dnes je 23.5.2024

Input:

§ 10 ZDNV Stanovení základu daně

5.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

5.1.1.4.1
§ 10 ZDNV Stanovení základu daně

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 10 ZDNV

 • Zákonné opatření Senátu č. 340/2012 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ZDNV)

  • - § 4
  • - § 11
  • - § 12
  • - § 13
  • - § 14
  • - § 15
  • - § 16
  • - § 17 až 21
  • - § 24
  • - § 36
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (ZDDP), ve znění platném do 31. 12. 2013

  • - § 10
Komentář

Komentář k § 10 ZDNV

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Pro stanovení základu daně je třeba nejdříve stanovit nabývací hodnotu, kterou upravuje § 11 ZDNV, nabývací hodnotou je buď výlučně sjednaná cena, nebo výlučně zjištěná cena, případně zvláštní cena (§ 12 ZDNV). U nejčastěji obchodovaných nemovitých věcí se nabývací hodnota určí porovnáním sjednané ceny (§ 13 ZDNV) se srovnávací daňovou hodnotou. Srovnávací daňovou hodnotou může být 75 % zjištěné ceny (§ 16 ZDNV) nebo 75 % směrné hodnoty (§ 15 ZDNV). Nabývací hodnotou je sjednaná cena (100 %), pokud je vyšší než srovnávací daňová hodnota nebo je nabývací hodnotou srovnávací daňová hodnota (75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty), pokud je vyšší než sjednaná cena. Zvláštní cena je upravena v § 17 až 21 ZDNV. Zvláštní cena se uplatní ve specifických případech, přičemž pro každý specifický případ bude zpravidla odlišná. Tato cena se již s ničím neporovnává. Přestože by se shora uvedená úprava mohla jevit jako složitá, je mechanismus stanovení základu daně obdobný postupu stanovení základu daně podle § 10 ZDDP platného do 31. 12. 2013. Zcela novou veličinou je srovnávací daňová hodnota, která slouží jako porovnávací hladina vůči sjednané ceně a nově je zavedena i odčitatelná položka – uznatelný výdaj.

Směnná smlouva

Ke směně může dojít z pohledu ZDNV pouze v případech, kdy jsou směňovány nemovité věci. Případy, kdy je směňována nemovitá věc s věcí movitou nebo pohledávkou apod., jsou z pohledu ZDNV kupní smlouvou.

V případě směnné smlouvy se za cenu sjednanou považuje hodnota nemovité věci poskytované jako nepeněžité protiplnění za nabytí vlastnictví k nemovité věci. Bude-li poskytováno ještě další plnění (doplatek v penězích, převzetí dluhu a ostatní plnění ve smyslu ust. § 4 ZDNV), je sjednanou cenou součet všech těchto plnění. Obvykle bude hodnotou nemovité věci poskytované jako protiplnění její zjištěná cena, určená znalcem. Pro stanovení nabývací hodnoty se použije v obecné rovině porovnání ceny sjednané (stanovené shora uvedeným způsobem) se srovnávací daňovou hodnotou (75 % zjištěné ceny). Proto je podle § 36 ZDNV povinnou přílohou znalecký posudek.

Příklady

Příklad

Směna nemovité věci A a nemovité věci B

Základ daně nemovitá věc A:

Zjištěná cena (ZC) = ZC A

Srovnávací daňová hodnota = 75 % ZCA

Sjednaná cena (SC) A = ZC B (případně + doplatek)

Porovná se 75 % ZC A (srovnávací daňová hodnota) a 100 % ZC B (sjednaná cena). Vyšší hodnota bude nabývací hodnotou. Základem daně bude nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (náklad na znalečné).

Stejným postupem se stanoví jednotlivé hodnoty ve vztahu ke směňované nemovité věci B.

Zákonné opatření nevylučuje použití směrné hodnoty i v případě stanovení základu daně pro účely zdanění směnné smlouvy, ale vzhledem ke speciální úpravě pro placení daně (záloha z ceny sjednané, kterou by byla směrná hodnota nemovitých věcí stanovená poplatníkem) a sankce s tím spojené v případě, že by záloha byla stanovena v nesprávné výši, je určitě výhodnější u směny vycházet při stanovení základu daně ze zjištěné ceny.

Jak vyplývá z ust. § 11 ZDNV,

Nahrávám...
Nahrávám...