dnes je 17.6.2024

Input:

§ 21i ZDP Zvláštní ustanovení o vymezení dividendového příjmu

27.3.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.3.4.4
§ 21i ZDP Zvláštní ustanovení o vymezení dividendového příjmu

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

  • - § 1
  • - § 4
  • - § 38a
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 3
  • - § 18
  • - § 23 odst. 1, 2, 6 a 10
  • - § 24
  • - § 25
Komentář

Komentář k § 21i ZDP

Toto nové ustanovení účinné od 1. 1. 2015 by úspěšně bodovalo v hitparádě nejméně srozumitelných ustanovení ZDP, a nejen z pohledů laické veřejnosti ale i naprosté většiny obchodních korporací. Citujme jej:

 • "Pro účely daní z příjmů se ustanovení o podílech na zisku použijí rovněž na příslušenství investičního nástroje patřícího podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky do vedlejšího kapitálu Tier 1."

Důvodem jeho existence je nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky. A to zejména jeho článek 52 týkající se tzv. vedlejšího kapitálu Tier 1, který detailně popisuje nové typy hybridních finančních instrumentů, bylo nutné stanovit pro tyto nové typy speciálních nástrojů odpovídající daňový režim. Tyto investiční nástroje mohou mít částečně vlastnosti dluhového instrumentu i kapitálového instrumentu. Jejich specifickou vlastností však je, že nemají přesně určenou dobu splatnosti, resp. za určitých podmínek nemusí být splaceny vůbec. Proto lze říci, že příjmy z těchto investičních nástrojů se svým charakterem blíží spíše podílu na zisku, což bylo návazně promítnuto do citovaného ustanovení, uvádějícího že na platby z tohoto nástroje se použije shodný daňový režim jako u podílu na zisku. Výdaje emitenta na tyto finanční nástroje jsou tedy daňově neúčinné a i v případě výsledkového účtování bude u emitenta takový výdaj daňově neuznatelný. Také na příjem investora z vyplácených výnosů se pohlíží obdobně a jako "podíl na zisku" podléhá srážkové dani.

Naproti tomu výnos emitenta z emise takového nástroje pak bude mít daňový režim obdobný úpisu základního kapitálu, tj. takové získání peněžních prostředků nebude hodnoceno jako příjem.

Zmíněné nařízení EU reguluje pouze "instituce", jimiž se rozumí dva typy subjektů:

 • "úvěrová instituce", za níž se považuje podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování

Nahrávám...
Nahrávám...