dnes je 25.6.2024

Input:

Zásoby

4.9.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Zásoby

Ing. Jan Ambrož

Základní charakteristika

Zásoby jsou v zásadě definovány v účetních předpisech, zejména:

 • ve Vyhlášce v § 9 (obsah části C. Aktiva) a oceňování v § 49,

 • v Českém účetním standardu č. 015.

Neméně důležitá obecná ustanovení, především pro oblast zásoby - oceňování a inventarizace nalezneme také v zákoně o účetnictví.

Principy

Můžeme zjednodušeně uvést, že u zásob řešíme dvě základní otázky:

 • Jak účtovat, neboť se využívá metodika: způsob "A“, nebo způsob "B“?

 • Jak zásoby správně oceňovat?

Proto tuto velmi složitou a často komplikovanou problematiku rozebíráme též v následujících textech:

 • Zásoby - metoda FIFO,

 • Zásoby - metoda průměrných cen,

 • Zásoby - metodika účtování,

 • Zásoby - vytvořené vlastní činností.

V tomto obecném textu se zaměříme na výklad, co rozumíme zásobami a jak o zásobách účtujeme, upozorníme také na některé daňové souvislosti.

Podle ČÚS jsou zásobami:

 • materiál,

 • nedokončená výroba a polotovary,

 • výrobky,

 • mladá zvířata a ostatní zvířata a jejich skupiny,

 • zboží.

Dále je zvláštní účtová skupina 15 používána pro poskytnuté zálohy na zásoby.

Materiál

Pod pojem materiál se zahrnují:

 • suroviny, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu (hovoříme o základním materiálu),

 • pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (například lak na výrobky),

 • látky potřebné pro zajištění provozu (mazadla, palivo, čisticí prostředky, tzv. provozní materiály),

 • náhradní díly,

 • obaly a obalové materiály (nejsou-li dlouhodobým majetkem nebo zbožím),

 • další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu,

 • pokusná zvířata,

 • samostatné movité věci a soubory movitých věcí.

Poslední kategorie je velmi specifická; jejich použitelnost je delší než jeden rok, proto mohou být drobným majetkem, o němž je účtováno jako o zásobách.

Neméně důležitou výjimku pro účtování materiálu obsahuje příslušný Český účetní standard. Účetní jednotka může rozhodnout, že vybrané druhy materiálu budou účtovány přímo do spotřeby. To znamená, že se neúčtují na sklad - vždy je však nutné mít na zřeteli, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě.

Nedokončená výroba a výrobky

Těmto oblastem se zevrubně věnujeme v textu Zásoby - vytvořené vlastní činností.

Zvířata

Patří sem zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, pokud nejsou zařazena do dlouhodobého hmotného majetku.

Zboží

Zbožím je všechno, co účetní jednotka pořizuje za účelem prodeje. Může proto jít například o:

 • zvířata (pokud se s nimi obchoduje), zvířata vlastního chovu, jsou-li určena k prodeji,

 • výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen.

Za součást zásob lze do určité míry považovat poskytnuté zálohy, protože se účtují ve skupině 15, nikoli na účet 314.

Nemovitosti

Zbožím mohou být i nemovitosti, jestliže jsou splněny současně následující podmínky:

 • předmětem činnosti účetní jednotky je nákup a prodej nemovitostí,

 • nemovitosti jsou nakupovány za účelem jejich dalšího prodeje,

 • účetní jednotka nemovitosti sama neužívá, nepronajímá, a ani na nich neprovádí Technické zhodnocení.

Za součást zásob je možné také považovat zboží, které je

Nahrávám...
Nahrávám...