dnes je 27.5.2024

Input:

Odpisování majetku účetní - komponentní odpisy

7.2.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

Odpisování majetku účetní – komponentní odpisy

Ing. Pavel Novák

Úvod

V této kapitole se budeme zabývat metodou komponentního odpisování dlouhodobého majetku z pohledu účetnictví a jejím dopadem do oblasti daně z příjmů – daňově uznatelných nákladů. Vymezení účetních a daňových odpisů hmotného majetku (dále HM) naleznete v samostatném hesle (viz Odpisy hmotného majetku).

Právní úprava

Účetní legislativa:

 • vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále PVZÚ), zejména § 9 Zásoby, § 56a Metoda komponentního odpisování majetku a § 61 Metoda ocenění souboru majetku

 • IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení

Daňová legislativa:

 • zákon č 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP), ustanovení § 23 odst. 2 písm. a)

 • zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR), ustanovení § 3 odst. 3

Princip komponentního odpisování

Metoda standardního účetního odpisování spočívá v tom, že celková pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku (DHM) je podle odpisového plánu, který si sestaví účetní jednotka s vazbou na čas, popř. výkony, postupně snižována účetními odpisy (jejich součet tvoří tzv. oprávky), a tím dochází k postupnému poklesu zbytkové ceny (tzv. zůstatkové ceny) majetku.

Metoda komponentního odpisování se liší od standardního účetního odpisování tím, že se samotný hmotný dlouhodobý majetek rozloží (dekomponuje) na jednu nebo více částí (komponent). Každá takováto komponenta má významnou cenu a má rovněž od vlastního odpisovaného majetku nebo souboru majetku výrazně kratší dobu použitelnosti. V průběhu odpisování majetku nebo souboru majetku je komponenta jednou či několikrát vyměněna. Komponenty se samostatně odpisují, a jakmile je životnost komponenty na konci, dojde k její výměně. O stávající (vyměňovanou) komponentu se sníží ocenění DHM a o novou komponentu se účetní ocenění DHM zvýší. Nová komponenta se bude opět samostatně účetně odpisovat. Výsledek hospodaření účetní jednotky je tedy zatížen pouze odpisy, nikoli kombinací odpisů a provozních nákladů (oprav) jako u standardní metody účetního odpisování. Uvedená metoda rovnoměrněji zatěžuje účetní jednotku náklady a přispívá k věrnějšímu obrazu o hospodaření účetní jednotky. Nejlépe metodu dokumentuje následující příklad.

Příklad
Společnost Allmining, s.r.o., pořídila v roce 201X speciální kompaktní kolový nakladač v pořizovací ceně ve výši 8 000 000 Kč. Jeho předpokládaná použitelnost je 8 let. Nejvíce zatěžované součásti jsou lopata a motor, které jsou součástí pořizovací ceny. Cena lopaty je 400 000 Kč a její předpokládaná doba životnosti je 2 roky. Cena motoru je 1 600 000 Kč a jeho předpokládaná doba životnosti je 4 roky. Společnost nevyužila možnost komponentního odpisování, zvolila standardní rovnoměrné účetní odpisování. Roční účetní odpis činí 8 000 000 / 8 let = 1 000 000 Kč. Výměny (opravy) lopaty proběhly na počátku 3., 5. a 7. roku, výměna (oprava) motoru na počátku 5. roku.

Rok Odpis
celého stroje
(tis. Kč)
 
Výměna
lopaty
(tis. Kč)
 
Výměna
motoru
(tis. Kč)
 
Náklady
celkem
(tis. Kč)
 
201X 1 000   1 000 
201X+1 1 000   1 000 
201X+2 1 000 400  1 400 
201X+3 1 000   1 000 
201X+4 1 000 400 1 600 3 000 
201X+5 1 000   1 000 
201X+6 1 000 400  1 400 
201X+7 1 000   1 000 
Celkem 8 000 1 200 1 600 10 800 

Celkové náklady za 8 let činí 10 800 000 Kč. Speciální kolový nakladač je považován za jeden dlouhodobý majetek s tím, že výměna lopat a motoru jsou opravami. Opravy způsobí ve 3., 5. a 7. roce výkyv ve vykazovaných nákladech, což má nezanedbatelný vliv na dosažený výsledek hospodaření společnosti.

