dnes je 17.6.2024

Input:

Základní kapitál

9.10.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

Základní kapitál

Ing. Jan Ambrož, Ing. Jaroslav Trávníček

Úvod

Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti. Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným, v akciové společnosti a v družstvu. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon.

Vlastní kapitál

Základní kapitál ("ZK“) je součástí vlastního kapitálu ("VK“), společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Obchodní zákoník jednoznačně upravuje, že základní kapitál musí být vyjádřen v jednotkách české měny. V tomto textu se zaměříme na základní účetní a daňové aspekty tohoto pojmu včetně některých návazností na vlastní kapitál.

Základní kapitál

Co je obsahem významné složky pasiv, rozvahové položky A.I.1, tj. základního kapitálu, uvádí § 14 Vyhlášky. Logicky obsahuje základní kapitál obchodních společností, zapsané i nezapsané kmenové jmění státních podniků, zapsaný i nezapsaný základní kapitál družstev a základní kapitál obchodních společností povinně nezapisovaný.

Metodika účtování

Jak účtujeme o zvýšení, případně snížení základního kapitálu, řeší Český účetní standard č. 012 Změny vlastního kapitálu. Zaměříme se na konkrétní postupy a účetní operace.

S pohybem souvisejícím se základním kapitálem, účtem 411, se nejvíce setkáme na dalších účtech podle obecně používaného účtového rozvrhu :

 • 353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál,

 • 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,

 • 419 - Změny základního kapitálu.

Rozhodujícím účtem je samozřejmě účet 411 - Základní kapitál, na kterém účetní jednotka zachytí výši základního kapitálu a všechny jeho změny. Náplň ostatních výše uvedených účtů je zřejmá.

Na účtu 353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál účtujeme o pohledávkách za akcionáři (upisovateli), společníky nebo členy družstva. To znamená, že zůstatek tohoto účtu představuje upsané, ale dosud nesplacené akcie nebo podíly. Naopak na účtu 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů zachytíme závazky účetní jednotky - tedy akcionáře nebo společníka v jiné obchodní společnosti - za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady.

O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje na účtu 411 až na základě zápisu v obchodním rejstříku. Proto máme k dispozici "meziúčet“ 419, na kterém zachytíme zvýšení či snížení základního kapitálu dosud nezapsané v obchodním rejstříku.

Analytická evidence

V souladu s obecnými pravidly je povinností účetní jednotky odděleně na analytickém účtu sledovat základní kapitál:

 • vytvořený vklady,

 • tvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku,

 • podle jednotlivých osob, které vložily vklad.

A na účtu 419 též vedeme analytickou evidenci podle jednotlivých osob, které se zavázaly vložením vkladu zvýšit základní kapitál.

U družstev sledujeme základní kapitál v členění na zapsaný a nezapsaný. Ve výkladu se však soustředíme na obchodní společnosti, a to akciovou společnost a společnost s ručením omezeným. Dále též neřešíme podmínky právní, třeba minimální výši základního kapitálu apod.

 1. akciová společnost

Vlastní kapitál

Účetní operace zachycené na účtech vlastního kapitálu akciové společnosti se týkají především následujících případů:

 • vznik společnosti,

 • změna základního kapitálu (snížení nebo zvýšení - viz další text),

 • transformace a likvidace (viz Přeměny společností a Likvidace společnosti).

Vznik společnosti

Při sestavení zahajovací rozvahy ke dni vzniku společnosti obsahují aktiva společnosti:

 • splacené vklady,

 • pohledávku ve výši upsaných nesplacených vkladů.

Pasiva společnosti obsahují:

 • zapsaný kapitál (odpovídající zápisu v obchodním rejstříku),

 • emisní ážio či rezervní fond vytvořený z vkladů společníků podle zakládacích dokumentů.

Zahajovací rozvaha může obsahovat i případný závazek vůči vkladatelům v případě, že hodnota znaleckého posudku nepeněžitého vkladu je vyšší než upsaná hodnota a rozdíl bude společníkovi-vkladateli splacen.

Účtování u vkladatele

Vkladatel při splacení vkladu ještě před vznikem společnosti účtuje úbytek aktiva souvztažně s účtem 378, po vzniku společnosti zaúčtuje celkovou hodnotu upsaného vkladu ve prospěch účtu 367 a na vrub příslušného účtu finančního majetku (06x) a současně provede zúčtování hodnot účtů 378 a 367.

Na účtu 367 tak zůstává zachycena pouze hodnota upsaného a doposud nesplaceného vkladu.

Zvýšení a snížení ZK

V praxi je běžné, že ke zvyšování základního kapitálu dochází buď z již vytvořeného vlastního kapitálu, nebo se uskuteční dodatečnými peněžitými či nepeněžitými vklady, které slouží ke krytí nově upsaných akcií.

Účtování

Jak uvádíme výše, na účtu 411 se účtuje až na základě zápisu do obchodního rejstříku. Zvýšení základního kapitálu, který doposud nebyl zapsán do obchodního rejstříku, se zachytí na účtu 419.

Zvýšení základního kapitálu znamená podstatný zásah do struktury pasiv účetní jednotky, a proto se tato skutečnost smí zachytit na účet 419 pouze za předpokladu vysoké míry pravděpodobnosti, že opravdu dojde k jeho navýšení.

