dnes je 17.6.2024

Input:

Finanční leasing

8.3.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.5.2.2
Finanční leasing

Ing. Blanka Jindrová

Smlouva o finančním leasingu je i od 1. 1. 2014 smlouvou nepojmenovanou (inominátní), jakou lze podle § 1746 odst. 2 NOZ uzavřít tehdy, jedná-li se o smlouvu, která není zákonem zvláště jako typ smlouvy upravena.

Na rozdíl od nájemní smlouvy je ve smlouvě o finančním leasingu zpravidla výslovně uveden přechod vlastnictví najatého předmětu na příjemce leasingu při ukončení smlouvy. Příjemce leasingu přejímá smlouvou o finančním leasingu nebezpečí škody na předmětu leasingu i nebezpečí spojená s jeho provozem (a to okamžikem předání předmětu leasingu) a nese zpravidla náklady spojené s jeho provozem, údržbou a opravami.

Právníci doporučují uvádět do nepojmenovaných smluv bezpečnostní klauzuli o konkrétním smyslu a účelu uzavřené smlouvy – v daném případě o finančním leasingu – a to s jednoduchou a jasnou formulací:

"Účelem a smyslem této smlouvy je právo uživatele využívat předmět leasingu po sjednanou dobu leasingu a následný převod vlastnických práv k tomuto předmětu na něj."

Česká leasingová a finanční asociace v zájmu prohloubení právní jistoty účastníků doporučuje v rámci finančního leasingu využívat všeobecné podmínky, které jsou zveřejněny na internetu (http://www.clfa.cz). Ve vazbě na § 1751 odst. 3 NOZ totiž platí, že při uzavření smlouvy mezi podnikateli (!) lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. Takže tyto zpravidla obsáhlé texty již pak není zapotřebí k smlouvě přikládat.

Třebaže v Česku nemáme anglosaský precedentní systém obecné závaznosti soudních rozhodnutí, byl názor soudu na charakter leasingu zapracován do daňově definice finančního leasingu od roku 2015. Jednalo se o rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 25/2007–59, který lze dohledat na www.nssoud.cz .

Banky jsou oprávněny k provozování operací finančního leasingu přímo ze zákona č. 2l/1992 Sb., o bankách. Po získání povolení ČNB mohou na základě zákona o bankách u nás provozovat leasing i pobočky zahraničních bank zřízené na území ČR.

Leasingové společnosti u nás nepotřebují, stejně jako ve většině evropských států, ke své komerční činnosti zvláštní licenci. Jsou však povinny řídit se stejnými předpisy, jako jiné obchodní

Nahrávám...
Nahrávám...