dnes je 15.7.2024

Input:

Daňové přiznání k dani silniční za r. 2015 - příklad

20.1.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2016.2.9 Daňové přiznání k dani silniční za r. 2015 - příklad

Jaroslava Pfeilerová

Vzor
Poplatník je povinen si v daňovém přiznání silniční daň sám vypočítat, uvést případná osvobození a slevy na dani. Daňové přiznání se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Pokud na konec lhůty připadne sobota, neděle nebo svátek, přesune se lhůta na nejbližší pracovní den. Daňové přiznání nepodávají poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 9 ZDSIL (pokud neprovozují další vozidla, která dani silniční podléhají).

Pozor!
Na termín podání daňového přiznání nemá vliv skutečnost, zda toto přiznání zpracoval daňový poradce.

Daňové přiznání je nutné podat místně příslušnému správci daně, kterým je:

 • v případě fyzické osoby územní pracoviště finančního úřadu, v jehož působnosti má poplatník bydliště,

 • v případě právnické osoby územní pracoviště finančního úřadu, v jehož působnosti má daňový subjekt své sídlo.

Pozor!
Do daňového přiznání uvádí poplatník všechna vozidla, která jsou předmětem silniční daně, včetně vozidel od daně osvobozených. Ve lhůtě pro podání přiznání je poplatník povinen daň také zaplatit.

Přiznání k silniční dani lze podat dvojím způsobem:

 • Elektronicky. Výhodou této formy podání je, že výpočty jsou prováděny automaticky a je nastavena také kontrola správnosti vyplnění písemnosti.

 • V písemné podobě na tiskopise vydaném MF, který je k dispozici na každém finančním úřadě (územním pracovišti). Daňové přiznání lze vyplnit na počítači, na psacím stroji, případně i ručně (hůlkovým písmem). Pokyny k vyplnění, včetně tiskopisu daňového přiznání, jsou k dispozici na internetových stránkách finanční správy v nabídce Daňové tiskopisy.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat přiznání pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

V případě, že poplatník zjistí, že údaje uvedené v daňovém přiznání je nutné opravit nebo doplnit, pochybení opraví prostřednictvím:

 • Opravného daňového přiznání, pokud ještě neuplynula lhůta pro podání daňového přiznání (tj. do 31. ledna následujícího roku).

 • Dodatečného přiznání, pokud je pochybení zjištěno po termínu stanoveného zákonem pro podání daňového přiznání (tj. po datu 31. ledna následujícího roku). Daňový řád stanoví termín pro podání dodatečného daňového přiznání v ust. § 141 DŘ. Podle tohoto ustanovení je poplatník povinen podat dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci zjištění pochybení. Ve stejné lhůtě musí poplatník doplatit rozdíl na dani.

Příklad
Pan Surý v roce 2015 vykonával podnikatelskou činnost, při které využíval tři motorová vozidla:

 1. Nákladní automobil, SPZ 1Z52705
 2. Osobní automobil, SPZ 1Z43211
 3. Čtyři vozidla zaměstnanců, která byla použita na žádost zaměstnavatele při pracovních cestách.

Ad. 1 Nákladní automobil, SPZ 1Z52705

Datum první registrace   květen 2012  
Základ daně   2 nápravy, hmotnost 2,5 tun  
Roční sazba daně   3 600 Kč  
Využití vozidla k podnikání   Po celý rok 2015  

Výpočet daňové povinnosti

Měsíční sazba daně 3 600 : 12 = 300 Kč

Snížení sazby daně z titulu první registrace vozidla SPZ 1Z52705

 • 48 % v měsících leden až duben (300 – 48 %) x 4 = 624 Kč

 • 40 % v měsících květen až prosinec (300 – 40 %) x 8 = 1 440 Kč

Daňová povinnost (SPZ: 1Z52705) za období roku 2015 → 2 064 Kč

Ad. 2 Osobní automobil, SPZ 1Z43211

Datum první registrace   květen 2012  
Základ daně   1 400 ccm  
Roční sazba daně   1 400  
Využití vozidla k podnikání   V měsíci lednu, dubnu, květnu a srpnu 2015  

Výpočet daňové povinnosti

Měsíční sazba daně 2 400 : 12 = 200 Kč

Snížení sazby daně z titulu první registrace vozidla SPZ 1Z43211

 • 48 % v měsících leden a duben (200 – 48 %) x 2 = 208 Kč

 • 40 % v měsících květen a srpen (200 – 40 %) x 2 = 240 Kč

Daňová povinnost (SPZ: 1Z43211) za období roku 2015 → 448 Kč

Z výše uvedených informací vyplývá, že u  tohoto vozidla byla snížena daň ve vazbě na datum první registrace v období leden až duben o 48 % a v období květen až prosinec o 40 %. Vzhledem k tomu, že ve

Nahrávám...
Nahrávám...