dnes je 24.5.2024

Input:

POKYN EET

11.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 51 minut

POKYN EET

Ing. Jan Ambrož

Úvod

V tomto článku se věnujeme aktualizovanému Pokynu EET, kterým je dokument Generálního finančního ředitelství, verze 2.0 publikovaný pod č.j.: 44668/17/7100-10114-050011 dne 15. 5. 2017.

Velká očekávání odborné a především laické veřejnosti, podpořené mediálními výstupy dnes již bývalého ministra financí, se bohužel nenaplnila. Jak potvrzuje další text, chyby zákona o EET, nepřesnosti ve zveřejněných názorech Finanční správy ("FS") nebyly opraveny.

Pro běžnou praxi zůstává jako hlavní zdroj "odborného výkladu" původní:

 • Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb publikovaný pod č. j. 119930/16/7100-10114-109736, který je ze dne 31. 8. 2016.

Nabízí se proto otázka, jak má poplatník v rutinním provozu postupovat, resp. "co" platí či neplatí, je-li zákon o EET v rozporu s názory finanční správy. Lakonická odpověď je následující.

Právní úprava

Generální finanční ředitelství uvádí v preambuli Pokynu: "Tento materiál slouží pro potřebu subjektů evidence tržeb i pro správce daně."

Finanční správa je povinna řídit se Pokynem též v případech, které jsou v rozporu s platným zněním zákona o EET. Některé závěry nekorespondují s důvodovou zprávou k zákonu o EET a publikovanými názory.

Metodika článku

Dále komentujeme Pokyn – verzi 2.0 s tím, že zdůrazňujeme případné rozdíly ve srovnání s původní verzí, tj. Pokynem 1.0 (viz mezititulek "*Pokyn 2.0").

(Neoficiální) názory Finanční správy

V článku na několika místech odkazujeme čtenáře na článek EET aktuality a praxe, v němž řešíme běžné problémy poplatníků a Finanční správy související s provozem EET. Na rozdíl od tohoto článku, jenž vychází z oficiálního "podepsaného" dokumentu, se odkazujeme na další zdroje FS, které však jsou průběžně upravovány.

Na webových stránkách Finanční správy jsou k dispozici různé "zaručené" rady k vybraným oblastem EET. Pravdou ale je, že nejsou autorizované a objevují se v nich různé nepřesnosti – na některé upozorňujeme, třeba v kapitole 7.5 u tématu "minoritní činnost".

Zákon EET*

Upozorňujeme také na volné výklady Finanční správy souvisejícími s neexistujícím textem platného znění ZET, proto je označujeme "ZET*" nebo "Zákon EET*".

V praxi proto doporučujeme využívat pouze ty zdroje daňové správy, které jsou publikovány s konkrétním číslem jednacím.

Struktura Pokynu

Není pro praxi zdařilá, ale pro další výklad ji budeme dodržovat (včetně číslování kapitol). Jde o následující oblasti:

1. Úvod
2. Evidence tržeb
2.1 Subjekt a předmět evidence tržeb
2.2 Evidovaná tržba
2.2.1 Vymezení evidované tržby
2.2.2 Rozhodný příjem
2.2.3 Storno a opravy
2.2.4 Nepřímé zastoupení
2.2.5 Pověření k evidování tržeb
2.3 Tržby evidované ve zjednodušeném režimu a tržby vyloučené z evidence tržeb
2.3.1 Tržby ve zjednodušeném režimu
2.3.2 Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu
2.3.3 Tržby vyloučené z evidence tržeb
2.4 Povinnosti poplatníka
2.4.1 Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb
2.4.2 Oznamovací povinnost
2.4.3 Evidenční povinnost
2.4.4 Pravomoc orgánu příslušného k prověřování plnění povinností
3. Informační povinnost
3.1 Informační povinnost poplatníka
3.2 Informační povinnost správce daně
3.3 Ověření účtenky u správce daně
4. Správní delikty
4.1 Přestupky
4.2 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
4.3 Společná ustanovení ke správním deliktům
5. Opatření k vynucení nápravy
6. Závazné posouzení
7. Společná ustanovení
7.1 Vztah k daňovému řádu
7.2 Spolupráce orgánů veřejné moci
7.3 Účtenková loterie
7.4 Vztah k cizímu právu
7.5 Dočasně vyloučené tržby
8. Účinnost zákona

Vybrané texty komentujeme podrobněji, jiné méně, a to podle aktuální závažnosti té které problematiky. Odkazujeme se také na obecný článek EET elektronická evidence tržeb. V citacích jsme ponechali zkratku používanou správou daní, tj."ZoET".

Přehled novinek – verze 2.0

Pro lepší orientaci změn uvádíme jejich základní přehled podle finanční správy včetně odkazů na konkrétní kapitoly.

