dnes je 25.6.2024

Input:

Zprostředkovatelské služby a DPH - dokončení

24.9.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2014.19.1
Zprostředkovatelské služby a DPH – dokončení

Ing. Dana Langerová

V. Základ daně

Základem daně je dle § 36 ZDPH vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění (mimo základ daně ve zvláštních případech dle § 36a ZDPH). Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň. Mimo jiné základ daně zahrnuje také vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění. V případě poskytnutí zprostředkovatelských služeb se tedy v podstatě jedná o odměnu za zprostředkování. Stejným způsobem je stanoven základ daně v případě, je-li služba poskytnuta osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou, jak je uvedeno v ustanovení § 39 ZDPH.

VI. Sazba daně

Obecné ustanovení § 47 ZDPH stanoví, že u služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak, a u služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba daně. V příloze č. 2 k ZDPH, která uvádí seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně, zprostředkovatelské služby uvedeny nejsou.

U zprostředkovatelských služeb, které jsou předmětem daně v tuzemsku a které nejsou od daně osvobozené, se tak uplatní základní sazba daně.

VII. Osvobození od daně

Jak již bylo v úvodu uvedeno, pokud je místo plnění u služeb zprostředkování v tuzemsku, může se jednat o plnění zdanitelné, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, ale také o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně jsou vymezená ustanovením § 51 až § 62 ZDPH. Pouze ve třech ustanoveních je zmíněno rovněž poskytování zprostředkovatelských služeb. Prvním z nich je ustanovení § 54 odst. 1 písm. y) ZDPH, dle kterého se finanční činností osvobozenou od daně rozumí také sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u). ZDPH tak přesně vymezuje, zprostředkování kterých finančních služeb je od daně bez nároku na odpočet daně osvobozeno.

Příklad

Plátce zprostředkovává pro jiného plátce sjednávání stavebního spoření soukromých osob. Sjednání stavebního spoření je finanční činností osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně dle ustanovení § 54 odst. 1 písm. b) ZDPH, zprostředkování tohoto sjednání stavebního spoření je pak tudíž rovněž plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně dle ustanovení § 54 odst. 1 písm. y) ZDPH.

Příklad

Plátce zprostředkuje převod podílu v obchodní korporaci jinému plátci. Převod podílu v obchodní korporaci je finanční činností osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně dle ustanovení § 54 odst. 1 písm. a) ZDPH, zprostředkování převodu tohoto podílu je tedy plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně dle § 54 odst. 1 písm. y) ZDPH.

Druhým z ustanovení vymezujících plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, ve kterém je zmíněno rovněž zprostředkování, je ustanovení § 54a ZDPH. Dle citovaného ustanovení se penzijními činnostmi pro účely ZDPH rozumí mimo jiné také zprostředkování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.

Příklad

Plátce zprostředkovává pro jiného plátce sjednávání penzijního připojištění. Jeho zprostředkovatelská činnost je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54a ZDPH.

Posledním z ustanovení vymezujících plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, ve kterém je zmíněno rovněž zprostředkování, je ustanovení § 55 ZDPH, dle kterého se pojišťovacími činnostmi pro účely tohoto zákona rozumí také služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně jsou vymezená ustanovením § 63 až 71g ZDPH. Zprostředkovatelské služby jsou osvobozeny dle ustanovení § 68 odst. 13 ZDPH, dle kterého je osvobozeno poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 69 (s výjimkou odstavce 14), nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi.

Příklad

Plátce zprostředkuje jiné tuzemské osobě povinné k dani přepravu jejího zboží při vývozu tohoto zboží do Ruska, přičemž jedná jménem a na účet objednatele služby. Jelikož se jedná o zajištění přepravy zboží při vývozu, která je dle ustanovení § 69 ZDPH osvobozena, bude osvobozeno rovněž zprostředkování této přepravy zboží, a to dle ustanovení § 68 odst. 13 ZDPH.

VIII. Nárok na odpočet daně

Možnost uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která plátce použije v rámci poskytování zprostředkovatelských služeb, se řídí především ustanoveními
§ 72 a § 73 ZDPH.

Zjednodušeně lze dovodit, že u přijatých zdanitelných plnění, která budou použita výhradně v rámci poskytování zprostředkovatelských služeb s místem plnění v tuzemsku, u kterých bude uplatňována daň na výstupu nebo se bude jednat o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, bude mít plátce dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) a b) ZDPH plný nárok na odpočet daně.

Naopak, u přijatých zdanitelných plnění, která budou použita v rámci poskytování zprostředkovatelských služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebude moci plátce nárok na odpočet daně uplatnit vůbec.

Pokud bude plátce poskytovat zprostředkovatelské služby s místem plnění mimo tuzemsko, pak pokud by měl nárok na odpočet daně, kdyby u stejné služby bylo místo plnění v tuzemsku, bude mít nárok na odpočet daně i v tom případě, kdy je místo plnění stanoveno mimo tuzemsko, a to v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 písm. c) ZDPH.

Příklad

Plátce poskytuje službu zprostředkování italské firmě. Zprostředkovává prodej zboží – potravin a nápojů italské firmy do tuzemských restaurací. Místem plnění je dle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH místo, kde má italská firma sídlo, tedy Itálie. Místo plnění u této zprostředkovatelské služby je mimo tuzemsko, není tak předmětem daně dle tuzemského ZDPH a daň z tohoto plnění bude vypořádána v Itálii. Tuzemský plátce vyhodnocuje, zda má nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění, která souvisejí s tímto zprostředkováním. Jelikož v případě, kdy by místo plnění u tohoto zprostředkování bylo v tuzemsku, by nárok na odpočet daně uplatnit mohl, může jej v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 písm. c) ZDPH uplatnit i v tom případě, kdy je místo plnění zprostředkovatelské služby mimo

Nahrávám...
Nahrávám...