dnes je 15.4.2024

Input:

Sazbová novela zákona o DPH od 1. ledna 2015 - 1. část

2.12.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2014.2526.2
Sazbová novela zákona o DPH od 1. ledna 2015 – 1. část

Ing. Štěpánka Hesová

VYŠLO V ČÍSLE 2526/2014

Dne 6. listopadu 2014 podepsal pan prezident novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále "ZDPH"), sněmovní tisk č. 251 neboli senátní tisk č. 345, dále jen "sazbová novela DPH". Novela vyšla ve Sbírce zákonů rozeslané dne 19. listopadu 2014 pod č. 262/2014 Sb.

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s v pořadí druhou novelou zákona o DPH v tomto roce (první v pořadí byl zákon č. 196/2014 Sb., o kterém jsem Vás informovala v článku Implementační novela zákona o DPH od 1.1.2015), a to s problematikou zavedení druhé snížené sazby daně (10 %) na vybrané zboží v pokračujícím seriálu. V tomto článku se věnuji především sazbové novele DPH.

Úvodem bych chtěla zmínit, že podle důvodové zprávy bylo cílem sazbové novely DPH plnění některých závazků vyplývajících z Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017, podepsané dne 13. ledna 2014.

Sazbová novela DPH zavádí druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 % na vybrané zboží, které je definováno novou přílohu č. 3a k ZDPH – nenahraditelná dětská výživa, léky, knihy (v části první navrhované právní úpravy). Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 %. Dále tato novela obsahuje dílčí změny v návaznosti na konsolidaci právních předpisů ČR a EU týkající se číselného kódu pro zboží a řadu legislativně technických změn, včetně použití nového pojmu nomenklatury celního sazebníku (dále jen "NCS"). V části druhé, třetí a čtvrté navrhované právní úpravy jde o zrušení jednotné sazby daně 17,5 % (dosud platné s účinností od 1. ledna 2016 podle zákona č. 500/2012 Sb.) a souvisejících legislativních úprav. V návaznosti na zrušení jednotné sazby daně se také ruší související ustanovení v zákoně č. 500/2012 Sb. (v části čtvrté), v zákoně č. 370/2011 Sb. (v části druhé) a v zákoně č. 295/2012 Sb. (v části třetí). V závěrečné části páté je uvedena účinnost návrhu zákona, a to od 1. ledna 2015.

V průběhu projednávání návrhu sazbové novely DPH v Poslanecké sněmovně byla původní příloha č. 3a k ZDPH rozšířena o veterinární léčiva, a to pozměňovacím návrhem poslance Ing. Josefa Uhlíka, tisk č. 251/2 (viz níže bod 2.4 tohoto článku).

Na úvod bych chtěla ještě upozornit na projednávanou třetí novelu ZDPH v tomto roce, kterou je sněmovní tisk č. 291 , tzv. řádná novela ZDPH. K tomuto tisku byl odsouhlasen pozměňovací návrh poslance Ing. Ludvíka Hovorky tisk č. 291/2, který rozšiřuje přílohu č. 3a k ZDPH o mlýnské výrobky (viz příští článek). V současné době probíhá další kolo legislativního procesu tohoto tisku (zákon byl doručen dne 14. listopadu 2014 do Senátu). Vzhledem k tomu, že obsah přílohy č. 3a k ZDPH byl velmi diskutován v Poslanecké sněmovně, dá se očekávat její rozšíření i o další položky vybraného zboží. Doporučuji tedy sledovat aktuální stav projednávání, o jehož závěru budete v tomto časopise informováni.

1. SAZBY DANĚ

Oblast DPH je v rámci Evropské unie výrazně harmonizována směrnicí 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému DPH (dále jen "směrnice o DPH"). Platné znění této směrnice lze vyhledat na této adrese .