Popis Kapitola
1. Upřesnění rozsahu zasílaných údajů o evidované tržbě v případě, kdy je nabití ačerpání kreditu realizováno u různých poplatníků 2.2.1
2. Upřesnění online platebních metod poskytovaných platebními bránami 2.2.1
3. Doplnění týkající se převodu z účtu na účet a specifikace osob poskytujících tuto platební službu 2.2.1
4. Doplnění k platbám uskutečněným prostřednictvím dopravců formou dobírky 2.2.1
5. Upřesnění týkající se spropitného ve vztahu k DPH 2.2.2
6. Doplnění příkladů tržeb vyloučených dle § 12 odst. 3 písm. e) ZoET - přirážka k jízdnému hrazená v dopravním prostředku 2.3.3
7. Změna kritérií pro vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků 2.3.3
8. Upřesnění k možnosti vystavit účtenku elektronicky a zdůraznění nemožnosti podmiňovat vystavení účtenky úhradou poplatku 2.4.3.1
9. Upřesnění podmínek pro vznik povinnosti umístit informační oznámení na internetové stránky 3.1
10. Upřesnění činností uvedených pod kódem NACE 45.4 z hlediska jejich zařazení do příslušné fáze evidence tržeb a odstranění kódů NACE 40 a 44 ze seznamu 7.5
11. Upřesnění okruhu plateb, které se zohledňují při posuzování kritérií pro minoritní činnost (vztahuje se na platby, které nejsou z evidence tržeb vyloučeny dle § 12, resp. § 36 ZET) 7.5

Při studiu novinek musíme být opatrní, protože si autoři situaci zjednodušili – bohužel pro všechny uživatele – a nejsou žádnou vhodnou formou označeny upravené texty.

AD 1) ÚVOD

V úvodu je zdůrazněno, že působnost a výkon odpovídajících pravomocí spojených s evidencí tržeb, jsou svěřeny orgánům Finanční správy a k prověřování plnění povinností také orgány Celní správy České republiky. "Prověřováním plnění povinností" se rozumí provádění faktických úkonů spojených se sledováním skutečného stavu a jeho porovnáváním se stavem žádoucím a udílení sankcí.

Nasazení pracovníků Finanční správy pro zajištění EET je obrovské, ale v běžné praxi se setkáváme s problémy při prováděných šetřeních. Jsou způsobeny na jedné straně nekvalitním zákonem a výklady, na straně druhé rozdílnými názory uvnitř Finanční správy, jak se to mimo jiné projevilo při kontrolách celníků souvisejících s povinným oznámením o EET – viz část 3.1.

AD 2) EVIDENCE TRŽEB

V této části se v Pokynu GFŘ popisuje postavení subjektu a obsah evidence (2.1), co je evidovanou tržbou (2.2).

Ad 2.1) Subjekt a předmět evidence tržeb

Je zde vazba na § 3 ZET a u poplatníků fyzických osob zmíněn problém zůstavitele – z pohledu daňového poplatník nezaniká "k okamžiku faktické smrti".

Obsah evidence je dán ustanovením § 3 odst. 2 ZET.

Ad 2.2) Evidovaná tržba

Postupně se rozebírá, co je evidovanou tržbou, rozhodným příjmem, jak posuzovat korekce. Doplněno je o problematiku zastupování.

2.2.1 Vymezení evidované tržby

S odkazem na §§ 5 a 6 ZET je uvedeno, že jde o naplnění podmínek tvořících dva znaky evidované tržby:

 • formální, a

 • materiální, kterým je založení rozhodného příjmu.

V textu používáme pojmy hotovostní nebo bezhotovostní operace, transakce s tím, že v režimu EET je samozřejmě operace "hotovostní" při splnění obou znaků (formální a materiální).

Pro praxi se dále řeší nabití a čerpání karet, poukázky, slevy, kauce, zálohy, platební brána, bartery, vklady, zápočty, služba CashBack, poštovní poukázky, evidence pro vyúčtování a faktury.

Nabití a čerpání karet

Do režimu EET patří dle Pokynu různé typy elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich "nabití" a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit.

Mají být ale oba úkony evidovány zvlášť s odkazem na kapitolu 2.2.2, a to v návaznosti na ustanovení § 19 odst. 2 písm. a) a b) ZET.

Pan Nový si "nabije" debetní kartu u svého dvorního dodavatele a současně ji čerpá. I když dochází k "duplicitě", obě operace se evidují v EET.

*Pokyn 2.0

Skutečnost, že teoretici ve Finanční správě v oblasti EET marně řeší praktické dopady, potvrzuje drobné doplnění v Pokynu 2.0. Místo aby byl zrušen výše uvedený požadavek, nemusí se prý informace o "nabití" a "čerpání" uvádět v případech, kdy jde o realizaci u různých poplatníků.

On-line sledování tržeb má za cíl zajistit jejich zdanění, v žádném případě však EET nenahrazuje evidence pro daň z příjmů nebo daň z přidané hodnoty.

Poplatník vykáže příjmem od pana Nového 1 000 Kč (nabití karty) a současně za poskytnutou službu, čerpání ve výši 200 Kč. Žádná "daňová" tržba v hodnotě 1 200 Kč nebyla realizována.

Poukázky

Finanční správa uplatňuje u poukázek přístup částečně jiný, než u nabití a čerpání karet.

Teorie

Proběhne platba za konkrétní zboží či služby, na které je zákazníkovi předána poukázka, poukaz, voucher nebo obdobný instrument, na základě kterého následně dochází:

 • Pouze k odebrání zboží či služby, o platbu určenou k následnému čerpání se nejedná. Obdobně není uplatnění takového instrumentu následným čerpáním.