Metoda komponentního odpisování z pohledu účetnictví

Komponentní způsob odpisování DHM mohou účetní jednotky použít od 1. 1. 2010. Umožnila to změna PVZÚ provedená vyhláškou č. 469/2008 Sb. Tato metoda byla již dříve součástí Mezinárodních účetních standardů, konkrétně v IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. Je třeba zdůraznit, že použití metody komponentního odpisování není pro účetní jednotku povinností. Účetní jednotka se může rozhodnout (s ohledem na věrné a poctivé zobrazení majetku), že:

 • bude i nadále používat metodu standardního účetního odpisování, nebo

 • použije metodu komponentního odpisování.

Zejména u malých účetních jednotek lze předpokládat, že určitě metodu komponentního odpisování nebudou využívat. V této souvislosti je dobré připomenout, že pokud se účetní jednotka rozhodne pro použití metody komponentního odpisování, je vhodné si zajistit podporu softwaru, který účetní jednotka pro evidenci majetku používá.

Vazba na rezervy

Využití či nevyužití komponentního odpisování DHM má úzkou souvislost s problematikou tvorby rezerv na opravu dlouhodobého majetku. V případě, že účetní jednotka metodu komponentního odpisování nevyužije, přestože by mohla, je třeba v souvislosti s přiřazováním nákladů souvisejícím výnosům vytvářet rezervy na opravu hmotného majetku (§ 57 PVZÚ). V této souvislosti je potřeba uvést, že podmínky daňové uznatelnosti tvorby rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 ZoR) jsou pro účetní jednotku administrativně velmi náročné (blíže viz Rezervy zákonné).

U jakého majetku lze metodu aplikovat

Metodou komponentního odpisování majetku lze postupovat u následujících kategorií majetku:

 • stavby [§ 7 odst. 2 písm. a) PVZÚ],

 • byty a nebytové prostory [§ 7 odst. 2 písm. d) PVZÚ],

 • samostatné movité věci a soubory movitých věcí [§ 7 odst. 3 písm. b) PVZÚ].

Může se jednat o budovy a některé jejich části (střechy, ústřední topení, okna apod.), letadlo a jeho motor, autobus a jeho sedadla atd.

O výše uvedených kategoriích majetku a jeho oprávkách účtuje účetní jednotka jako o celku. Majetek se i jako celek vykazuje. Účetní jednotka prokáže výpočet výše odpisu tohoto majetku jako celku například tím, že metodě komponentního odpisování přizpůsobí účtování o odpisech na analytických účtech.

Vymezení komponenty

Komponentou PVZÚ rozumí:

 • určenou část majetku nebo souboru majetku, nebo

 • určenou kontrolu výskytu závad (např. zatěžkávací zkoušky mostního jeřábu, které se musejí pravidelně opakovat),

 • u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku.

Komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku nebo souboru majetku.

Při výměně komponenty se ocenění majetku upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s výměnou této komponenty. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, provede účetní jednotka odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů.

Dekompozici může účetní jednotka provést nejen u nově nabytého majetku, ale i u dříve nabytého a odpisovaného majetku. Podmínky dekompozice upravuje § 56a odst. 6 PVZÚ. Při prvním použití metody komponentního odpisování u dlouhodobého majetku, který byl již uveden do užívání, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku. Přitom nesmí být součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty vyšší než zůstatková cena celého majetku. Účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích obdobích se neprovádějí.

Pro účtování opravy a rezerv z předchozího příkladu v roce 201X+4 lze doporučit v účtovém rozvrhu vytvořit tyto účty:

511 – Opravy a udržování

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

321 – Závazky z obchodních vztahů

Rok Odpis celého
stroje (tis. Kč)
 
Výměna lopaty
(tis. Kč)
 
Výměna motoru
(tis. Kč)
 
MD D 
201X+4 1 000   551 082 
201X+4  400  511 321 
201X+4   1 600 511 321 

Příklad
Nyní si ukažme, jak by vypadaly vykazované náklady (odpisy) u společnosti Allmining, s.r.o., z předchozího příkladu, pokud se rozhodne speciální kompaktní kolový nakladač odpisovat metodou komponentního odpisování. O rozdělení na komponenty a o jejich odpisu bylo rozhodnuto takto:

Nahrávám...
Nahrávám...