dnes je 16.7.2024

Input:

Uživatelé a funkce finanční analýzy

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

11.3
Uživatelé a funkce finanční analýzy

Ing. Jiřina Rezková

Externí uživatelé

Výsledky finanční analýzy slouží velkému množství uživatelů. Především je využívají tzv. externí uživatelé, tj. všichni uživatelé stojící mimo analyzovaný podnik. Patří k nim především:

 • auditoři, k jejichž zákonné povinnosti při auditu patří kromě jiného analýza finanční pozice podniku, aby mohli posoudit, zda informace uvedené v účetní závěrce nebo v konsolidované účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční situace účetní jednotky,

 • věřitelé, kteří si prostřednictvím finančních analýz ověřují bonitu dlužníka a tím pravděpodobnost navrácení půjčených peněžních prostředků,

 • zákazníci, jimž finanční analýzy poskytují informace při rozhodování, se kterými podniky je z dlouhodobého hlediska vhodné obchodovat,

 • investoři, kteří chtějí své volné peněžní prostředky investovat do podniků, ve kterých budou maximálně zhodnoceny,

 • konkurenti, kteří se zajímají o finanční pozici a především výkonnost srovnatelných podniků ve stejném oboru podnikání,

 • burzovní organizace, které jako součást finančních trhů přispívají k přerozdělování volných peněžních prostředků formou investic do cenných papírů a které na základě analýz určují, které akcie jsou pro investory zajímavé,

 • veřejnost, které výsledky analýz přinášejí informace o vývoji zaměstnanosti v regionech a o rozvoji těchto regionů, neboť jejich rozvoj je závislý na míře úspěšnosti podniků v regionech sídlících,

 • orgány činné v trestním řízení, které prostřednictvím některých ukazatelů finanční analýzy mohou určit, zda nebyl porušen zákon (např. určení, od kterého termínu byl podnik předlužen a byl podle zákona o konkurzu a vyrovnání povinen podat návrh na vstup do konkurzu).

Druhou skupinou uživatelů jsou uživatelé, kteří jsou spojeni přímo s podnikem, tzv. interní uživatelé.

Interní uživatelé

Interními uživateli jsou:

 • řídicí pracovníci podniku na jednotlivých stupních řízení, jimž slouží výsledky analýz jako podklady pro jednotlivá rozhodnutí v rámci řídicích činností,

 • vlastníci podniku (akcionáři, společníci, družstevníci, zakladatelé...), kteří jsou pomocí analytických výsledků informováni o zhodnocování prostředků, jež do podnikání vložili, i o schopnostech výkonného vedení podniku spravovat jejich vlastnictví,

 • zaměstnanci, kteří se především v zahraničí zajímají o finanční situaci v podniku, neboť na ní je závislé setrvání v pracovním poměru, a tím i schopnost splácet hypotéky, úvěry a ostatní závazky.

Při srovnání uživatelů účetnictví a finanční analýzy zjistíme, že většina uživatelů účetních výstupů (především výkazů účetní závěrky) analyzuje účetní údaje, tj. nevyužívá účetní údaje samy o sobě, ale zpracovává je do podoby různých přehledů a především ukazatelů.

Rozdílné potřeby dvou základních skupin uživatelů finanční analýzy vedly k vymezení dvou úrovní finanční analýzy:

Úrovně finanční analýzy

 • Externí finanční analýza, která zpracovává pouze povinně publikovaná data

Nahrávám...
Nahrávám...