dnes je 17.6.2024

Input:

Vnitřní směrnice k časovému rozlišování nákladů a výnosů

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

8.5
Vnitřní směrnice k časovému rozlišování nákladů a výnosů

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava:

 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 7 odst. 4, § 19 odst. 6

 • Vyhláška 500/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví – zejména §§ 13, 19

 • Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 23

Ve vnitřním předpise o časovém rozlišení nákladů a výnosů je třeba vymezit pravidla pro časové rozlišování nákladů, které účetní jednotka bude uplatňovat s ohledem na zásadu významnosti, a stanovit postupy tam, kde účetní předpisy připouštějí variantní řešení.

Název účetní jednotky: XXXXXXXXXXXXXXX

Název směrnice:

Časové rozlišování nákladů a výnosů

Obsah směrnice

Obsah směrnice:
 1. Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

 2. Vymezení titulů pro časové rozlišování nákladů a výnosů

 3. Vymezení titulů, které se časově nerozlišují

 4. Změny ve způsobu časového rozlišování nákladů a výnosů

 5. Informace do přílohy v účetní závěrce

Působnost: Platí pro účetní období 200x

ad 1) Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

Účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví při účtování o výsledku hospodaření berou za základ veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení.

Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám

 • věcný titul, k němuž se vztahují,

 • částka vynaložená nebo získaná,

 • účetní období, kterého se týkají.

Časově se rozlišují:

 • Náklady příštích období (výdaj se uskutečnil v běžném účetním období, náklad se věcně vztahuje k příštímu nebo příštím účetním období).

 • Komplexní náklady příštích období (různorodé náklady zaúčtované v běžném období, avšak váží se k výkonům příštího období).

 • Výdaje příštích období (náklad věcně patří do běžného účetního období, výdaj bude uskutečněn v následujícím nebo následujících účetních období).

 • Výnosy příštích období (příjem se uskutečnil v běžném účetním období, výnos se věcně vztahuje k příštímu nebo příštím účetním období).

 • Příjmy příštích období (výnos věcně patří do běžného účetního období, příjem bude uskutečněn v následujícím nebo následujících účetních období).

Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci, při které se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

ad 2) Vymezení titulů pro časové rozlišování nákladů

Vymezení titulů pro časové rozlišování nákladů

Účetní jednotka vybere z nabízených titulů ty, které se jí týkají a které časově rozlišuje na následujících účtech v účtové skupině 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.

381 – Náklady příštích období

 • předem placené nájemné,

 • nepravidelné leasingové splátky,

 • pojistné v případě, že se pojistné a účetní období nekryjí,

 • předplatné novin a časopisů zaplacené koncem roku na příští rok,

 • zařazení drobného majetku většího rozsahu do používání.

382 – Komplexní náklady příštích období

 • náklady na přípravu a záběh nové

Nahrávám...
Nahrávám...