dnes je 22.5.2024

Input:

Aktivace materiálu a zboží

20.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Aktivace materiálu a zboží

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 3 odst. 1 – Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí...

  • § 25 – Problematika oceňování

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 49 – Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 015 – Zásoby

  • č. 019 – Náklady a výnosy

Popis operace:

Někdy může být pro firmu z různých důvodů výhodnější materiál určený pro výrobu nikoliv nakupovat, ale pořizovat jej ve vlastní režii. Vlastní náklady vynaložené na tento materiál pak opět nemohou být ponechány ve výsledku hospodaření, neboť takto pořízený materiál bude použit na výrobu výrobků a do výsledovky se dostane až při výrobě výrobků, resp. až při prodeji těchto výrobků, které při prodeji povedou ke vzniku výnosů. Materiál vytvořený vlastní činností tak bude zobrazován v aktivech a vyloučen z nákladů.

Obdobná je situace v případě pořizování zboží vlastní činností. Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Jestliže firma vyrábí určitý produkt, můžeme jej vždy označit za vlastní výrobek. Některé takovéto výrobky se stanou materiálem a nebudou vůbec jako výrobky vykazovány, ani o nich nebude jako o výrobcích účtováno. O některých se naopak jako o výrobcích účtovat bude, ale rozhodne-li se účetní jednotka s nimi obchodovat, měla by již tyto výrobky vykazovat jako zboží. Výrobky získaly jinou podstatnou charakteristiku (určení k obchodu), kterou musí účetnictví zohlednit. Vyhláška č. 500/2002 uvádí, že za zboží se považují také výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zjednodušeně, pokud prodáváme výrobky ze skladu hotových výrobků, prodáváme výrobky; jestliže však jsou výrobky umístěny do prodejen firmy, jde o zboží.

Pozn.:

Teoreticky další možností, jak pořizovat zboží vlastní činností, je kompletace nakupovaných komponentů, která není výrobou, jestliže pořízení jednotlivých komponentů vstoupilo do nákladů. Účetně je však jednodušší přistoupit k pořizování (nákupu) komponentů jako k pořizování zboží a případně aktivovat vlastní náklady na zpracování tohoto zboží, které podle svého charakteru mohou být i aktivací vnitropodnikových služeb.

Pokud jde o výši vlastních nákladů (o výši ocenění), ve kterých má být aktivováno, jsou vymezeny jednotně pro všechny zásoby vytvořené vlastní činností, a platí tedy to, co v případě účtování o změně stavu zásob. Vlastními náklady se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě.

Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují

 • ve skutečné výši, nebo

 • na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou.

Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění stanoví firma vnitřním předpisem (s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku).

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Aktivace materiálu vyrobeného vlastní činností – způsob A   112 AÚ   585 AÚ   
2.   Aktivace materiálu vyrobeného vlastní činností – způsob B   501 AÚ   585 AÚ   
Nahrávám...
Nahrávám...