Společnost Sigma, a.s., provádí zvýšení základního kapitálu úpisem 1 000 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Účtování u společnosti Sigma:

Text MD D
1. Inkasovaná částka určená na nový vklad 400 000 221 379
2.1 Úpis nových akcií (1 000 ks 1 000 Kč) 1 000 000 353 419
2.2 Splacení peněžitého vkladu - zápočet 400 000 379 353
3. Doplatek peněžitého vkladu 600 000 221 353
4. Zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku 1 000 000 419 411

Účetní předpisy zdůrazňují, že zúčtování zvýšení základního kapitálu na účet 411 je podmíněno okamžikem, kdy je toto zvýšení zapsáno v obchodním rejstříku. K danému okamžiku převedeme zůstatek příslušného analytického účtu 419 na účet 411.

Účtování u akcionáře

Po zápisu do obchodního rejstříku, kdy dojde k výměně potvrzení o převzetí vkladu za akcie nebo zatímní listy, zúčtujeme na vrub příslušného účtu cenných papírů a podílů souvztažně se závazkem na účtu 367 celkovou hodnotu upsaného nesplaceného vkladu, příp. započteme pohledávku evidovanou na účtu 378.

Navážeme na předchozí příklad, když se na uvedeném zvýšení základního kapitálu podílí společnost Alfa, a.s. Účtování u společnosti Alfa, a.s.:

Text MD D
1. Uhrazená částka určená na nový vklad 400 000 378 221
2.1 Úpis nových akcií (1 000 ks 1 000 Kč) 1 000 000 062 367
2.2 Splacení peněžitého vkladu - zápočet 400 000 367 378
3. Doplatek peněžitého vkladu 600 000 367 221

V příkladu předpokládáme, že k datu zúčtování operace 2.1 je již k dispozici zápis do obchodního rejstříku o zvýšení základního kapitálu.

Nepeněžitý vklad

V zásadě by neměl být rozdíl při účtování peněžitého a vkladu nepeněžitého. Ale u nepeněžitého vkladu se může stát, že je vkladateli vyplácena část hodnoty, na kterou byl oceněn vklad podle posudku znalce (v návaznosti na ustanovení § 163a odst. 3 ObchZ). V takovém případě se musí uvedené skutečnosti promítnout i v účetnictví obou společností.

Představme si, že zvýšení základního kapitálu společnosti Sigma, a.s., probíhá formou nepeněžitého vkladu, a to finanční investicí (zakládající rozhodující vliv), která je oceněna znaleckým posudkem na 2 000 000 Kč. Hodnota vkladu do základního kapitálu činí 1 000 000 Kč. Rozdíl mezi výší vkladu (navýšením základního kapitálu) a oceněnou hodnotou vkladu je vyplacen akcionáři, společnosti Alfa, a.s. Účtování u společnosti Sigma:

Text MD D
1. 1. Převod finanční investice určené na nový vklad 2 000 000 061 379
2.1 Úpis nových akcií (1 000 ks 1 000 Kč) 1 000 000 353 419
2.2 Splacení nepeněžitého vkladu - zápočet 1 000 000 379 353
3. Výplata rozdílu 1 000 000 379 221
4. Zápis zvýšení ZK v OR 1 000 000 419 411

To znamená, že pro účely splacení upsaného vkladu zvyšujícího základní kapitál je v případě nepeněžitého splacení rozhodující výhradně znalecké ocenění vkládaného dlouhodobého finančního majetku, bez ohledu na způsob ocenění majetku v účetnictví vkladatele a bez ohledu na druh vkládaného dlouhodobého finančního majetku.

Stanovy musí určit jmenovitou hodnotu všech druhů akcií, které mají být vydány. Součet jmenovitých hodnot těchto akcií musí odpovídat výši základního kapitálu.

U společnosti Alfa, a.s., zaznamenáme následující účetní operace. Podstatná je samozřejmě hodnota finanční investice vložené v účetnictví vkladatele:

     
Text MD D
1.1 Výše vkladu podle znaleckého ocenění 2 000 000 378
1.2 Finanční investice v "zůstatkové“ účetní hodnotě 1 500 000061
1.3 Zúčtování rozdílu 500 000668
2.1 Úpis nových akcií (1 000 ks 1 000 Kč) 1 500 000 062 367
2.2 Splacení nepeněžitého vkladu - zápočet 1 500 000 367 378
3. Inkaso rozdílu 1 000 000 221 378

Vkladatel eviduje tentokrát na účtu finančních investic nikoliv částku 1 000 000 Kč, i když se jedná o peněžitý vklad, ale hodnotu "své" investicenapř. podle hodnoty majetku vyřazeného z účetnictví při vzniku této finanční investice.

Ocenění u vkladatele je v souladu s ustanovením ČÚS č. 014, tj. v "zůstatkové“ (účetní) ceně. Pokud by vklad podléhal DPH jako zdanitelné plnění, byla by hodnota finanční investice o tuto daň zvýšena.

V odborné veřejnosti se diskutuje na téma metodiky účtování a zdanění vzniklého rozdílu - viz operace č. 1.3.

Základní kapitál - snížení

Také pro snížení základního kapitálu platí pravidlo, že se na účtu

Nahrávám...
Nahrávám...