dnes je 19.7.2024

Input:

Výsledek hospodaření

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

8.2.3
Výsledek hospodaření

Ing. Blanka Jindrová

Výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) je komplexním ukazatelem, který vyjadřuje změny vlastního kapitálu z činnosti podniku za určité období vzniklé v důsledku transakcí, událostí nebo jiných skutečností, souvisejících zejména s běžnou činností (výsledek hospodaření provozní a finanční), ale i mimořádnou činností podniku (výsledek hospodaření mimořádný).

Akruální princip

Výnosy a náklady mají být uznány v době, kdy se transakce s nimi spojené uskutečnily, tj. mají být vykázány v období, v němž se tyto transakce uskutečnily, a nikoliv až v době, kdy jsou přijaty anebo vyplaceny peněžní prostředky (či jejich ekvivalenty) s těmito transakcemi související – akruální princip.

Výstupní informace z účetnictví mají podobu účetních výkazů, které tvoří podstatu účetní závěrky, jež slouží především externím uživatelům. Jedním z účetních výkazů je "výkaz zisku a ztráty“ (výsledovka), který poskytuje informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření v jeho jednotlivých stupních.

Výkaz zisku a ztráty

Dvě zásady pro sestavování výkazu zisku a ztráty:

  • princip souměření výnosů s náklady a

  • zásada souvislosti výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím.

Zjednodušené schematické znázornění struktury výkazu zisku a ztráty - druhové členění:

 
+ Tržby z prodeje zboží (1)
Náklady vynaložené na prodané zboží (2)
Obchodní marže (3)
+ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (4)
+ Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (5)
Výkonová spotřeba (6)
Přidaná hodnota (7)
Osobní náklady (8)
Daně a poplatky (9)
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (10)
+ Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (11)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (12)
+ Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (13)
+ Ostatní provozní výnosy (14)
Ostatní provozní náklady (15)
* Provozní výsledek hospodaření (16)
+ Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (17)
Prodané cenné papíry a podíly (18)
+ Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (19)
+ Výnosy z krátkodobého finančního majetku (20)
Náklady z finančního majetku (21)
+,– Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (22)
+ Výnosové úroky (23)
Nákladové úroky (24)
+ Ostatní finanční výnosy (25)
Ostatní finanční náklady (26)
* Finanční výsledek hospodaření (27)
Daň z příjmů za běžnou činnost (28)
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (29 = 16 + 27 – 28)
+ Mimořádné výnosy (30)
Mimořádné náklady (31)
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (32)
* Mimořádný výsledek hospodaření (33 = 30 – 31 – 32)
+,– Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (34)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) (35 = 29 + 33 +,– 34)
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (36 = 29 + 33 +,– 34)

Zjednodušené schematické znázornění struktury výkazu zisku a ztráty – účelové členění:

+ Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb (1)
Náklady prodeje (2)
* Hrubý zisk nebo ztráta (3)
Odbytové náklady (4)
Správní režie (5)
+ Jiné provozní výnosy (6)
Jiné provozní náklady (7)
* Provozní výsledek hospodaření (8)
+ Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (9)
Prodané cenné papíry a podíly (10)
+ Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (11)
+ Výnosy z krátkodobého finančního majetku (12)
Náklady z finančního majetku (13)
+ Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (14)
+ Výnosové úroky (15)
Nákladové úroky (16)
+ Ostatní finanční výnosy (17)
Nahrávám...
Nahrávám...