dnes je 15.7.2024

Input:

Dlouhodobý finanční majetek

6.12.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Dlouhodobý finanční majetek

Ing. Roman Landgráf

1. Pořízení dlouhodobého finančního majetku

Úvod

V tomto textu se budeme zamýšlet nad otázkou daňové neuznatelnosti ceny pořízení dlouhodobého finančního majetku. Daňovými dopady při pořízení směnek, cenných papírů či vkladů do obchodních korporací se zabýváme v jiných textech. Zde se budeme věnovat pouze dalším formám dlouhodobého finančního majetku. Budeme zkoumat, za jakých okolností lze alespoň část ceny pořízení uplatnit jako náklad (výdaj) daňově uznatelný.

Právní úprava

 • § 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚ, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen PVZÚ) – vymezuje dlouhodobý finanční majetek

 • Český účetní standard pro podnikatele č. 014 Dlouhodobý finanční majetek (dále jen ČÚS 014) – stanoví základní postupy účtování dlouhodobého finančního majetku

Definice dlouhodobého finančního majetku

Dlouhodobým finančním majetkem se dle § 8 PVZÚ a ČÚS 014 rozumějí:

 • podíly na jiných ovládaných osobách nebo v účetních jednotkách pod podstatným vlivem,

 • dluhové cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti; jde zejména o:

  • dluhopis s pevnou úrokovou sazbou,

  • dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem,

  • směnky,

 • ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky,

 • poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry,

 • dlouhodobé jednorázové vklady.

Jak již bylo řečeno, daňovými důsledky pořízení některých forem dlouhodobého finančního majetku se zabývají samostatné kapitoly, jako např. Podíl na obchodní společnosti, Deriváty, Pořízení cenného papíru, Tichý společník, Vklady do základního kapitálu a nákup obchodních podílů. V dalším textu se budeme zabývat pouze ostatními formami dlouhodobého finančního majetku.

2. Jednorázový (termínovaný) vklad

Obecné vymezení

Jedná se o vklady volných finančních prostředků ve formě peněz na dobu delší než jeden rok. S bankou se uzavře smlouva o jednorázovém vkladu [dle § 2680 nového občanského zákoníku (dále NOZ); obdobně do 31. 12. 2013 dle § 716 ObchZ)], ve které se banka zavazuje po zániku závazku vklad vrátit a zaplatit vkladateli úrok. Naproti tomu se vkladatel zavazuje poskytnout bance pevný jednorázový vklad v určité výši.

Účetní a daňový pohled

Vložením (převedením) peněz na vkladový účet dochází z účetního hlediska k tomu, že se mění charakter tohoto aktiva. Konkrétně to znamená, že při vložení (převedení) peněz na vkladový účet založený na dobu delší než jeden rok se tyto peníze mění z oběžných aktiv účtovaných v účtových skupinách 21 – Peníze a 22 – Účty v bankách na stálá aktiva účtovaná v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek.

Příklad
Účetní jednotka Bohatá, s.r.o., se rozhodne, že své dlouhodobě volné finanční prostředky uložené na platebních bankovních účtech převede na vkladový účet, který si zřídila u jedné z komerčních bank. Ve smlouvě o jednorázovém vkladu se zavázala, že vloží částku ve výši 10 000 000 Kč na dobu 18 měsíců. Banka se v této smlouvě naopak zavázala z takto vložených peněz vyplácet úroky ve výši 2 % p.a. se splatností ke dni splatnosti vkladu.

Text Částka v Kč MD D 
Převod peněz na vkladový účet dne 1. 7. 201X 10 000 000 069 221 
Předpis úroků k 31. 12. roku 201X (6 měsíců) 100 000 385 665 
Výběr jednorázového vkladu 31. 12. 201X+1 10 000 000 221 069 
Přijaté úroky (za 6 měsíců roku 201X) 100 000 221 385 
Přijaté úroky (za rok 201X+1) 200 000 221 665 

Předpokládají se tyto účty stanovené účetní jednotkou v účtovém rozvrhu:

069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

221 – Bankovní účty

385 – Příjmy příštích období

665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Shrnutí

Je tedy zřejmé, že při jednorázovém vkladu pouze měníme formu aktiv (221069), a že se tudíž nejedná o výsledkovou operaci, tj. nevznikají ani účetní náklady, tím méně náklady daňové.

Vznikají zde pouze výnosy z držení těchto finančních investic, a to v podobě úroků.

3. Poskytnuté zápůjčky a úvěry

Obecné vymezení

Účetní jednotka (jako věřitel) se může rozhodnout, že své volné finanční prostředky poskytne na základě smlouvy o zápůjčce (dle §§ 2390 až 2394 NOZ) nebo smlouvy o úvěru (dle §§ 2395 až 2400 NOZ) jiné účetní jednotce (jako dlužníkovi) ve formě zápůjčky či úvěru. Smlouvou o zápůjčce přenechává zapůjčitel vydlužiteli peníze a vydlužitel se je zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby; v této smlouvě lze dohodnout úroky (viz § 2392 NOZ). Smlouvou o úvěru se zavazuje úvěrující, že na požádání úvěrovaného poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Účetní a daňový pohled

Přenecháním (poskytnutím) peněz dlužníkovi (vydlužiteli, úvěrovanému) ve formě zápůjčky (úvěru) dochází z účetního hlediska k tomu, že se mění charakter tohoto aktiva. Konkrétně to znamená, že při poskytnutí zápůjčky či úvěru s dobou splatnosti delší než jeden rok se u věřitele (zapůjčitele, úvěrujícího) tyto peníze mění z oběžných aktiv účtovaných v účtových skupinách 21 – Peníze a 22 – Účty v bankách na stálá aktiva účtovaná v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek.

Příklad
Účetní jednotka Štědrá, s.r.o., se rozhodne, že své dlouhodoběji volné finanční prostředky uložené na běžných bankovních účtech zapůjčí účetní jednotce Důvěryhodná, s.r.o., na

Nahrávám...
Nahrávám...