 • Odběru nekonkrétního zboží nebo služby, jde o EET.

Pan Slavík si pořídil za 500 Kč poukázku na konkrétní masáž, obdržel účtenku za hotovostní transakci. Za týden využil poukázku, ale již nejde o "čerpání" v režimu EET.

Kdyby se jednalo o poukázku na "jakékoliv" služby nebo zboží, čerpání by muselo být evidováno v EET.

Dále můžeme citovat z Pokynu: "Obdobně uvedené platí pro případy zakoupení konkrétního zboží prostřednictvím internetu a jeho následnému vyzvednutí na odběrném místě.".

Slevy

Podle GFŘ sleva poskytnutá v jakékoliv formě (třeba poukázka na konkrétní částku nebo procentní slevy pro stálé zákazníky, sezónní slevy...), není evidovanou tržbou.

Kauce

Jedná se o peněžitou jistotu, která se dostane do režimu EET jen v případě jejího započtení v částečné či plné výši v případě poškození, zničení či ztráty věci, pokud byla kauce inkasována hotovostně.

Pan Smutný zaplatil kauci za půjčení sportovního náčiní 200 Kč, která "propadla" provozovateli panu Novákovi, neboť pan Smutný svou nešikovností zapříčinil poškození tenisové rakety. Pan Smutný třeba bude mít štěstí a účtenku – za poškození věcí – použije v účtenkové loterii a vyhraje některou z cen.

Zálohy

Je-li záloha uhrazena v hotovosti (kartou atd.), jedná se o evidovanou tržbu.

Není podstatné, jak bude záloha vyúčtována.

Může dojít k různým situacím, záloha je bezhotovostní (1), zúčtování je naopak v hotovosti (2) atd. Do režimu EET zařadíme druhou operaci.

K tzv. vratným zálohám je kritériem opět prvek/znak formální a materiální (viz výše). To platí i pro vrácení "vratné" zálohy.

DPH

Samozřejmě zde mohou vzniknout rozdíly mezi:

 • evidovanou tržbou pro EET, a

 • hodnotou rozhodnou pro účely daně z přidané hodnoty.

Vzniknou-li jakékoliv nejasnosti, Pokyn EET uvádí zpravidla řešení typu:

 • "...Pokud se poplatník rozhodne takovou transakci zaevidovat, nebude tento postup ze strany orgánů příslušných k prověřování plnění povinností podle ZoET zpochybňován...",

 • neboť se (zatím) nezkoumá, zda případná účtenka je/není oprávněně součástí účtenkové loterie...

Platební brána

Operace tohoto typu – odpovídají de facto platbám on-line, podléhají evidenci tržeb. Vycházelo se z názoru, že jde o službu umožňující "...uskutečnit platbu plátce podnikateli za zboží nebo službu na internetu...". Účtenku má vystavovat prodejce zboží nebo služeb, nikoliv provozovatel platební brány.

*Pokyn 2.0

Původní striktní stanovisko FS bylo částečně revidováno. Rozhodující pro povinnost EET má být zvolená platební metoda.

Opět se jedná o polovičatý přístup a komplikaci pro praxi, neboť je zřejmé, že při použití platebních bran má Finanční správa kdykoliv k dispozici údaje o provedených transakcích. Povinné sledování v rámci EET je tedy úplně zbytečné!

Co je nového? Citujeme z aktualizované verze – evidenci nepodléhají situace:

 • "...platební brána přesměruje plátce do prostředí internetového bankovnictví, kdy následně dochází k platbě převodem z účtu na účet."

Bartery

Z obsahu těchto obchodních operací je zřejmé, že nejsou součástí evidence tržeb.

Vklady

Jde-li o vklady na bankovní účet poplatníka, jako u plateb převodem z účtu na účet, nejsou formální znaky naplněny a neevidujeme v EET.

*Pokyn 2.0

Doplněno bylo, co se rozumí "účtem"; je jím účet vedený u osoby oprávněné poskytovat platební služby podle zákona o platebním styku.

Zápočty

Samozřejmě do EET nezařadíme zápočty pohledávek.

Služba CashBack

Do povinné evidence tržeb nepatří služba CashBack, podle níž lze za stanovených podmínek peníze vybrat u pokladny při platbě kartou.

Poštovní poukázky

Nejsou podle GFŘ naplněny formální znaky, je-li platba zákazníka uskutečněna až v okamžiku jejího převzetí poplatníkem od provozovatele poštovních služeb, tj. provozovatel poštovních služeb převede platbu přímo z účtu na účet.

Jiná situace nastává, když by provozovatel poštovních služeb předal poplatníkovi takové platby v hotovosti – jsou-li současně splněny materiální znaky evidované tržby, je povinností takové tržby evidovat.

*Pokyn 2.0

Jedná se o běžné obchodní případy, kdy se transakce realizuje prostřednictvím poštovní poukázky nebo poštovní služby s doplňkově sjednanou poštovní službou dobírky s výplatou doběrečného na účet poplatníka.

