dnes je 25.6.2024

Input:

Zdaňování studentů

18.3.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

     Zdaňování příjmů studentů z pracovního poměru nebo z krátkodobých letních brigád je obdobné jak zdaňování příjmů ostatních zaměstnanců. Nejjednodušší formou pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a studentem jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Daňový režim se odvíjí od druhu uzavřené dohody, výše dosaženého příjmu a skutečnosti, zda student podepsal nebo nepodepsal tiskopis „Prohlášení k dani“.

Dohody o provedení práce s odměnou do 5 000 Kč

     Pokud student nepodepíše„Prohlášení k dani“ a odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne částku 5 000 Kč hrubého, budou tyto příjmy jednorázově zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Vzhledem k tomu, že tento příjem nepodléhá odvodům zákonného pojistného, nebude pro účely zdanění příjem o toto pojistné navýšen (neuplatní se princip superhrubé mzdy). Sražením daně je daňová povinnost studenta vyrovnána. Tato forma zdanění však pro studenta většinou není výhodná, protože při jejím uplatnění nelze zohlednit slevy na dani.

     Pokud však student podepíše tiskopis „Prohlášení k dani“, nebude mu zaměstnavatelem sražena konečná daň podle zvláštní sazby daně, ale daň zálohová. V tomto případě budou při výpočtu měsíční zálohy zohledněny poměrné částky slev, na které má poplatník nárok. Roční sazby nezdanitelných částí základu daně a ročních slev mohou být zohledněny po ukončení zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání.

Příklad č. 1

Pan Holý - student vysoké školy uzavřel na dobu šesti měsíců dohodu o provedení práce se společností Alfa, s. r. o., sjednaný měsíční příjem činil 4 000 Kč. Pan Holý zvažoval, zda má nebo nemá podepsat tiskopis „Prohlášení k dani“. Na příkladu si znázorníme oba postupy:

 1. Pan Holý podepsal„Prohlášení k daní“, mzdová účetní mu při výpočtu měsíčních záloh zohlednila poměrnou část slevy na poplatníka a studenta. Daňová povinnost nevznikla.

 2. Pan Holý tiskopis „Prohlášení k daní“ nepodepsal a zaměstnavatel z jeho příjmů každý měsíc srazil konečnou daň podle zvláštní sazby daně ve výši 15 % ve výši 600 Kč.

 3. viz tabulka:

  Text Tiskopis „Prohlášení k dani“
  byl podepsán
   
  Tiskopis „Prohlášení k dani“
  nebyl podepsán
   
  Hrubá odměna 4 000 4 000 
  - 15% zálohová daň
  - 15% srážková daň 
  600
  - 
  -
  600 
  Roční sleva na poplatníka 2 070 - 
  Roční sleva na studenta 335 - 
  Daňová povinnost 0 600 
  Čistý příjem za měsíc 4 000 3 400 
  Čistý příjem za šest měsíců 24 000 20 400 

     Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, pro studenta je z daňového hlediska výhodnější tiskopis „Prohlášení k dani“ podepsat. Student, který při uzavírání smlouvy tiskopis „Prohlášení k dani“ nepodepsal, však může využít § 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení lze tento tiskopis podepsat dodatečně, nejpozději však do15. února následujícího roku. Po splnění této podmínky zaměstnavatel dodatečně přihlédne k nezdanitelným částem základu daně a slevám, na které studentovi vznikne nárok, při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Poznámka: V souladu s § 38k odst. 6 ZDP může student podepsat „Prohlášení k dani“ na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho plátce.

Dohoda o provedení práce s odměnou nad 5 000 Kč do 10 000 Kč

     Z příjmů studenta nad 5 000 Kč bude vypočtena zálohová daň ve výši 15 %. Pokud student nepodepíše „Prohlášení k dani“, nebudou mu při výpočtu zálohy zohledněny žádné slevy. Pokud odměna nepřesáhne částku 10 000 Kč, nebude podléhat povinnému pojistnému a z toho důvodu nebudou o částku odpovídající pojistnému hrazenému zaměstnavatelem fiktivně zvyšovány příjmy (neuplatní se princip superhrubé mzdy).

Dohoda o provedení práce s odměnou nad 10 000 Kč

     Pokud odměna z dohody o provedení práce přesáhne částku 10 000 Kč, bude podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Příklad č. 2

Zaměstnavatel uzavřel v únoru 2013 dohodu o provedení práce se dvěma studenty. Prvnímu byla zúčtována odměna ve výši 10 100 Kč a druhému ve výši 10 000 Kč. Studenti nepodepsali tiskopis „Prohlášení k dani“.

Výpočet měsíční
zálohy na daň
z příjmů ze závislé

činnosti
 
První
student
 
Druhý
student
 
Hrubá odměna 10 100 10 000 
Povinné pojistné
hrazené zaměstnavatelem
34 % 

3 434 

- 
Povinné pojistné
hrazené zaměstnancem
11 % 

1 111 

- 
Zaokrouhlený
základ daně 

13 600 

10 000 
Záloha na daň 2 040 1 500 
K výplatě 6 940 8 500 

Vzhledem k tomu, že odměna prvního studenta za kalendářní měsíc od jednoho zaměstnavatele přesáhla částku 10 000 Kč, podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Z toho důvodu první student s vyšší odměnou (10 100 Kč) zaplatí na dani a na pojistném více než první student a jeho čistý příjem bude v porovnání s čistým příjmem druhého studenta nižší o 1 560 Kč (8 500 - 6 940).

Tabulka k příkladu č. 1

Příklad č. 3

Student provedl pro společnost Nova, s .r. o., na základě dohod o provedení práce dvě přednášky na téma „Práce s počítačem“:

 • dne 7. 4. 2013 s odměnou 6 500 Kč,

 • dne 29. 4. 2013 s odměnou 5 500 Kč.

Vzhledem k tomu, že úhrn příjmů od jednoho zaměstnavatele za měsíc duben 2013 přesáhl částku 10 000 Kč, je student účasten na

Nahrávám...
Nahrávám...