dnes je 15.7.2024

Input:

67/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")

67/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro ÚSC, PO, SF a OSS č. 501, 512, 516, 519, 520 a 521 v jejich úplném znění.
Toto úplné znění Českých účetních standardů č. 501, 512, 516, 519, 520 a 521 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje jejich znění uveřejněné pod č. 50 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2/2003 ze dne 31. 12. 2003.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro ÚSC, PO, SF a OSS č. 501, 512, 516, 519, 520 a 521 se použije pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS”)
 
 
Číslo
Název
501
Účty a zásady účtování na účtech
502
Otevírání a uzavírání účetních knih
503
Rezervy
504
Opravné položky
505
Kursové rozdíly
506
Rozdíly zjištěné při inventarizaci
507
Výsledek hospodaření v účetnictví
508
Daňová povinnost
509
Operace s cennými papíry a podíly
510
Deriváty
511
Zvláštní operace s pohledávkami
512
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
513
Dlouhodobý finanční majetek
514
Zásoby
515
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
516
Zúčtovací vztahy
517
Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účty
518
Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků
519
Náklady organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
520
Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
521
Fondy
522
Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní závazky
 
Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 501
 
 
 
1.
Cíl
 
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složky mi státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování na účtech za účelem do Cílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
 
 
 
2.
Obsahové vymezení
 
Syntetické účty zřizuje účetní jednotka podle § 14 zákona a § 25 vyhlášky.
 
 
 
3.
Analytické účty
Nahrávám...
Nahrávám...