dnes je 16.7.2024

Input:

Změny ve zdaňování ostatních příjmů v roce 2015 - 2. část

24.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2015.20.3 Změny ve zdaňování ostatních příjmů v roce 2015 – 2. část

Ing. Ivan Macháček

První část článku naleznete ZDE.

Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na penzijní spoření

V případě, že poplatníkovi zanikne penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně je mu vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká ve smyslu znění § 15 odst. 5 ZDP a příjmem dle § 10 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou u poplatníka částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých deseti letech snížen základ daně z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Toto sankční opatření bylo do ustanovení § 15 odst. 5 ZDP zakotveno zákonem č. 545/2005 Sb. s tím, že podle přechodného ustanovení k tomuto zákonu se poprvé toto sankční opatření použilo pro zdaňovací období, které započalo v roce 2006, přičemž příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, uplatněné před 1.1.2006, dodanění nepodléhají.

Omezující lhůta „uplynulých deseti let” pro zdanění uplatněného odpočtu od základu daně v souvislosti s příspěvky poplatníka na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření, byla do § 15 odst. 5 ZDP začleněna zákonem č. 267/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015. Do 31.12.2014 nebyla v zákonu o daních z příjmů tato lhůta dodanění uplatněného odpočtu od r. 2006 časově omezena.

Příklad
Příklad č. 5

Poplatník hradil příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem od roku 2002 do roku 2014 a uplatňoval v každém zdaňovacím období odpočet od základu daně z příjmů ve smyslu znění § 15 odst. 5 ZDP. V průběhu roku 2015 předčasně ukončí z finančních důvodů penzijní připojištění před vznikem práva na penzi a obdrží příslušné odbytné.

Řešení:

Vzhledem k tomu, že dojde v roce 2015 k porušení podmínek pro uplatnění odpočtu od základu daně dle § 15 odst. 5 ZDP, poplatník musí jako příjem dle § 10 ZDP za rok 2015 uvést v daňovém přiznání výši uplatněného odpočtu od základu daně z titulu příspěvků na penzijní připojištění za období 2006 až 2014.

Příklad
Příklad č. 6

Poplatník hradil příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem od roku 2003 do roku 2018 a uplatňoval v každém zdaňovacím období odpočet od základu daně z příjmů ve smyslu znění § 15 odst. 5 ZDP. V průběhu roku 2019 předčasně ukončí z finančních důvodů penzijní připojištění před vznikem práva na penzi a obdrží příslušné odbytné.

Řešení:

Vzhledem k tomu, že dojde v roce 2019 k porušení podmínek pro uplatnění odpočtu od základu daně dle § 15 odst. 5 ZDP, poplatník musí jako příjem dle § 10 ZDP za rok 2019 uvést v daňovém přiznání výši uplatněného odpočtu od základu daně z titulu příspěvků na penzijní připojištění za období uplynulých deseti let, tj. za roky 2009 až 2018.

Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na soukromé životní pojištění

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2015 je do § 15 odst. 6 ZDP zákonem č. 267/2014 Sb. doplněna třetí podmínka pro uplatnění odpočtu od základu daně za zdaňovací období poplatníkem zaplaceného pojistného na jeho soukromé životní pojištění, a to že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Pokud nebyla takto smlouva na soukromé životní pojištění upravena v termínu do 31.3.2015 (ve smyslu znění bodu 11 přechodných ustanovení zákona č. 267/2014 Sb.) a smlouva bude i nadále umožňovat výplatu jiného příjmu, pak nelze počínaje zdaňovacím obdobím 2015 uplatnit daňovou výhodu ve formě odpočtu od základu daně zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění (do výše částky 12 000 Kč).

V § 15 odst. 6 ZDP, ve znění účinném od 1.1.2015, se uvádí, že dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, pak nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného snížen základ daně.

Výše uvedená sankce se neuplatní:

  • v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,

  • nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění,

  • nebo v případě smrti,

  • a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

K výše uvedenému zpřísnění podmínek v § 15 odst. 6 ZDP se v bodě 10 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. uvádí, že u pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2015) se v případě, že dojde k výplatě příjmů z pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u nezdanitelných částí základu daně uplatněných za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a uplatněných ve lhůtě 10 let před výplatou příjmů nebo ukončení smlouvy pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, postupuje podle § 15 odst. 6 ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud dojde k výběru jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (mimořádný výběr), dojde k dodanění (v rámci dílčího základu daně dle § 10 ZDP) u poplatníka pouze uplatněného odpočtu od základu daně uplatněného počínaje rokem 2015.

Pokud by však došlo k předčasnému zrušení pojistné smlouvy a poplatník by nedodržel podmínky 2 x 60 (nedosáhl by věku 60 let a pojistná smlouva by netrvala 60 měsíců), musel by provést poplatník v rámci dílčího základu daně dle § 10 ZDP dodanění veškerých uplatněných odpočtů od základů daně za uplynulých 10 let (tato sankce totiž existovala v § 15 odst. 6 ZDP i před rokem 2015).

Příklad
Příklad č. 7

Občan uzavřel v roce 2005 smlouvu na kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 60 let a hradil vždy na kalendářní rok výši pojistného 15 000 Kč. Věku 60 let dovrší občan v roce 2022. Do 31.3.2015 uzavřel s pojišťovnou dodatek smlouvy, ve kterém je uvedeno, že nebude možno v rámci smlouvy vybírat finanční prostředky. V roce 2018 se občan dohodne s pojišťovnou na změně pojistných podmínek, na základě kterých bude moci vybírat kapitálovou hodnotu pojištění. Peněžní prostředky však vybere až v roce 2019.

Řešení:

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018 ztrácí poplatník možnost uplatnit si odpočet od základu daně z příjmů ve výši 12 000 Kč. V roce 2018 však zůstávají stále uplatněné odpočty od základu daně za období 2005 až 2017 beze změny. Protože poplatník vybere peněžní prostředky v rámci provedené změny smlouvy až v roce 2019, pak musí poplatník v roce 2019 zdanit v rámci ostatních příjmů dle § 10 ZDP v daňovém přiznání odpočty od základu daně uplatněné v letech 2015 až 2017, tedy částku 36 000 Kč. Tento postup vyplývá ze znění bodu 10 přechodného ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb. Dodanění uplatněného odpočtu na soukromé životní pojištění za období 2005 až 2014 poplatník nebude

Nahrávám...
Nahrávám...