dnes je 19.7.2024

Input:

104/2008 Sb., Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění účinném k 1.10.2019

č. 104/2008 Sb., Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění účinném k 1.10.2019
ZÁKON
ze dne 19. března 2008
o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů
(zákon o nabídkách převzetí)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 63 odst. 5
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění, celkem 31 novelizačních bodů
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 38 odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 54, § 61, § 62 a § 63
204/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
mění § 38 odst. 1 písm. b)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NABÍDKY PŘEVZETÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje nabídku převzetí určenou vlastníkům účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu6) a některé otázky spojené s nabídkou převzetí se zahraničním prvkem a některé další otázky s tím spojené.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Nabídkou převzetí je veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů, kterým navrhovatel projevuje vůli nabýt účastnické cenné papíry v rozsahu, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti, nebo kterým plní povinnost podle tohoto zákona.
(2)  Cílovou společností je společnost, která vydala účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí.
(3)  Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech cílové společnosti; a dále cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojeno právo takové cenné papíry získat.
(4)  Povinnou nabídkou převzetí je nabídka převzetí činěná podle hlavy IV.
(5)  Podílem na hlasovacích právech se rozumí přímý podíl hlasů plynoucích z účasti akcionáře ve společnosti na celkovém počtu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti. Akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se pro účely výpočtu podílu na hlasovacích právech považují za akcie bez hlasovacích práv i v případech, kdy jich podle zvláštního právního předpisu dočasně nabývají. Při výpočtu podílu na hlasovacích právech se nezohledňují hlasy z akcií v majetku cílové společnosti nebo jí ovládané osoby ani hlasy z akcií, které jsou drženy na účet cílové společnosti nebo jí ovládané osoby.
(6)  Rozhodným podílem na hlasovacích právech společnosti je podíl na hlasovacích právech cílové společnosti představující alespoň 30 % všech hlasů spojených s účastnickými cennými papíry vydanými cílovou společností.
(7)  Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(8)  Spolupracující osobou je osoba, která ve vzájemném srozumění spolupracuje s navrhovatelem za účelem získání nebo prosazení společného vlivu na řízení nebo provozování podniku cílové společnosti, zejména společným a řízeným výkonem hlasovacích práv, nebo osoba, která na základě dohody spolupracuje s cílovou společností za účelem zmaření nabídky převzetí. Platí, že osoba ovládající a osoba ovládaná, stejně jako osoby, které uzavřely dohodu o hlasování při volbě členů orgánů cílové společnosti, nebo členové jednoho koncernu jsou spolupracujícími osobami.
(9)  Skupinu spolupracujících osob tvoří ty spolupracující osoby, které mají podíl na hlasovacích právech
Nahrávám...
Nahrávám...