dnes je 23.5.2024

Input:

135/2003 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

č. 135/2003 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. dubna 1991 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí.
Dohoda byla na základě svého článku 9 předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupila v platnost podle článku 10 odst. 1 dne 27. září 1991.
Česká republika a Spolková republika Německo si výměnou nót ze dne 15. března 1993 a 9. dubna 1993 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky
a vládou Spolkové republiky Německo
o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spolkové republiky Německo se v souladu se zásadami dobrého sousedství a přátelské spolupráce dohodly takto:
Článek 1
(1) Tato Dohoda se vztahuje na československé a německé občany s trvalým pobytem na území příslušného státu, kteří mají zájem o zaměstnání na území druhého státu za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí.
(2) Orgány příslušné k provádění této Dohody jsou zastupovány
a) na československé straně:
Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí,
b) na německé straně:
Spolkovým ústavem práce (Ústřednou pro zprostředkování práce ve Frankfurtu n. Mohanem).
Článek 2
(1) K zaměstnávání na území druhého státu mohou být vysláni občané, kteří
a) mají ukončené odborné vzdělání,
b) mají zájem o rozšíření svých odborných a jazykových znalostí,
c) při vstupu do zaměstnání nejsou mladší než 18 let a starší než 40 let.
(2) Délka trvání pracovního poměru je zpravidla 1 rok s možností jeho prodloužení až na 18 měsíců.
(3) Pokud pracovní poměr skončí před sjednanou dobou, bude snahou příslušných orgánů státu, na jehož území má zaměstnavatel sídlo, zprostředkovat občanovi jiný odpovídající pracovní poměr.
Článek 3
(1) Na občany obou států se vztahují příslušné právní předpisy o povolování příjezdu a pobytu cizinců, které jim umožní pobyt na území příslušného státu po dobu sjednaného pracovního poměru.
(2) Pro občany uvedené v odst. 1 tohoto článku platí vízová povinnost podle právních předpisů státu, na jehož území hodlají být zaměstnáni.
(3) Povolení k zaměstnávání se uděluje občanům nezávisle na situaci a vývoji trhu práce.
Článek 4
Odměňování občanů a jejich pracovněprávní vztahy se řídí příslušnými mzdovými a pracovněprávními předpisy, jakož i právními předpisy o sociálním zabezpečení státu, na jehož
Nahrávám...
Nahrávám...