dnes je 16.7.2024

Input:

EU - osvobození příjmů

13.11.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

EU - osvobození příjmů

Ing. Jan Ambrož

EU a daň z příjmů

V komplexu hesel EU a daň z příjmů rozebíráme základní vazby spojené s naším členstvím v EU. V tomto hesle se zaměřujeme na možnosti osvobození vybraných příjmů podle § 19 ZDP.

Osvobození příjmů v rámci Evropské unie

Po přistoupení České republiky do Evropské unie a za podmínek stanovených směrnicí č. 90/435/EHS, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností v různých členských státech Evropské unie, jsou od daně osvobozeny:

 • dividendy, podíly na zisku a převody zisku na základě řídicí nebo ovládací smlouvy vyplácené tuzemskou dceřinou společností mateřské společnosti;

 • dividendy a jiné podíly na zisku plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu, mateřské společnosti, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 ZDP, a stálé provozovně mateřské společnosti, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 ZDP a je umístěna na území České republiky;

 • příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 (tj. rezidentu ČR) nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU.

To se nevztahuje na dividendy a jiné podíly na zisku vyplácené dceřinou společností a příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 (tj. rezidentu ČR) nebo stálé provozovně společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, pokud je dceřiná společnost rezidentem ČR a je v likvidaci. Toto omezení osvobození příjmů (překážka likvidace) tedy není uplatňováno při výplatě dividend či jiných podílů na zisku realizované dceřinou společností se sídlem v ČR ve prospěch mateřské společnosti, která je rezidentem jiného členského státu EU.

Pozor!
Osvobození je dále rozšířeno a platí i pro příjmy plynoucí obchodní společnosti se sídlem v ČR a stálé provozovně společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, umístěné na území České republiky, z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených společností a z převodu podílu ve společnosti od dceřiné společnosti sídlící mimo území EU. Pro přiznání této výhody se vyžaduje splnění následujících podmínek. Osvobození je přiznáno, pokud vyplácející dceřiná společnost:

 1. je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění;

 2. má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo družstvo;

 3. je v obdobném vztahu vůči příjemci dividend či jiných podílů ze zisku nebo z převodu podílu ve společnosti jako dceřiná společnost vůči mateřské společnosti v případech, kdy režim osvobození byl uplatňován již dříve, tj. za podmínek stanovených v § 19 odst. 3 a 4 ZDP (minimální výše drženého podílu 10 % při respektování minimální doby držby 12 měsíců);

 4. podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, u níž sazba daně není nižší než 12 %, a to alespoň ve zdaňovacím období, v němž tuzemská společnost o příjmu z dividend a jiných podílů na zisku nebo z převodu podílu ve společnosti účtuje jako o pohledávce v souladu se ZoÚč a ve zdaňovacím období předcházejícím tomuto zdaňovacímu období. Za společnost podléhající takové dani se nepovažuje společnost, která je od daně osvobozena, nebo si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od této daně.

Pozor!
Osvobození lze uplatnit, pokud příjemce příjmů z dividend a jiných podílů na zisku nebo z převodu podílu je jejich skutečným vlastníkem. Výdajem vynaloženým na příjem z převodu podílu je nabývací cena tohoto podílu stanovená podle ZDP. Současně je nutné připomenout i požadavky kladené § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP na vyloučení nákladů spojených s držbou příslušných podílů ze základu daně:

 • tj. vyloučení výdajů mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti;

 • úroky z úvěrů a půjček přijatých v období šesti měsíců před nabytím tohoto podílu se považují za výdaj přímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti jen po dobu trvání držby podílu v dceřiné společnosti;

 • režijní náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti se omezují výší 5 % příjmů z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených dceřinou společností.

Osvobození příjmů z převodu podílu nelze uplatnit u podílů ve společnosti, které byly nabyty v rámci koupě podniku nebo části podniku:

 • licenční poplatky plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, od obchodní společnosti nebo družstva, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 ZDP, nebo od stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU na území České republiky, budou osvobozeny s účinností od 1. 1. 2011,

 • úroky z úvěrů, půjček, dluhopisů, vkladních listů, vkladových certifikátů a vkladů jim na roveň postavených a ze směnek plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, od obchodní společnosti nebo družstva, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 ZDP, nebo od stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU na území

Nahrávám...
Nahrávám...