dnes je 16.7.2024

Input:

Fondy finančních prostředků

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

11.5.1.2
Fondy finančních prostředků

Ing. Jiřina Rezková

Tento název je využíván pro rozdílové ukazatele mezi určitými položkami aktiv a určitými položkami pasiv. Někdy jsou nazývány čistými fondy, protože představují výši aktiv sníženou o na nich váznoucí závazky. Fond v pojetí finanční analýzy má tudíž odlišný význam od účetnictví, kde představuje zdroj financování aktiv a potřeb podniku, popř. jeho zaměstnanců (rezervní fond, kapitálové fondy, sociální fond). V praxi se běžně setkáme s různými typy čistých fondů finančních prostředků, k těm nejčastějším patří:

  • čistý pracovní kapitál,

  • čisté pohotové prostředky,

  • čisté peněžně pohledávkové finanční fondy,

  • potřeba pracovního kapitálu.

Čistý pracovní kapitál

Rozdílový ukazatel, řízení jehož úrovně je pro přežití podniku velmi důležité. Ukazatel odráží způsob financování oběžných aktiv podniku a je určen rozdílem mezi oběžnými aktivy a veškerými krátkodobými závazky podniku.

čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva - krátkodobé závazky

V tomto pojetí představuje čistý pracovní kapitál objem peněžních prostředků, které by podniku zůstaly v případě, že by všechen oběžný majetek převedl na peníze a uhradil by veškeré krátkodobé dluhy. Čistý pracovní kapitál pak představuje jakýsi polštář, který tlumí dopad dalších vznikajících závazků do podnikového financování. Logicky by pro podniky znamenalo, že čím větší bude čistý pracovní kapitál, tím snáze se podnik vypořádá se svými závazky, tím je větší jeho likvidita, tím je finančně pružnější.

Čistý pracovní kapitál si však můžeme zobrazit jiným způsobem:

Vlastní kapitál + dlouhodobé závazky představují dlouhodobé zdroje financování podniku. Takto vyjádřený čistý pracovní kapitál (ČPK) můžeme vypočítat následujícím způsobem

ČPK = (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) - stálá aktiva

Čistý pracovní kapitál pak představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. A dlouhodobý kapitál je vždy dražší, než kapitál krátkodobý.

Z uvedených skutečností vyplývá, že čím větší je pracovní kapitál podniku, tím je podnik finančně pružnější a tím více jej to stojí. Je úkolem finančních manažerů nalézt u konkrétního podniku optimální výši pracovního kapitálu, která umožní podniku bezproblémové financování a současně jej zbytečně nezatíží finančními náklady. Řízení pracovního kapitálu patří k základním úkolům operativního finančního řízení a je zaměřeno na řízení jednotlivých složek pracovního kapitálu.

Interpretace ČPK

Budeme-li se snažit interpretovat výsledek výpočtu ukazatele čistého pracovního kapitálu, musíme se zaměřit na jednotlivé složky rozvahových položek využitých v základním výpočtu. Ukazatel vyjadřuje předpoklad, že by byla veškerá oběžná aktiva přeměněna na peníze. Lze však všechna oběžná aktiva bez problémů na peníze přeměnit? Tuto otázku lze zodpovědět pouze po rozboru struktury oběžného majetku. Je třeba prověřit skladbu zásob, pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Mohou obsahovat celou řadu na peníze obtížně přeměnitelných položek (nevyužitelný materiál, neprodejné výrobky, nedobytné pohledávky, neprodejné tituly krátkodobých cenných papírů apod.). Protože ukazatel ČPK je stejně jako většina ukazatelů finanční analýzy počítán z netto údajů rozvahy, velmi záleží na tom, jak podnik pracuje s opravnými položkami při vyjádření skutečné hodnoty majetku. V mnoha případech dochází ke kompromisu mezi snahou auditora o co nejpřesnější vyjádření hodnoty oběžného majetku a snahou vedení podniku vykázat určitou úroveň zisku.

Pro zvýšení vypovídací schopnosti ukazatele pracovního kapitálu je nutné provést analýzu oběžného majetku podniku a z hodnocení vyloučit nelikvidní (na peníze těžko převoditelné) položky.

Na druhé straně je třeba uvést, že rovněž údaj krátkodobé závazky je třeba upravit. Co má zahrnovat? Především krátkodobé závazky, krátkodobé úvěry a krátkodobé finanční výpomoci z rozvahy. Rovněž by měl zahrnovat nejbližší roční závazky z dlouhodobých úvěrů. A v neposlední řadě jsou závazky představovány přechodnými pasívy. Některé údaje však analytik nemusí mít k dispozici. Pak vychází z údajů, které zná.

Pracovní kapitál je tedy ukazatelem hodnotícím platební schopnost podniku, je nepoměrovým ukazatelem likvidity. Jeho hodnocení je závislé na tom, k jakému oboru podnikání podnik patří. Obecně podniky s dlouhým výrobním cyklem (stavební výroba, těžké strojírenství, energetika) potřebují značný objem pracovního kapitálu, na druhé straně některé obory podnikání mohou hospodařit s tzv. záporným pracovním kapitálem. Jedná se např. o maloobchodní prodejny (nakupují na faktury, prodávají za hotové, nemají tedy pohledávky a jejich příjmy předcházejí výdaje) nebo podniky, které neskladují téměř žádné zásoby, např. distributoři energií.

V následující tabulce je uveden příklad výpočtu ukazatele čistého pracovního kapitálu před a po rozboru oběžného majetku.

       
Firma A Firma B Firma C
Oběžná aktiva 127.322 48.675 27.558
Zásoby 76.874 25.339 8.925
materiál 35.266 11.890 2.170
nepotřebný, neprodejný 2.712 882
výrobky 36.415 14.627 4.659
špatně prodejné 15.719 1.139
Krátkodobé pohledávky 48.030 16.402 14.220
obchodní 46.819 14.564 12.774
nevymahatelné 12.390 1.422
Finanční majetek 2.418 6.934 4.413
Krátkodobé závazky 97.215 17.915 26.440
Nelikvidní oběžný majetek 30.821 3.443 0
Čistý pracovní kapitál (ČPK) 30.107 30.760 1.118
ČPK po zpřesnění -714 27.317 1.118

Z tabulky je zřejmé, jak výrazně může zkreslit výsledek výpočtu neprovedený rozbor oběžného majetku. Firma A vykazující 30 miliónů čistého pracovního kapitálu má ve skutečnosti problémy s hrazením závazků. Je nelikvidní. A protože se jedná o výrobní podnik spotřebního průmyslu, ke svému správnému financování potřebuje určitý objem pracovního kapitálu. Přežívá pouze díky odkladům plateb splatných závazků a je ohrožena prohlášením konkurzu.

Firma B má určitý objem nelikvidního majetku, její pracovní kapitál je na firmu z oboru lehkého strojírenství dostatečně vysoký, aby zajistil pohodlné financování krátkodobých potřeb. Firma C má nevysoký objem pracovního kapitálu, její financování je založeno na pečlivém řízení jednotlivých složek oběžného majetku. Současná skladba majetku a kapitálu ji neumožňuje, např. prudký rozvoj, neboť by nebyla schopna dlouhodobě pokrýt růst závazků z růstu výroby a odbytu.

Čisté pohotové prostředky

Analytici jsou si vědomi určitých úskalí při interpretaci ukazatele čistého pracovního kapitálu. Proto vytvořili ukazatele, na jejichž základě by bylo možno provést

Nahrávám...
Nahrávám...