dnes je 16.7.2024

Input:

Znalostní test - novela ZDP od 1. 1. 2015

19.5.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2015.11.2 Znalostní test – novela ZDP od 1. 1. 2015

Ing. Jiří Vychopeň

Tento článek je zpracován formou testu, ve kterém si můžete ověřit své znalosti zákona o daních z příjmů, konkrétně změn, které nastaly k 1. lednu 2015. U každé otázky zvolte jednu z nabízených možností odpovědí. Správné odpovědi pak naleznete na konci testu.

1. Bezúplatný příjem, který byl v měsíci lednu 2015 poskytnut poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob na jeho léčení v zahraničí, bude osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, pokud jej poplatník prokazatelně použije na uvedený účel

a) nejpozději do konce roku 2015

b) nejpozději do konce roku 2016

c) nejpozději do 1 roku ode dne, kdy mu byl bezplatný příjem poskytnut

2. Pokud dojde v průběhu roku 2015 ke změně, na základě které podle bodu 3. § 6 odst. 9 písm. p) ZDP zaniká nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnance ( např. při předčasném ukončení smlouvy) , je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli skutečnost, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na jeho soukromé životní pojištění zanikl,

a) nejpozději do konce kalendářního roku 2015

b) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém ke změně došlo

c) nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala

3. Jestliže v roce 2015 poskytne zaměstnavatel svému zaměstnanci dvě bezúročné zápůjčky, a to každou ve výši 200 000 Kč (tj. celkem 400 000 Kč) s tím, že celou zapůjčenou částku vrátí zaměstnanec zaměstnavateli v roce 2016, bude ve zdaňovacím období roku 2015 na straně zaměstnance zdanitelným příjmem ze závislé činnosti majetkový prospěch ve výši obvyklého úroku vypočítaného z částky

a) 100 000 Kč

b) 200 000 Kč

c) 400 000 Kč

4. Poplatník daně z příjmů fyzických osob, jehož příjmy z provozování volné živnosti za zdaňovací období roku 2015 dosáhnou celkové výše 3 800 000 Kč, může u těchto příjmů uplatnit namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP (tzv. výdajový paušál) ve výši

a) 800 000 Kč

b) 1 200 000 Kč

c) 2 280 000 Kč

5. Příjmy z ubytovacích služeb, které poplatník daně z příjmů fyzických osob poskytuje bez příslušného živnostenského oprávnění (podle Přílohy č. 4 k živnostenskému zákonu jsou ubytovací služby oborem činnosti náležejícím do živnosti volné), se ve zdaňovacím období roku 2015 považují pro účely daně z příjmů fyzických osob za

a) příjmy ze živnostenského podnikání podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP, u kterých lze uplatnit buď výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení podle § 24 ZDP v prokázané výši, anebo výdaje podle § 7 odst. 7 písm. b) ZDP ve výši 60 % z dosažených příjmů

b) příjmy z jiného podnikání podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP , u kterých lze uplatnit buď výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení podle § 24 ZDP v prokázané výši, anebo výdaje podle § 7 odst. 7 písm. d) ZDP ve výši 40 % z dosažených příjmů

c) ostatní příjmy podle § 10 ZDP, u kterých lze uplatnit pouze výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení

6. Příjem společníka s.r.o. z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku společnosti je z hlediska daně z příjmů fyzických osob

a) příjmem z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, který se uvádí v daňovém přiznání

b) příjmem z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, který je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ve výši 15 % (tento příjem se neuvádí v daňovém přiznání)

c) ostatním příjmem podle § 10 ZDP, který je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ve výši 15 % (tento příjem se neuvádí v daňovém přiznání)

