dnes je 18.6.2024

Input:

Penále

21.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

8.16.1 Penále

Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková

Právní úprava
  • § 37b ZSDP – Penále

  • § 251 DŘ – Penále

2009–2010   2011–2020   2021–2024  
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky dodatečně vyměřené daně nebo z částky dodatečně snížené daňové ztráty, tak, jak byla stanovena oproti poslední známé daňové povinnosti, ve výši

a) 20 %, je-li daň zvyšována,

b) 20 %, je-li snižován odpočet daně nebo nárok na vrácení daně, nebo

c) 5 %, je-li snižována daňová ztráta.  
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši

a) 20 %, je-li daň zvyšována,

b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo

c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta.  
Správce daně sníží penále vzniklé podle písm. a) o penále podle písm. c), pokud vzniklo z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu jejího snížení, které bylo penalizováno.   Správce daně sníží penále podle písm. a) o penále podle písm. c), pokud povinnost k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo penalizováno.  

 
Daňový řád tedy nově snižuje výši penále v případě, že je snižována daňová ztráta z 5 % na 1 % rozdílu mezi původní a "novou" ztrátou. Podobně jako v ZSDP není výše penále závislá na tom, jaká doba uplynula od data pro podání původního řádného daňového přiznání.  

 
Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále platebním výměrem. Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto penále vypočte.  

 

 
Povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování, na jehož základě došlo k doměření daně. To neplatí, pokud toto dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování nebylo přípustné.  

Komentář:

Při doměření daně vzniká daňovému subjektu kromě povinnosti uhradit penále, také povinnost uhradit úrok z prodlení. Nejedná se tak o uplatnění dvou sankcí za totéž porušení zákona. Penále je sankcí za to, že daňový subjekt daň nepřiznal, úrok z prodlení je pak sankcí za to, že daň uhradil opožděně. Povinnost uhradit penále je pak daňovému subjektu sdělena platebním výměrem. Zpravidla však správce daně sdělí výši penále současně s doměřenou daňovou povinností. Povinnost uhradit penále vzniká až poté, co je správcem daně daň vyměřena. Povinnost uhradit penále nemůže vzniknout přede dnem vyměření či doměření daně.

Povinnost uhradit penále je vyloučena v tom rozsahu, v jakém byla daň tvrzena v dodatečném daňovém přiznání nebo vyúčtování, a na základě kterého došlo k doměření daně. Dojde-li ovšem k doměření daně na základě provedené daňové kontroly, dochází také k vyměření penále. Výjimku pak tvoří situace, kdy správce daně měl vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání podle § 145 DŘ a neučinil tak, a na základě následně provedené daňové kontroly byla daňovému subjektu daň doměřena.

Z důvodu právní jistoty je pak nově v daňovém řádu zakotveno, že penále nevzniká ani v případě podaného daňového přiznání, když jeho podání je nepřípustné, např. v případech, kdy je podáno po prekluzi daně anebo v případě již zahájené daňové kontroly.

Příklad

Firma BBB, s. r. o., podala 1. dubna daňové přiznání za předcházející zdaňovací období, vyměřila si a uhradila daň ve výši 100 000 Kč.

a) Firma

Nahrávám...
Nahrávám...