Zůstal i nadále správný princip, že se může uvedená transakce stát povinně evidovanou pro EET jen v případě předání platby "v hotovosti" poplatníkovi – neboť provozovatel je pouze prostředníkem (není sjednána žádná forma zastoupení v EET).

Doplněno bylo, že tato zásada platí také pro případy, kdy funkci "provozovatele" vykonává dopravce k tomu oprávněný, jsou-li zachovány stejné podmínky.

Evidence pro vyúčtování

Rozhodujícím kritériem je popis daného obchodního případu, transakce. Jestliže při

výdeji zboží nebo poskytnutí služeb nedochází k platbě, ale pouze k zaevidování částek pro následné vyúčtování, které proběhne bezhotovostně, nejde o evidovanou tržbu.

Běžně je tomu tak například u fleetových karet, CCS karet, evidenci odběru při závodním stravování atd.

Faktury

Z výše uvedeného výkladu je posouzení pro EET – otázka, zda patří nebo nepatří – jednoznačné:

 • je-li uhrazena hotovostně, platí "ANO",

 • jinak odpovíme "NE".

DPH

V pokynu se znovu zmiňuje daň z přidané hodnoty, případy různých sazeb DPH a plnění evidovaného či povinně neevidovaného. Poměr si stanoví poplatník, ale zásadní je následující komentář správy daní:

 • "Pokud poplatník zaeviduje platbu, která není evidovanou tržbou, nebude uvedené ze strany orgánů příslušných k prověřování plnění povinností podle ZoET zpochybňováno."

Znovu připomínáme tento pragmatický přístup vedení daňové správy, kterým by se měl řídit správce daně!

2.2.2 Rozhodný příjem

V této části Pokynu se rozebírá ustanovení § 6 ZET.

Zajímavé texty se týkají podnikání fyzické osoby, spropitného, klubů a spolků, co je ojedinělým příjmem.

Fyzická osoba a podnikání

Ze zákona o EET vyplývá, že povinné evidenci podléhají jen a jen příjmy z podnikání.

Potřebnou definici nalezneme v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále "NOZ"):

 • "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

Paní Veselá podniká, resp. má příjmy v § 7 ZDP, ale zákonem o EET se nijak nevzrušuje, protože má příjmy jako úspěšná programátorka (poskytnutí autorských práv) podle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP.

Manžel paní Veselé se také o EET nezajímá, přestože má pravidelné příjmy z pronájmu zdaněné v § 9 ZDP.

Jako marné se ukázalo očekávání, že pod tlakem veřejnosti vysvětlí Finanční správa v nové verzi Pokynu přesněji, co u fyzické osoby s příjmy podle § 7 ZDP patří do EET.

Spropitné

K mediálně rozebíranému spropitnému (s minimálním dopadem na státní rozpočet...) zaujalo GFŘ následující stanovisko (resp. odpověď na obligátní dotaz k režimu EET):

 • je-li příjmem provozovatele, odpovíme ANO,

 • pokud patří zaměstnanci, platí NE...

*Pokyn 2 .0

Nejvíce omylů se autoři zákona o EET a Pokynu dopustili v pasážích týkajících se návaznosti na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty, účetnictví. Bohužel v aktualizované verzi jsme se nápravy nedočkali.

Naopak až komicky zní doplnění odstavce ke spropitnému, v němž se uvádí, že:

 • "...spropitné jakožto platba, která nemá přímý vztah k poskytovanému plnění, se nezahrnuje do základu daně dle § 36 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty....".

Asi si nikdo neumí představit situaci, že spropitné nesouvisí s odměnou za poskytnutou službu. Celá konstrukce vyloučení spropitného je a priori nesmyslná.

Obsluha v jakékoliv restauraci plní povinnosti dané jejich zaměstnavatelem a za tuto činnost obdrží sjednanou odměnu. Je nemyslitelné podle obecného práva (ZP), aby jakýkoliv zaměstnanec měl za svou práci mzdu od zaměstnavatele a dále si "podnikal" a vybíral si pro sebe odměnu, dary od klientů svého zaměstnavatele.

Kluby

Bez doplňujícího komentáře téměř citujeme názor správy daní, podle kterého je možné v případě klubů provozujících hostinskou a související činnost, aniž by vystupovaly jako standardní restaurační zařízení, vyhodnotit povinnost evidovat tržby v konkrétním případě a s přihlédnutím ke všem okolnostem.

Spolek

Do EET nepatří činnost příležitostná (nikoliv soustavná). Takovou činnost přitom nelze zaměňovat s vedlejší hospodářskou činností podle § 217 odst. 2 NOZ, která vedlejší podnikatelskou činností je vždy (např. živnostenské podnikání, pronájem nemovitostí).

Uvádí se vzorové situace: příležitostně v rámci hlavní činnosti spolku může být příležitostné (nikoli soustavné) pořádání společenských a reprezentačních akcí ve formě plesů, tanečních zábav a společných setkání, které mohou být spojeny s uskutečněním plateb (prodej vstupenek a občerstvení aj.).

Zařazení této problematiky do této kapitoly je trochu zavádějící, neboť se vžilo, že "spolek" je veřejně prospěšnou společností (viz 2.3.3).

