dnes je 30.11.2022

Input:

458/2011 Sb., Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 456/2011 Sb., Zákon o Finanční správě České republiky
ZÁKON
ze dne 23. prosince 2011
o Finanční správě České republiky
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Orgány Finanční správy České republiky
(1) Finanční správa České republiky je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.
(2) Jako orgány Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy”) se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.
(3) Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo”). Odvolací finanční ředitelství je podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství.
(4) Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství.
(5) Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.
HLAVA II
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
§ 2
Územní působnost a sídlo
(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.
(2) Sídlem Generálního finančního ředitelství je hlavní město Praha.
§ 3
Generální ředitel
(1) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.
(2) Generálního ředitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra financí.
(3) Ministr financí jmenuje a odvolává
a) zástupce generálního ředitele,
b) vedoucího útvaru interního auditu Generálního finančního ředitelství.
(4) Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být jmenován pouze zaměstnanec, který je nebo byl zařazen v orgánu finanční správy, v územním finančním orgánu nebo v ministerstvu, který
a) získal vysokoškolské vzdělání studiem v rámci magisterského studijního programu,
b) podílel se na výkonu pravomoci těchto orgánů alespoň po dobu 5 let.
(5) S funkcí generálního ředitele a jeho zástupce je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí.
(6) Generální ředitel schvaluje organizační řád Finanční správy České republiky.
§ 4
Věcná působnost
(1) Generální finanční ředitelství
a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství,
b) provádí řízení o správních deliktech,
c) vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.
(2) Generální finanční ředitelství se podílí na
a) přípravě návrhů právních předpisů,
b) zabezpečování analytických a koncepčních úkolů,
c) zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích.
(3) Generální finanční ředitelství z pověření
Nahrávám...
Nahrávám...