dnes je 18.6.2024

Input:

Paušální výdaje, jejich výhody, nevýhody a nové limity

5.5.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

2015.10.2
Paušální výdaje, jejich výhody, nevýhody a nové limity

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 10/2015

V článku pojednáme o výhodách a nevýhodách uplatnění paušálních výdajů a ukážeme si, jak zavedením limitů výše paušálních výdajů, zejména pak zákonem č. 267/2014 Sb., dochází u poplatníků s vyššími příjmy v roce 2015 nejen ke zvýšení základu daně a daně z příjmů, ale současně i k vyššímu uplatnění solidárního zvýšení daně a ke zvýšení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Principy uplatnění paušálních výdajů

Poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP se může kdykoliv rozhodnout, a namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu uplatnit výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP procentem z příjmů. Jedná se o:

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

 • příjmy ze živnostenského podnikání,

 • příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,

 • příjmy ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 2 ZDP.

Paušální výdaje lze uplatnit rovněž u příjmů z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP a dále u příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.

Podle znění § 7 odst. 8 ZDP jsou ve výdajích uplatněných procentem z příjmů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Poplatník, který uplatňuje paušální výdaje, je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek, vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Obdobně podle znění § 9 odst. 5 ZDP jsou v částkách uplatněných paušálních výdajů zahrnuty veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z nájmu podle § 9 ZDP. Poplatník, který uplatňuje paušální výdaje, je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek, vzniklých v souvislosti s nájmem.

Pokud poplatník hodlá uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů u jednoho druhu z příjmů dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, musí podle pokynu GFŘ č. D-22 k § 7 odst. 7 ZDP uplatnit paušální výdaje ke všem druhům příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) a odst. 2 ZDP, které tvoří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP, kdy musí uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné výši.

Pokud má poplatník příjmy dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP (podíly společníků veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditní společnosti na zisku) a kromě těchto příjmů má další příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, může u těchto dalších příjmů uplatnit paušální výdaje, zatímco k podílům na zisku společníků v.o.s. a komplementářů na k.s. paušální výdaje uplatnit nemůže, i když se jedná o jeden dílčí základ daně dle § 7 ZDP.

Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, přestože k této činnosti podnikatelské oprávnění potřeba je, jsou podřazeny pod § 7 odst. 1 písm. c) ZDP, tj. pod příjmy z jiného podnikání neuvedeného v § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZDP. Poplatník může v souladu s § 7 odst. 7 ZDP uplatnit k těmto příjmům výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů, maximálně ve výši stanovené zákonem.

Zavádění limitů u paušálních výdajů počínaje rokem 2013

Od roku 2013 dochází k omezování absolutní výše paušálních výdajů zaváděním jejich limitní výše dle jednotlivých druhů příjmů. Poprvé to bylo zákonem č. 500/2012 Sb., na základě kterého došlo s účinností od 1.1.2013 ke změně podmínek pro uplatnění paušálních výdajů dle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP zavedením absolutního stropu výše výdajů při použití dvou nejnižších procentních skupin paušálních výdajů. Následně zákonem č. 267/2014 Sb. je stanoven s účinností od 1.1.2015 absolutní strop výše výdajů u zbývajících skupin paušálních výdajů. V § 7 odst. 7 ZDP, ve znění účinném od 1.1.2015, se uvádí:

"Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit paušální výdaje ve výši:

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d) a podle § 7 odst. 6 ZDP; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč."

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů fyzických osob v procentech k příjmům v letech 2013 - 2015

Druh příjmů   2013, 2014   2015  
Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství dle § 7 odst. 1 písm. a)   80 %   80 %- maximálně 1 600 000 Kč  
Příjem z živnostenského podnikání řemeslného dle § 7 odst. 1 písm. b)   80 %   80 %- maximálně 1 600 000 Kč  
Příjem ze živnostenského podnikání ostatního dle § 7 odst. 1 písm. b)   60 %   60 %- maximálně 1 200 000 Kč  
Příjem z jiného podnikání dle § 7 odst. 1 písm. c) (např. auditor, advokát, daňový poradce, lékař, notář, právník)   40 %- maximálně 800 000 Kč   40 %- maximálně 800 000 Kč  
Příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem dle § 7 odst. 2 písm. a)   40 %- maximálně 800 000 Kč   40 %- maximálně 800 000 Kč  
Příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku dle § 7 odst. 2 písm. b)   30 %- maximálně 600 000 Kč   30 %- maximálně 600 000 Kč  
Příjem z výkonu nezávislého povolání dle § 7 odst. 2 písm. c) (např. architekt)   40 %- maximálně 800 000 Kč   40 %- maximálně 800 000 Kč  
Příjem z nájmu dle § 9   30 %- maximálně 600 000 Kč   30 %- maximálně 600 000 Kč  
Příjem ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, který není provozován podnikatelem dle § 10 odst. 1 písm. a)   80 %   80 %- maximálně 1 600 000 Kč  

Z výše uvedeného přehledu limitních částek paušálních výdajů pro rok 2015 vyplývá, že pouze při dosažení příjmů maximálně ve výši 2 000 000 Kč, lze jako paušální výdaje uplatnit procentní výši dle jednotlivých druhů příjmů (30 % až 80 % z dosažených příjmů). Pokud příjem příslušného druhu příjmu přesáhne hranici 2 000 000 Kč, je nutno uplatnit pouze maximální částku paušálních výdajů dle § 7 odst. 7 ZDP (600 000 Kč až 1 600 000 Kč dle druhu příjmů). Toto se vztahuje i na paušální výdaje uplatněné k příjmům dle § 9 ZDP a k příjmům ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství zdaňované dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP a ve vazbě na znění § 10 odst. 4 ZDP.