Ojedinělý příjem

Zásadní je názor daňové správy k pojmu "ojedinělý příjem", který vyloučíme z evidence tržeb:

 • u fyzických osob podle § 6 odst. 1 písm. a) ZET bod 2.,

 • u právnických osob podle § 6 odst. 1 písm. b) ZET bod 2.

Pokud poplatník dosahuje pouze těchto ojedinělých příjmů, nemusí provádět žádné úkony související s EET, autentizací atd.

Názor GFŘ

Posouzení obsahu pojmu "ojedinělý příjem" musíme provádět vždy podle konkrétních okolností. Kritériem je:

 • jednorázovost

nebo

 • výjimečnost příjmu.

Pravidelné, ač z pohledu poplatníka nevýznamné, hotovostní příjmy, nelze podřadit pod bod "jednorázové".

Společnost Velkoobchod prodává zboží také ve skladu, pravidelně se objevují i úhrady v hotovosti, proto je nutné je evidovat pro EET.

Společnost Maloobchod vystavuje pro své odběratele faktury (běžné daňové doklady). V malém počtu, ale pravidelně, jsou některé hrazeny v hotovosti – podléhají EET.

ZET*

Problematiku "minoritních"/"doplňkových" příjmů rozebíráme v sedmé kapitole.

2.2.3 Storno a opravy

Má se snad rozlišovat vrácení a storna omylů.

Vrácení

Podstatné je, že v případě vrácení původně evidované tržby, zachytí se v systému jako "tržba záporná". Doplňujeme, obdobně jako u záloh, není u této operace žádná přímá vazba na původní přijatou hotovostní transakci.

Pokud dojde k vrácení částek neevidovaných, nepatří tato operace do režimu EET.

Platí, že zařazení takového vrácení, i když je v rozporu se zákonem o EET, nebude "ze strany orgánů příslušných k prověřování plnění povinností podle ZoET zpochybňováno".

Storno

Dojde-li při pořizování dat k omylu, k "inkasu" nedošlo, provede se storno nebo oprava dané operace. Není stanoven jasný postup, zřejmě se zaeviduje "záporná tržba".

2.2.4 Nepřímé zastoupení

Jedná se o aplikaci § 8 ZET.

Platí pro případy, kdy je uzavřena komisionářská smlouva, poplatník jedná svým jménem na účet jiného poplatníka. Povinen evidovat tržbu je ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.

Cílem je, aby uvedenou tržbu evidoval komisionář. Komisionář není povinen evidovat platbu, která neobsahuje příjem na straně komisionáře (marži) a současně nezakládá rozhodný příjem na straně komitenta nebo je z evidence tržeb vyloučena.

Pokud by komisionář neměl informaci, jestli přijatá platba patří do EET, musí takovou platbu zaevidovat vždy.

Datová zpráva

V případě nepřímého zastoupení se v datové zprávě o evidované tržbě uvede: DIČ zástupce jako DIČ poplatníka a položka DIČ pověřujícího poplatníka zůstane nevyplněná (ta se vyplňuje jen při zastoupení podle § 9 odst. 1 ZET).

2.2.5 Pověření k evidování tržeb

V této části se řeší realizace přenosu povinností na jiného poplatníka podle § 9 ZET.

Právo evidence

Podle ustanovení § 9 odst. 1 ZET může poplatník, kterému tržba plyne, pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval.

Nemělo by se však jednat o pověření pro zaměstnance.

Pověření dle § 9 odst. 1

Uvádíme poznámky k datové zprávě a daňovému portálu.

Datová zpráva

Pověřený poplatník uvádí v datové zprávě o evidované tržbě své DIČ jako DIČ poplatníka a v položce DIČ pověřujícího poplatníka uvede DIČ poplatníka, který ho evidováním svých tržeb pověřil. Pověřený poplatník uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a k podpisu datové zprávy o evidované tržbě použije svůj certifikát.

Daňový portál

Evidované tržby budou na portále zobrazovány jak u pověřeného poplatníka, a to jako tržby evidované za jiného poplatníka, a zároveň u pověřujícího poplatníka, a to jako tržby, které za něho zaevidoval pověřený poplatník.

Pověření dle § 9 odst. 2

Bude-li se jednat o tržbu náležející více poplatníkům, mohou tito poplatníci dle § 9 odst. 2 ZET pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval. Podle GFŘ se jedná o jakousi skupinu EET, tj. obdobný model, jaký známe u skupiny DPH.

Datová zpráva

Pověřený poplatník uvede v datové zprávě o evidované tržbě své DIČ jako DIČ poplatníka a položka DIČ pověřujícího poplatníka zůstane nevyplněná. Pověřený poplatník také uvede v datové zprávě svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a k podpisu datové zprávy o evidované tržbě použije svůj certifikát.

Daňový portál

Tyto tržby budou evidovány pouze u pověřeného poplatníka, který musí prokázat, komu jaká výše tržeb náleží.

Práva a povinnosti poplatníků

Povinností se nelze zbavit. Poplatník sice pověří plněním evidenční povinnosti jiného poplatníka, který má povinnost evidovat tržby v rozsahu stanoveném ZET.

Odpovědnost na straně pověřeného poplatníka vzniká, ale nezbavuje pověřujícího poplatníka jeho právních povinností.

