dnes je 17.6.2024

Input:

§ 7 PVZÚ Dlouhodobý hmotný majetek

23.2.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

10.1.2.2.3
§ 7 PVZÚ Dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Úplné znění

Ustanovení související k § 7 PVZÚ

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • - § 19 odst. 8 – členění majetku a závazků
  • - § 25 – oceňování majetku a závazků
  • - § 28 odst. 5 – technické zhodnocení
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ)

  • - příloha č. 1
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 24 odst. 2 písm. zb) – výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou výdaje (náklady) na dokončenou výstavbu ...
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • - § 494 – živé zvíře
  • - § 506 a násl. – součást pozemku
  • - § 1240 a násl. – právo stavby
  • - § 1257 a násl. – věcná břemena
  • - § 1807 a násl. – záloha a závdavek
 • Český účetní standard pro podnikatele č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Komentář

Komentář k § 7 PVZÚ

Ustanovení vymezuje rozvahové položky dlouhodobého hmotného majetku.

 • Nová struktura položek dlouhodobého nehmotného majetku v rozvaze v plném rozsahu:

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek  
  B.II.1.   Pozemky a stavby  
    B.II.1.1.   Pozemky  
    B.II.1.2.   Stavby  
  B.II.2.   Hmotné movité věci a jejich soubory  
  B.II.3.   Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  
  B.II.4.   Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  
    B.II.4.1.   Pěstitelské celky trvalých porostů  
    B.II.4.2.   Dospělá zvířata a jejich skupiny  
    B.II.4.3.   Jiný dlouhodobý hmotný majetek  
  B.II.5.   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
    B.II.5.1.   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
    B.II.5.2.   Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
 • V rozvaze ve zkráceném rozsahu, kterou může sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je z výše uvedených položek pouze položka:

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek  
 • V rozvaze ve zkráceném rozsahu, kterou může sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je pouze souhrnná položka:

B.   Dlouhodobý majetek  

Komentář k § 7 odst. 1 a 2 PVZÚ

Pozemky jsou zahrnuty mezi dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v dále uvedených položkách

 • stavby,

 • pěstitelské celky trvalých porostů a

 • jiný dlouhodobý hmotný majetek.

S účinností od 1. 1. 2014 v souladu s NOZ platí (§ 506 a násl. NOZ):

Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení ("stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

Přestože součástí pozemku je podle NOZ i stavba, účetně (i daňově) mají tyto majetkové položky odlišný režim. Přestože stavba je (podle NOZ) součástí pozemku a bude odpisována v souladu s účetními metodami (v souladu s PVZÚ); pozemek jako část zemského povrchu či půda nebude nadále účetně (i daňově) odpisován.

Stavby jsou zahrnuty mezi dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Mezi stavby patří budovy, právo stavby (pokud není zbožím), otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace (pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak), byty a nebytové prostory.

S účinností od 1. 1. 2014 vymezil v § 498 NOZ věci nemovité a movité:

 1. Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
 2. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

S účinností od 1. 1. 2014 vymezil NOZ v § 1240 a násl. "právo stavby" a v § 1257 a násl. "věcná břemena" (oba pojmy jsou zahrnuty v díle 5. "Věcná práva k cizím věcem").

Komentář k § 7 odst. 3 PVZÚ

Hmotné movité věci a jejich soubory zahrnují:

 1. předměty z drahých kovů (bez ohledu na výši ocenění),
 2. hmotné movité věci a jejich soubory (s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou). Pokud uvedené věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok nebudou vykázané v této položce, považují se za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách.

Vnitřním předpisem každé účetní jednotky je třeba stanovit cenové kritérium (zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku).

Zpřesnění s účinností od 1. 1. 2016:

Název položky "Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí" platný do konce období 2015 se změnil na "Hmotné movité věci a jejich soubory" (obsahové vymezení zůstalo zachováno).

Komentář k § 7 odst. 4 a 5 PVZÚ

Další položky dlouhodobého hmotného majetku:

Pěstitelské celky trvalých porostů zahrnují:

 1. ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar,
 2. trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) zahrnují dospělá zvířata a jejich skupiny (s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou). O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázaných v této položce se účtuje jako o zásobách.

Cenové kritérium je třeba stanovit vnitřním předpisem (při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku). Podle § 494 NOZ zvířata nejsou věci; do účinnosti NOZ dosavadní ustanovení PVZÚ zahrnovala zvířata mezi věci.

Komentář k § 7 odst. 6 PVZÚ

Jiný dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje (bez ohledu na výši ocenění):

 1. ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem*);
 2. umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, popřípadě jejich soubory;
 3. věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění stavby nebo jako součást ocenění v rámci položky zásoby**).

*) Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době koupě pozemku nebo v době nabytí pozemku vkladem. Ložisko těžené podle horních předpisů se odpisuje sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství

Nahrávám...
Nahrávám...