dnes je 17.6.2024

Input:

Zařazování hmotného majetku do odpisových skupin

11.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

10.2.2.12.6
Zařazování hmotného majetku do odpisových skupin

Ing. Miloš Hovorka

Podle § 30 odst. 1 ZDP platí, že v prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Změna zatřídění při změně užívání

Došlo-li u stavebního díla ke změně hlavního užívání a v důsledku této změny se mění i zatřídění do odpisové skupiny uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, provede poplatník změnu zatřídění tohoto majetku ve zdaňovacím období nebo v období, za něž se podává daňové přiznání, ve kterém ke změně došlo.

Samostatně odpisované technické zhodnocení provedené na hmotném majetku vyloučeném z odpisování se zatřídí do odpisové skupiny, do které náleží hmotný majetek, na němž bylo technické zhodnocení provedeno.

Odpisové skupiny

Doba odpisování činí minimálně:

Odpisová skupina  Doba odpisování  
3 roky 
5 let 
10 let 
20 let 
30 let 
50 let 

Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování.

Zařazení stavebního díla

Stavební dílo (dům, budova, stavba) se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se zvláštním právním předpisem. Při užívání budovy k několika účelům je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše.

Pokyn GFŘ D-22

V Pokynu D-22 je v souvislosti s výše uvedeným stanoveno, že:

  • "Při změně užívání stavby z doby trvalé na dobu dočasnou se odpisy stanoví tak, že se neodepsaná část vstupní ceny hmotného majetku snížená o uplatněné odpisy (tj. zůstatková cena) rozpočítá na zbývající dobu trvání stavby stanovené na základě rozhodnutí stavebního úřadu, přitom při zahájení odpisování dočasné stavby včetně zaokrouhlování odpisů se postupuje podle § 30 odst. 7 až 9 zákona.

  • Při změně užívání stavby z doby dočasné na dobu trvalou ve smyslu § 30 odst. 2 zákona je možné pokračovat dále v odpisování trvalé stavby jen rovnoměrným způsobem, tj. podle § 31 zákona při použití sazby "v dalších letech odpisování". Vzhledem k tomu, že doba odpisování trvalých staveb je stanovena v § 30

Nahrávám...
Nahrávám...