Vzájemná spoluodpovědnost se týká poplatníka, který evidováním svých tržeb pověřil jiného poplatníka, tak pověřeného poplatníka. Podle Generálního finančního ředitelství se správní řízení bude vést s oběma poplatníky.

Ad 2.3) Tržby evidované ve zjednodušeném režimu a tržby vyloučené z evidence tržeb

Jde o velmi důležité texty pro praxi.

2.3.1 Tržby ve zjednodušeném režimu

Většina poplatníků nemá nárok na "automatické" zjednodušení evidence, neboť se týká podle § 10 odst. 1 ZET prodeje zboží a služeb uskutečněných na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Zjednodušený režim

Tento mechanismus je výhodný, neboť nabízí:

 • zasílání datových zpráv "až" do pěti dnů od uskutečnění evidované tržby, a

 • neuvádí se na účtence fiskální identifikační kód.

Nezapomeňte, máte-li jakékoliv technické problémy s rutinním zajištěním EET, o tento způsob požádejte.

2.3.2 Povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu

Požádat o zjednodušený režim může kdokoliv a lze žádat třeba jen o výjimku pro některou z provozoven poplatníka.

Důvodem pro podání žádosti může být pouze následující stav:

 • "...evidování dané tržby běžným způsobem poplatníkovi znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti. ...".

Finanční správa

K žádosti se vyjádří správce daně do 15 dnů od jejího podání a odsouhlasí-li žádost, uvede v rozhodnutí:

 • tržby, na které se zjednodušený režim vztahuje (některé může uznat, jiné nikoliv).

Poplatník

Po schválení musí poplatník sledovat, jestli se podmínky nezměnily. Jsou-li příznivější, je povinností tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů.

Jestliže nebylo žádosti vyhověno, novou lze podat až po 60 dnech ode dne oznámení o nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. V nové žádosti se uvádí jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena (o čemž bude poplatník vyrozuměn).

Pan Nováček nahlásil do systému EET dvě provozovny, jednu "kamennou" ve známém zimním středisku, druhou u čas od času používaného lyžařského vleku – kde je velmi nestabilní, téměř nemožné internetové připojení. Pro tuto druhou provozovnu získal souhlas a údaje o tržbách bude posílat pravidelně s pětidenním zpožděním.

2.3.3 Tržby vyloučené z evidence tržeb

Velmi důležitá kapitola, neboť platí "absolutní" vyloučení:

 • podle typu poplatníka (§ 12 odst. 1),

 • typu poplatníka nebo činnosti (§ 12 odst. 2).

V zákoně o EET nalezneme též "relativní" vyjmutí z EET, a to vybraných činností podle § 12 odst. 3, kterým se budeme věnovat.

Poměrně rozsáhlý výklad k tomuto tématu naleznete v článku EET - elektronická evidence tržeb.

Zaměříme se na transakce:

 • spojené s pracovně-právními vztahy,

 • školství,

 • realizované v prodejních automatech,

 • v dopravních prostředcích,

 • uskutečňované veřejně prospěšnými poplatníky.

Pracovně-právní vztah

Zákon o EET vylučuje tyto transakce z povinné evidence podle § 12 odst. 3 písm. c).

Rozumí se tím příjmy zaměstnavatele ve formě přijetí úplaty za plnění povahy zaměstnaneckých benefitů poskytovaná zaměstnanci (např. platba zaměstnance, je-li činěna v hotovosti nebo jiné podobné formě) nebo za plnění poskytovaná zaměstnanci přímo na pracovišti.

Pokyn uvádí příklady plateb zaměstnance za:

 • podnikovou rekreaci, je-li činěna v hotovosti nebo jiné podobné formě,

 • služby závodního stravování a jiné obdobné služby ve formě prodeje potravin a občerstvení na pracovišti nebo v přímé souvislosti s výkonem práce v pracovní době.

Podle GFŘ se vyjmutí týká též prodeje:

 • vyřazeného majetku zaměstnancům,

 • zboží zaměstnancům v podnikových prodejnách určených výhradně pro zaměstnance apod.

Benefity

U zaměstnaneckých benefitů je rozšíření – ve srovnání s platným zněním zákona o EET – také na plnění:

 • pro rodinné příslušníky zaměstnance a

 • poskytovaná na základě budoucího nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, pokud to upravují vnitřní předpisy (směrnice) zaměstnavatele (zde tedy i důchodce).

Konkrétní příklady jsou uvedeny v článku EET - elektronická evidence tržeb.

Školství

Je také obecně vyjmuto z režimu EET podle § 12 odst. 3 písm. d), ale podmínkou je poskytování služeb nebo dodání zboží subjektem, který je školou, vysokou školou nebo školským zařízením, jak je rozebráno s příklady v obecném článku k EET.

Prodejní automaty

Dále není v režimu EET příjem z prodeje zboží nebo služeb prostřednictvím samostatného automatu, a to podle § 12 odst. 3 písm. i) ZET.

Dále se doplňuje, že se nebude evidovat ani tržba:

 • v rámci prodeje realizovaného jen za pomoci kasičky, která je umístěna bez dohledu prodejce (třeba platba za využití horské chaty bez obsluhy apod.), a

 • transakce v podobě nabití kreditu do kartičky automatem.