1.1 Druhá snížená sazba daně (10 %)

Snížené sazby DPH jsou členské státy oprávněny uplatňovat pouze v případech, které výslovně stanoví směrnice o DPH. Podle Čl. 98 směrnice o DPH mohou členské státy uplatnit jednu nebo dvě snížené sazby s tím, že sazby nesmějí být nižší než 5 %. Zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % je tedy v souladu se směrnicí o DPH. Pokud by Česká republika postupovala odlišně od těchto předpisů a pravidel, např. pokud by použila sníženou sazbu daně u zboží a služeb odlišně od směrnice o DPH, vystavuje se nebezpečí zahájení řízení pro porušení Smlouvy o fungování EU včetně možnosti podání žaloby u Soudního dvora EU a navazujících sankcí.

V návaznosti na zavedení druhé snížené sazby daně je zachována současná struktura tiskopisu (č. 25 540 vzor č. 18) i XML struktury přiznání k DPH s tím, že navrhované dvě snížené sazby budou uváděny společně, tj. souhrnně v řádcích pro stávající sníženou sazbu (podle zdanitelného plnění jde o řádky 2, 4, 6, 8, 11 a 13 nebo podle nároku na odpočet daně jde o řádky 41 a 44). Stanovení podílu první a druhé snížené sazby se bude provádět dopočtem.

1.2 Vývoj sazeb daně v ČR

DPH   Snížená sazba   Základní sazba   Zákon č.  
od 1. 1. 1993   5%   23%   588/1992 Sb.  
od 1. 1. 1995   5%   22%   258/1994 Sb.  
od 1. 1. 2004   5%   19%   235/2004 Sb.  
od 1. 1. 2008   9%   19%   261/2007 Sb.  
od 1. 1. 2010   10%   20%   362/2009 Sb.  
od 1. 1. 2012   14%   20%   370/2011 Sb.  
od 1. 1. 2013   15%   21%   500/2012 Sb.  
od 1. 1. 2015   10% a 15%   21%   Sazbová novela k DPH  

2. PŘÍLOHA Č. 3A K ZDPH

2.1 Nový pojem nomenklatury celního sazebníku (NCS)

V souvislosti se zavedením nové přílohy č. 3a k ZDPH byla na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU provedena úprava dosud používané terminologie týkající se oblasti sazebního zařazení zboží Harmonizovaného systému "HS" popisu a číselného označování zboží, resp. jeho číselné kódy. Tyto kódy se doposud používaly v ZDPH a mají svůj původ v "kombinované nomenklatuře" (dále "KN") Společného celního sazebníku Evropské unie. Kombinovaná nomenklatura vychází z nomenklatury HS a jeho hierarchii dále doplňuje o dvoumístné číselné kódy, tzv. podpoložky KN (8místné kódy).

Nomenklatura KN byla zavedena článkem 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku . Výsledkem úprav v sazbové novele DPH je v přílohách č. 3, č. 4 a č. 5 nahrazení kódu HS kódem NCS.

2.2 Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně

Podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2008 a od 1. ledna 2011 podle zákona č. 199/2010 Sb., podle § 47a ZDPH může každá osoba požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně. Tato žádost, která se může týkat pouze jedné položky zboží nebo služby, případně převodu nemovitosti, podléhá správnímu poplatku 10 000 Kč.

Veškeré informace k podání této žádosti, které vychází z ustanovení § 47a ZDPH, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí i České daňové správě .

2.3 Správnému zařazení zdanitelného plnění z hlediska výše sazby daně

Ke správnému zařazení zdanitelného plnění z hlediska výše sazby daně u zboží je nutné nejdříve určit kód NCS. Seznam těchto kódů lze vyhledat na této adrese .

Druhým krokem k určení snížené sazbě daně je splnění výslovně uvedeného slovního popisu přílohy.

2.4 Příloha č. 3a k ZDPH

Níže uvádím přílohu č. 3a k ZDPH:

Příloha č. 3a k ZDPH

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Kód
nomenklaturycelního sazebníku  

Název zboží  
0402, 0404, 1901, 2106   - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.  
Nahrávám...
Nahrávám...