tj. již neplatný autorský zákon, lze dovodit, že je míněn odkaz na platný autorský zákon). Ten však příliš světla do definice uměleckého díla nevnáší. V § 2 říká, že předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Pojem "umělecké dílo“ nevztahuje autorský zákon k hmotnému předmětu, ve kterém je původně výsledek tvůrčí činnosti autora zhmotněn, ale spíše k jeho formě.

Vše může být uměleckým dílem

Z uvedených důvodů nám autorský zákon při vymezení uměleckého díla pro účely ZDP mnoho nepomůže. Zhmotněním uměleckého díla je jak originál obrazu, tak i jeho kopie. Výsledkem tvůrčí činnosti autora jsou bezesporu i různé předměty užitého umění, jako například originálně řešená lampa. Zvláště vzhledem k tomu, že autorský zákon přímo stanoví, že na významu díla nezáleží, hrozí, že za umělecké dílo ve smyslu ZDP může být prohlášen jakýkoliv dražší či atypický předmět vybavení budov, okolí budov či kanceláře podnikatelů.

Vyloučení z odpisování

Umělecké dílo je bez ohledu na pořizovací cenu neodpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem, pro který platí, že se jeho pořizovací cena stane nákladem až jednorázově v případě prodeje, a není jej tedy možno

Nahrávám...
Nahrávám...