Dopravní prostředky

Do EET nepatří podle § 12 odst. 3 písm. e) ZET jízdné a související platby hrazené v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob.

Podle Pokynu není související platbou občerstvení poskytované během přepravy.

*Pokyn 2.0

Skutečně "závažné" je doplnění v Pokynu 2.0, že související platbou je "přirážka k jízdnému hrazená v dopravním prostředku".

Bohužel jakékoliv prodeje občerstvení, byť nevýznamné, se musí evidovat. Poplatníci využívají nyní volné výklady – viz EET aktuality a praxe – a tak zpravidla odsunuli u těchto položek EET až na březen 2018.

Veřejně prospěšný společník

Tento poplatník má možnost vyjmout z povinné evidence příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti podle § 12 odst. 3 písm. h) ZET.

Základní přehled veřejně prospěšných poplatníků naleznete v článku EET aktuality a praxe, Pokyn se odvolává na ustanovení § 17a odst. 1 ZDP.

Co je vedlejší podnikatelskou činností?

Finanční správa se rozhodla zvolit následující parametry, jejichž překročení má vést povinně k EET:

 • částku příjmů/výnosů 175 000 Kč z této činnosti, v aktualizovaném Pokynu 2.0 je hodnota 300 000 Kč

nebo

 • limit 5 % z celkových příjmů/výnosů, tj. méně než 5 %, nyní nejvýše 5 %,

s tím, že se testuje předchozí sledované období, kterým je kalendářní rok.

Publikovanými kritérii se otevřela Pandořina skříňka, ale očekávaná druhá verze Pokynu problémy neřeší.

*Pokyn 2.0

Jedná se o jedinou (!) podstatnou změnu v názorech Finanční správy – oficiální s číslem jednacím – za více než osm kalendářních měsíců od zveřejnění Pokynu 1.0. Přestože se v praxi potvrdily významné nedostatky samotného zákona o EET a publikovaných názorů Finanční správy.

Politická objednávka

Ve skutečnosti jde pouze o výsledek zahájení předvolební kampaně: "přemalování" částky na hodnotu 300 000 Kč a drobnou korekci u hodnoty 5 %.

Zákon o EET vs. Pokyn

Je třeba si uvědomit, že:

 • vyloučení příjmů z drobné vedlejší podnikatelské činnosti u veřejně prospěšných poplatníků (v. p. s.) je podle platného zákona o EET, a

 • postup podle Pokynu je v rozporu se zákonem.

V další části se seznámíme s doplněným textem k této problematice v Pokynu 2.0.

Kritéria

"Nová" kritéria jsou opravdu "jiná", mírnější, než předchozí, jak potvrzuje následující tabulka.

Kritéria
Č. Stará Nová
1. O vedlejší činnost se bude jednat, pokud poplatník neměl výnosy/příjmy z této činnosti O vedlejší činnost se bude jednat, pokud poplatník měl příjem/výnos z této činnosti
2. vyšší než 175 000 Kč nejvýše 300 000 Kč
3. nebo nebo
4. činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů činily nejvýše 5 % z celkových příjmů/výnosů

To znamená, že:

 1. uvozující věta je formulována jinak,
 2. vedlejší činnost je uznána u příjmů/výnosů v hodnotě 300 000 Kč včetně,
 3. pro povinné zavedení EET stále stačí překročení jednoho limitu,
 4. akceptuje se podíl ve výši 5 %, dříve musel být pod touto hranicí.

Sledované období

Mají se brát v úvahu hodnoty:

 • "..vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů předcházejícího roku..."

Omyl Finanční správy, povinnost zjistit správné údaje "po silvestrovské noci", nebyl opraven! Žádný poplatník nezná a nikdy nebude znát "příjmy/výnosy" za předchozí kalendářní rok již 1. ledna...

Příklad (1)

Dobrovolný spolek Hasičů v obci Horní Lhota je velmi aktivní, organizuje několik společenských akcí, zejména pro děti. Akce jsou velmi oblíbené, sjíždějí se na ně pravidelně lidé z okolí, v roce 2016 činily "evidované" příjmy v hotovosti 15 000 Kč. Celkové příjmy spolku díky sponzorům byly 300 000 Kč.

Zábavní den, pořádaný hasiči na začátku ledna letošního roku "Tříkrálové hrátky", by teoreticky měl být v režimu EET, byl naplněn podle starých pravidel limit "B" (5 %:15 000/300 000).

Příjem/výnos?

Velké komplikace mohou vznikat při zjištění tohoto údaje, i když se na první pohled zdá být vše jasné – v. p. s. vede účetnictví:

 • podvojné, odkaz je na § 27 vyhlášky č. 500/2002 Sb., což není přesné, nebo

 • jednoduché.

"Hotovostní" výnosy/příjmy

Samozřejmě platí obecný princip, že se mají testovat jen takové příjmy, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu – tj. nepatří do nich bezhotovostní příjmy aj. To je jednoznačné pro kritérium "A", ale jak je to se jmenovatelem u kritéria "B"?!

Odpověď naleznete níže v komentáři k příkladu 2) Finanční správy.