Výhody uplatnění paušálních výdajů

 • Poplatník daně z příjmů fyzických osob se může vždy na počátku, v průběhu nebo až v závěru zdaňovacího období rozhodnout dle skutečné výše dosažených zdanitelných příjmů a výdajů, zda uplatní výdaje prokazatelným způsobem, nebo paušální výdaje procentem z příjmů. Záleží vždy na rozhodnutí poplatníka; paušální výdaje uplatní v případě, že to je pro něho výhodnější. K uplatnění paušálních výdajů se rozhodne poplatník především v případě, že jeho skutečné výdaje jsou nižší, než by byly výdaje uplatněné procentem z příjmů. Poplatník tak může snížit základ daně ve vyšší výši, než když uplatňuje výdaje prokazatelným způsobem, a tím u něho dojde ke snížení vypočtené daně z příjmů a rovněž tak dojde ke snížení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

 • Na rozdíl od vedení daňové evidence za podmínek uvedených v § 7b ZDP existuje při uplatnění paušálních výdajů jednoduchost evidence, kdy podle § 7 odst. 8 ZDP je poplatník povinen vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.

 • Uplatnit paušální výdaje může i poplatník, který vede povinně nebo dobrovolně účetnictví – v tomto případě však musí kromě vedení účetnictví poplatník evidovat příjmy ve smyslu § 7 odst. 8 ZDP, ze kterých pak vypočte paušální výdaje procentem z příjmů.

Nevýhody uplatnění paušálních výdajů

 • Nemožnost uplatnění daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku, nemožnost přerušení daňových odpisů hmotného majetku. Po dobu uplatňování paušálních výdajů probíhá i nadále daňové odpisování hmotného majetku a tyto odpisy jsou vedeny pouze evidenčně a při ukončení uplatnění paušálních výdajů a přechodu na skutečné výdaje je nutno pokračovat v odpisování a neuplatněné odpisy za období, kdy poplatník uplatňoval paušální výdaje, již nelze uplatnit.

 • Nemožnost uplatnění paušálních výdajů na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, protože v paušálních výdajích jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka.

 • Uplatnění paušálních výdajů má negativní dopad po ukončení finančního leasingu hmotného majetku, kdy převedený hmotný majetek za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci nemůže poplatník zařadit do obchodního majetku, a tím není splněna podmínka daňové účinnosti úplaty za dobu trvání finančního leasingu dle § 24 odst. 4 ZDP, ve znění účinném od 1.1.2015 (za dobu, kdy poplatník ještě neuplatňoval paušální výdaje).

 • Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 ZDP a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže poplatník s odvoláním na znění § 35ca ZDP snížit vypočtenou daň o slevu na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a rovněž nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti podle § 35c a § 35d ZDP. Poplatník však může uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle znění § 35bb ZDP.

 • Pokud poplatník s příjmy dle § 7 ZDP zakoupí hmotný majetek ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje výdaje procentem z příjmů a nevede účetnictví, nemůže jej zařadit do obchodního majetku (tento při vedení paušálních výdajů neexistuje) a tudíž nemůže zahájit odpisování hmotného majetku ani evidenčně. V případě, že v následujícím zdaňovacím období bude poplatník uplatňovat výdaje ve skutečné výši a povede daňovou evidenci, bude mít obchodní majetek a zakoupený hmotný majetek v období, kdy uplatňoval paušální výdaje, může vložit do obchodního majetku a zahájit daňové odpisování v prvním roce odpisování ze vstupní ceny stanovené dle § 29 ZDP.

Důvody přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje

Mezi situace, kdy je pro poplatníka s příjmy dle § 7, resp. § 9 ZDP, který dosud uplatňuje paušální výdaje, výhodnější uplatnit výdaje ve skutečné (prokazatelné) výši, tedy přejít z paušálních výdajů na vedení daňové evidence nebo na evidenci příjmů a výdajů, patří např. následující situace:

 • poplatník dosáhne ve zdaňovacím období vyšší příjmy než 2 miliony Kč a jeho skutečné výdaje jsou vyšší než limitní výše paušálních výdajů stanovená pro jednotlivé druhy příjmů v § 7 odst. 7 ZDP (toto souvisí se zavedením limitu uplatnění paušálních výdajů od roku 2013 na vybrané druhy příjmů a od roku 2015 na všechny druhy příjmů),

 • poplatník uplatňující paušální výdaje zakoupí v daném zdaňovacím období hmotný majetek a jeho skutečné výdaje spolu s daňovými odpisy by převýšily výši paušálních výdajů,

 • poplatník hodlá tvořit rezervu na opravu hmotného majetku, kterou při uplatnění paušálních výdajů nelze uplatnit,

 • poplatník zaměstná další zaměstnance a s výdaji na jejich mzdu a na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění jsou jeho výdaje ve skutečné výši vyšší než dosud uplatňované paušální výdaje,

 • poplatník uplatňující paušální výdaje zakoupí v daném zdaňovacím období několik druhů majetku nesplňující podmínku zařazení jako hmotný majetek, které může při uplatnění výdajů v prokazatelné výši zahrnout do daňově uznatelných výdajů,

 • pronajímatel ve zdaňovacím období provádí opravu na najaté nemovité věci, popř. hodlá tvořit na tyto budoucí opravy rezervy,

 • poplatník hodlá ve zdaňovacím období uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti.

Poplatník při přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje a z paušálních výdajů na skutečné výdaje nesmí zapomenout na úpravu základu daně za zdaňovací období

Nahrávám...
Nahrávám...