dnes je 2.12.2023

Input:

16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992
o dani silniční
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
v § 15 ruší odst. 4
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 písm. d)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 8 odst. 1 a 2
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 2 odst. 3, § 3 písm. a) a f), § 6 odst. 9 a 10
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 6 odst. 2; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti ustanovení § 15 odst. 4 a bod 4 přechodných ustanovení
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 3, § 4, § 14a; ruší § 6
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň silniční.
ČÁST DRUHÁ
DAŇ
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.
(2) Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.
(3) Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo
a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b) kategorie N podkategorie
1. vozidlo zvláštního určení nebo
2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
(4) Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
(5) Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla a jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie a kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) .
(6) Na vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) , které nemá v registru silničních vozidel uvedenu kategorii vozidla tvořenou kombinací písmene a číslice nebo kód druhu karoserie podle tohoto přímo použitelného předpisu, se hledí pro účely daně silniční jako na silniční vozidlo, které má v technickém průkazu registru silničních vozidel uvedenu kategorii vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu.
§ 3
Osvobození od daně
(1) Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo
a) vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v registru silničních vozidel,
b) určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
c) kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
d) poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
1. diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
2. poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v registru silničních vozidel označeno jako sanitní nebo záchranářské,
3. Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
4. vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.
(2) Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného
Nahrávám...
Nahrávám...