7. V případě, že ve zdaňovacím období roku 2015 umožňuje zaměstnavatel svým zaměstnancům používat bez úplaty vlastní zařízení péče o děti předškolního věku (firemní školku) s tím, že výdaje na provoz tohoto zařízení si zaměstnavatel uplatní jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, jedná se na straně zaměstnanců o

a) nepeněžní zdanitelný příjem, ze kterého se také platí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

b) nepeněžní příjem, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob, avšak je od této daně v plné výši osvobozen

c) nepeněžní příjem, který není předmětem daně z příjmů

8. Ve zdaňovacím období roku 2015 činí sazba daně z příjmů

a) 0 % u základního investičního fondu a u fondu penzijní společnosti

b) 5 % u základního investičního fondu a u fondu penzijní společnosti

c) 5 % u základního investičního fondu a 0 % u fondu penzijní společnosti

9. Pro účely daně z příjmů je minimální dobou finančního leasingu minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 ZDP v okamžiku uzavření smlouvy, která se v případě finančního leasingu zahájeného v roce 2015 zkracuje o 6 měsíců

a) u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 až 3 podle Přílohy č. 1 k ZDP

b) u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 podle Přílohy č. 1 k ZDP

c) u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle Přílohy č. 1 k ZDP

10. V případě, že u poplatníka daně z příjmů právnických osob úhrnná výše příjmů v podobě majetkových prospěchů z bezúročných zápůjček, z výpůjček a z výpros od téže osoby dosáhne za zdaňovací období roku 2015 výše 120 000 Kč,

a) jsou tyto příjmy předmětem daně z příjmů právnických osob, přičemž částka ve výši 100 000 Kč je od daně osvobozena a částka 20 000 Kč je zdanitelným příjmem

b) jsou tyto příjmy předmětem daně z příjmů právnických osob, přičemž celá částka ve výši 120 000Kč je zdanitelným příjmem

c) nejsou tyto příjmy předmětem daně z příjmů právnických osob

11. Pro účely daně z příjmů právnických osob se nepeněžní příjem veřejně prospěšného poplatníka v případě bezúplatného nabytí movité kulturní památky ve zdaňovacím období roku 2015 ocení

a) cenou určenou podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí

b) reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví

c) ve výši 1 Kč

12. Ve zdaňovacím období roku 2015 nelze za výdaj vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely uznat

a) silniční daň zaplacenou veřejnou obchodní společností za společníka veřejné obchodní společnosti, který pro pracovní cesty používá vlastní vozidlo

b) daň z nabytí nemovitých věcí zaplacenou druhým z manželů při prodeji nemovité věci, která byla ve společném jmění manželů

c) daň z nabytí nemovitých věcí zaplacenou nabyvatelem na základě skutečnosti, že v kupní smlouvě bylo výslovně ujednáno, že „přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podá a daň zaplatí nabyvatel”

13. Ve zdaňovacím období roku 2015 nelze uznat za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely

a) nepeněžní plnění ve formě možnosti používat rekreační zařízení, které zaměstnavatel poskytne zaměstnancům na základě svého vnitřního předpisu

b) výdaje vynaložené zaměstnavatelem na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, které převyšují příjmy z provozu tohoto zařízení

c) příspěvek zaměstnavatele na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců

14. Výdaje na zřízení práva stavby, není-li součástí vstupní ceny stavby, jsou ve zdaňovacím období roku 2015 u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který vede daňovou evidenci podle § 7b ZDP,

a) daňovým výdajem v tom zdaňovacím období, ve kterém byly poplatníkem vynaloženy

b) daňovým výdajem v poměrné výši připadající ze sjednané doby zřízení práva stavby na příslušné zdaňovací období

c) výdajem, který nelze pro účely daně z příjmů uznat jako daňové výdaje

15. Pro účely daně z příjmů je vstupní cenou osobního automobilu, který poplatník daně z příjmů fyzických osob koupil v roce 2012 za 250 000 Kč, v letech 2013 a 2014 vynaložil na jeho opravy náklady v celkové výši 60 000 Kč a od 1. ledna 2015 pronajímá tento automobil společnosti s ručením omezeným, ve které je jediným společníkem a zároveň jednatelem (do

Nahrávám...
Nahrávám...