dnes je 19.5.2024

Input:

§ 78b

31.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.11.780002
§ 78b

Ing. Olga Hochmannová

§ 78b

 1. Pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se použijí obdobně ustanovení § 78 a 78a s tím, že lhůta pro úpravu odpočtu počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.

 2. U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a). U ostatního dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí tohoto majetku.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 72–§ 77

  • § 78–§ 78a

  • § 78c

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 173–175

K § 78b odst. 1

Úpravu odpočtu daně podle ustanovení § 78 a § 78a plátce provádí i u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností (dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil, včetně technického zhodnocení – viz § 4 odst. 3 písm. e). Lhůta pro úpravu odpočtu začíná běžet kalendářním rokem, v němž byl majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.

K § 78b odst. 2

Pokud dojde ke změně v nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, liší se postup při úpravě odpočtu podle toho, zda se jedná o majetek, u něhož plátci vznikla povinnost přiznat při jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání daň či nikoli.

U dlouhodobého majetku, který je při uvedení do stavu způsobilého k užívání určen pro účely s nárokem na odpočet daně i bez nároku na odpočet daně, vznikne podle ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) povinnost přiznat z majetku daň z ceny pro tento majetek obvyklé, stanovené podle § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH. Tato daň se použije i pro účely úpravy odpočtu daně.

U dlouhodobého majetku, u něhož nevznikla při uvedení do stavu způsobilého k užívání povinnost přiznat daň podle uvedeného ustanovení § 13, se pro úpravu odpočtu daně použije součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí tohoto dlouhodobého majetku.

Do § 78b byla z dosavadního § 78 přesunuta ustanovení týkající se úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. V postupu výpočtu byly provedeny změny (viz níže).

K § 78b odst. 1

Do odst. 1 bylo novelou přesunuto z dosavadního § 78 odst. 9 a 10 počítání lhůty pro úpravu odpočtu daně u majetku vytvořeného vlastní činností. Ačkoli byla formulace ustanovení upravena, nedošlo k věcné změně – do lhůty pro úpravu odpočtu se započítává i rok, v němž byl tento majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.

K § 78b odst. 2

Do odst. 2 byl novelou vložen postup pro úpravu odpočtu u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností.

U majetku vytvořeného vlastní činností byl stanoven nový způsob, jak se stanoví nárok na odpočet daně a jeho případné úpravy, pokud je tento majetek (již od jeho uvedení do užívání) určen pro účely s nárokem na odpočet daně i bez nároku na odpočet daně. U takového majetku se podle novely uplatňuje následující postup:

 • při jeho pořizování má plátce plný nárok na odpočet daně z jednotlivých přijatých zdanitelných plnění, která se stávají součástí tohoto majetku

 • při jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání je plátce daně povinen přiznat z majetku daň na výstupu podle ustanovení § 13 odst. 4 písm. b), daň přizná ze základu daně stanoveného podle § 36 odst. 6 písm. a), tj. z ceny, za kterou by bylo možno majetek pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, případně z výše celkových nákladů, pokud by uvedenou cenu nebylo možno určit

 • současně se při uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání uplatní z přiznané daně odpočet v poměrné výši, vztahující se k používání tohoto majetku pro účely ekonomické činnosti s nárokem na odpočet daně (ustanovení § 75 nebo 76), krácené koeficientem platným pro příslušný kalendářní rok

 • případné změny v rozsahu použití tohoto majetku pro účely s nárokem na odpočet daně v následujících letech během lhůty pro úpravu odpočtu daně řeší plátce podle § 78–§ 78c

Pojem "uvedení do stavu způsobilého obvyklému užívání“ je v daňových zákonech definován v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 26 odst. 5. Rozumí se jím dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (např. provedení potřebných technických zkoušek apod.).

Způsob, jakým se v tomto případě stanoví daň na výstupu i poměrná část odpočtu daně na vstupu, je zjednodušující, ale není přesný, neboť při vyčíslení daně se nevychází z nároku na odpočet, který byl skutečně ze souvisejících přijatých zdanitelných plnění uplatněn.

Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je i technické zhodnocení, takže výše uvedeným způsobem se postupuje také u technického zhodnocení vytvořeného vlastní činností, pokud je používáno pro účely s nárokem na odpočet daně i bez nároku na odpočet daně.

Pokud plátce začal pořizovat dlouhodobý majetek

Nahrávám...
Nahrávám...