dnes je 19.7.2024

Input:

224/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, ve znění účinném k 12.9.2014

č. 224/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, ve znění účinném k 12.9.2014
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
64/2014 Sb.m.s.
(k 12.9.2014)
mění čl. 3, čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 8, čl. 9, čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 2 a 3, čl. 13 odst. 4, čl. 22, čl. 23 a čl. 25
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 1997 byla v Singapuru podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 2 dnem 21. srpna 1998.
Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně. Do anglického znění Smlouvy, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.
SMLOUVA
mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Vláda České republiky a vláda Singapurské republiky,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku.
3. Současné daně, na které se tato smlouva vztahuje, jsou:
a)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob;
(ii)  daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané „česká daň”);
b)  v Singapuru:
(i)  daň z příjmů;

(dále nazývaná „singapurská daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Česká republika” označuje území, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České republiky;
b)  výraz „Singapur” označuje Singapurskou republiku a, pokud je použit v zeměpisném významu, zahrnuje jeho pevninské území, vnitrozemské vody a výsostné vody, jakož i každou přímořskou oblast umístěnou mimo výsostných vod, která je nebo v budoucnu může být, v souladu s mezinárodním právem, podle jeho vnitrostátních právních předpisů označena za oblast, kde Singapur může vykonávat svrchovaná práva nebo jurisdikci, pokud jde o moře, mořské dno, podloží a přírodní
Nahrávám...
Nahrávám...