Více vedlejších činností

Podle aktualizované verze Pokynu se mají údaje za více realizovaných vedlejších činností sčítat – je tak uplatněna zásada "jedné celkové" provozovny pro v. p. s. – na rozdíl od testování tzv. minoritní činnosti u fyzických osob v kapitole 7.5.

Jde mimo jiné o zřejmý rozpor s § 6 ZET "Rozhodný příjem" a textem Pokynu k tomuto ustanovení (viz 2.2.2). Pokyn se vůbec nezabývá nesouladem s předmětem daně z příjmů v. p. s. podle § 18a ZDP – více viz článek EET aktuality a praxe.

"Nová" vedlejší činnost

Pokud by veřejně prospěšná společnost v roce 2017 měla příjmy z vedlejšího podnikání, v loňském roce žádné nevykazovala, má provést kontrolu kritérií odborným odhadem. Doplňme si, že Pokyn se opět mýlí a počítá jen s nově registrovanou v. p. s.

Příklad (2)

Hasiči z obce Dolní Lhota se cítili trochu zahanbeni, dosud žádné akce nepořádali. Zorganizovali poprvé v červnu 2017 dětský den, a tak mají odhadnout, jestli nenaplnili kritéria pro EET:

 • jak jim vycházejí parametry, jako kdyby akce již proběhla v loňském roce, a

 • případně již nyní zajistit EET.

Kritika textu Pokynu a přístupu Finanční správy by mohla být nekonečná. Zcela schází v této části zdůraznění, že dalším právoplatným důvodem pro vyloučení z EET je "jednorázový, resp. ojedinělý příjem" – viz § 6 ZET.

Možná se hasiči z Dolní Lhoty nemusejí zaregistrovat k EET z dalšího důvodu – "ojedinělých" příjmů.

Příklady FS

Nahlédneme-li do publikovaných textů, musíme si doplnit komentář k oběma příkladům z aktualizovaného Pokynu, aniž bychom je citovali.

Příklad FS 1)

Předpokládáme, že se jedná o stánek, u kterého nejsou poskytovány stravovací služby (patřící a priori již do etapy první) nebo zde není žádný prodej maloobchodního zboží (etapa druhá). A schází dostatek informací pro testování druhého parametru, i když postačí (ne)splnění prvního z nich.

Příklad FS 2)

V tomto případě máme pro všechny poplatníky – veřejně prospěšné společnosti – dobrou zprávu:

 • do čitatele pro kontrolu kritéria "B" se správně zahrnou jen "hotovostní" příjmy, ale

 • do jmenovatele uvedeme všechny příjmy, také dotace, dary, bezhotovostní transakce (i když je to v rozporu se ZET).

2017/2018

Jaká pravidla platí pro rok 2017?

Finanční správa zveřejnila příklady pro rok 2018. Podle trochu nesrozumitelného textu "pod čarou" dovozujeme, že poplatník může nyní pro testování povinností k EET zvolit "nová" kritéria i za sledované období kalendářního roku 2016. Citujeme:

 • "...při případné kontrole...posoudí skutkový stav uvedený v rozhodnutí dle kritérií stanovených metodickým pokynem ve znění účinném od 15. 5. 2017."

Je-li tomu tak a některý poplatník v. p. s. se již registroval k EET, podle nových kritérií nemusel, může evidenci EET pro letošní rok zrušit.

Příklad (3)

Pokyn 2.0 byl zveřejněn až v květnu, proto hasiči z Horní Lhoty Tříkrálové hrátky a únorový ples měli v režimu EET, nyní se "odregistrovali" a akce "Vítání prázdnin" je mimo evidenci tržeb. Jejich parametr "B" se změnil, resp.:

 • není "méně než 5 %", ale je "nejvýše 5 %".

A co platí pro fyzické osoby?

Parametry stanovené pro právnické osoby byly určeny GFŘ s odkazem na hodnoty týkající se pouze fyzických osob u "starých" parametrů, u "nových" s odvolávkou na § 20 odst. 7 ZDP (to je čirý alibismus, neboť limit pro odčitatelnou položku je ve skutečnosti jiný a jde o základ daně, nikoliv výnosy).

V kapitole sedmé rozebíráme zcela "jiná" kritéria pro minoritní a doplňkovou činnost pro poplatníky fyzické osoby.

Ad 2.4) Povinnosti poplatníka

Informační povinnosti poplatníka rozebíráme též v článku EET - Elektronická evidence tržeb, v kapitole 6.3. Stručně doplňujeme teoretický výklad o metodiku doporučenou správou daní.

Jedná se o:

 • autentizaci,

 • oznamovací povinnost,

 • evidenční povinnost, a

 • pravomoce orgánů.

Dále upozorňujeme na některé praktické postupy spojené s autentizací, oznamovacími a evidenčními povinnostmi.

2.4.1 Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb

V Pokynu se rozebírá:

 • postup při podání žádosti o autentizační údaje, právní úkon, který je povinen poplatník učinit před přijetím první evidované tržby, tj. požádat o autentizační údaje,

 • přidělení a používání autentizačních údajů,

 • certifikát pro

Nahrávám...
Nahrávám...