dnes je 16.7.2024

Input:

Poznámky k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2010

23.2.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

     Za zdaňovací období roku 2010 může zaměstnanec v termínu do 15. února 2011 požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Postup při provádění ročního zúčtování se ve srovnání s loňským rokem příliš nezměnil. Z toho důvodu si pouze stručně připomeneme základní pravidla:

 1. Pokud měl zaměstnanec v průběhu roku více zaměstnavatelů, provádí roční zúčtování poslední zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, a to i v případě, že u něj již není zaměstnán. K ročnímu zúčtování musí zaměstnanec předložit mimo jiné také potřebné doklady od předchozích zaměstnavatelů.

 2. Všechny doklady nezbytné k provedení ročního zúčtování musí být zaměstnavateli doloženy nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku. Jestliže potřebné doklady zaměstnanec nepředloží, zaměstnavatel roční zúčtování nemůže provést.

 3. V případě, že zaměstnanec zákonem stanovenou lhůtu (do 15. 2.) promešká nebo nepožádá o provedení ročního zúčtování z jiného důvodu, může podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání, kde si sám vypočítá případný přeplatek na dani a požádá o jeho vrácení.

 4. Zaměstnanec může v žádosti o roční zúčtování záloh dodatečně uplatnit nárok na slevy nebo daňové zvýhodnění, které z nejrůznějších důvodů neuplatnil v průběhu roku.

 5. Roční zúčtování nelze provést fyzické osobě, která je povinna podat daňové přiznání.

 6. Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2010 provede zaměstnavatel nejpozději do 31. března 2011.

 7. Nepožádá-li poplatník o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, je sraženými zálohami ze mzdy jeho daňová povinnost splněna (pokud není zaměstnanec povinen podat vlastní daňové přiznání).

 8. Roční zúčtování lze provést za uplynulý rok u příjmů, z nichž je srážena zálohová daň (příjmy, z nichž byla sražena daň zvláštní sazbou, se do ročního zúčtování nezahrnují).

 9. Podmínkou pro provedení ročního zúčtování je řádně vyplněný a podepsaný tiskopis Prohlášení.

 10. Při ročním zúčtování se roční daňová povinnost porovná s úhrnem měsíčních daňových záloh sražených v průběhu roku a případný rozdíl, pokud plyne ve prospěch zaměstnance, se vrátí poplatníkovi jako přeplatek na dani. Nedoplatek se nevybírá. Roční zúčtování daňových záloh se provádí výhradně ve prospěch poplatníka - viz ust. § 38ch odst. 5 zákona o daních z příjmů.

 11. Zaměstnavatel provádí roční zúčtování pouze na základě žádosti zaměstnance.

 12. Vyúčtování je pro zaměstnance výhodné. Zejména v případech, kdy zaměstnanec nepracoval celý rok nebo chce uplatnit nezdanitelné části základu daně a slevy, které nelze uplatnit v průběhu roku.

2. NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ

     Základ daně poplatníka lze za rok 2010 snížit o následující nezdanitelné části základu daně:

Poskytnuté dary Základ daně lze snížit o hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely:
- celková výše všech poskytnutých darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Podmínku uplatnění daru alespoň ve výši 1 000 Kč lze splnit poskytnutím několika darů (např. jeden v hodnotě 600 Kč, druhý v hodnotě 400 Kč).
- v úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. 
Úhrada za zkoušky Odpočet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona
č. 179/2006 Sb. Vzdělávání nebylo hrazeno zaměstnavatelem. Maximálně je možné od
základu daně odečíst 10 000 Kč, u poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením,
maximálně 13 000 Kč a u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč. 
Příspěvky placené
zaměstnancem
na jeho penzijní pojištění 
Odpočet příspěvků uhrazených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním
příspěvkem, které přesáhly částku 6 000 Kč, a to bez ohledu na to, kdy došlo k uzavření
pojistné smlouvy. To znamená, že poplatník může uplatnit odpočet pouze v případě, pokud
spoří měsíčně více než 500 Kč, max. 12 000 Kč. 
Příspěvky placené
zaměstnancem
na jeho životní pojištění 
Snížení základu daně o poplatníkem zaplacené příspěvky na jeho životní pojištění ve
zdaňovacím období, max. do výše 12 000 Kč ročně. Základ daně lze snížit o příspěvky
zaplacené na základě smluv uzavřených s více pojišťovnami. 
Nezdanitelná část základu
daně ve výši zaplacených
úroků ze stavebního spoření
a úroků z hypotečního úvěru 
Maximálně 300 000 Kč ze všech půjček a úvěrů. Je-li půjčka splácena pouze po část roku,
lze uplatnit maximálně 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc. 
Členské příspěvky zaplacené
členem odbor. organizaci 
Odpočet do výše 1,5 % zdan. příjmů, max. do výše 3 000 Kč za rok. 

3. SLEVY NA DANI PLATNÉ PRO ROK 2010

Druh slevy Měsíční
sleva v Kč 
Roční
sleva v Kč 
Základní sleva na poplatníka
Tuto základní slevu mohou uplatnit v plné výši všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob
včetně starobních důchodců a daňových nerezidentů. 
2 070 24 840 
Na vyživovanou manželku/manžela
Slevu lze uplatnit v případě, že vlastní příjmy manželka (manžela) nepřesáhly v kalendářním roce
68 000 Kč. Vzhledem k tomu, že příjem druhého z manželů se sleduje za celé zdaňovací období,
nelze tuto slevu zohlednit při výpočtu měsíčních záloh na daň, ale až při ročním zúčtování.
Je-li manželka s příjmy do 68 000 Kč ročně držitelem průkazky ZTP/P, sleva se zvyšuje na
dvojnásobek. 
49 680 
Pro poživatele důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
Na tuto slevu vznikne nárok i v případě, že nárok na tento důchod fyzické osobě zanikl v
důsledku souběhu nároku na výplatu tohoto důchodu a starobního důchodu. 
210 2 520 
Pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
Nárok na slevu má i poplatník:
- kterému nárok na důchod pro invaliditu třetího stupně zanikl v důsledku souběhu nároku na
tento důchod a starobní důchod,
- kterému byla zamítnuta žádost o tento důchod z jiného důvodu než z toho, že není invalidní. 
420 5 040 
Pro držitele průkazu ZTP/P
Nejvyšší sleva určená pro invalidní poplatníky je určena pro držitele průkazu ZTP/P. Nárok na
tuto slevu má i poplatník, který nepobírá invalidní důchod. 
1 345  16 140  
Nahrávám...
Nahrávám...