dnes je 25.6.2024

Input:

Výhoda současných nízkých cen PHM a použití vyhlášky MPSV č. 328/2014 u soukromých vozidel použitých k pracovní cestě

25.3.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2015.07.03
Výhoda současných nízkých cen PHM a použití vyhlášky MPSV č. 328/2014 u soukromých vozidel použitých k pracovní cestě

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 7/2015

V příspěvku si ukážeme výhodnost použití cen pohonných hmot stanovených ve vyhlášce MPSV č. 328/2014 Sb. při použití soukromého vozidla podnikatele k pracovní cestě s ohledem na pokles cen PHM počátkem roku 2015. Budeme uvažovat případy, kdy pro podnikatele není vhodné využít kráceného paušálního výdaje na dopravu ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, tedy případy, kdy podnikatel soukromým vozidlem najede pro služební účely více než řádově 700 km/měsíc, tedy více než 8 400 km/rok (tato výše závisí na spotřebě vozidla). Poznamenáváme zde, že dle § 24 odst. 2 písm. zt) v průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle § 24 odst. 2 písm. k) a naopak. Poplatník se proto musí vždy pro celé zdaňovací období rozhodnout, zda bude uplatňovat paušální výdaj na dopravu anebo postup dle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP. V příspěvku si dále ukážeme výhodnost použití cen PHM dle výše uvedené vyhlášky při použití soukromého vozidla zaměstnance k pracovní cestě.

Použití soukromého vozidla podnikatele k pracovní cestě

V § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP se stanoví podmínky daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) na dopravu soukromým silničním motorovým vozidlem následovně:

  • vlastní automobil, který není vložen do obchodního majetku

Pokud podnikatel k pracovní cestě použije vlastní automobil, který nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku ani nebyl předmětem finančního leasingu, uplatní jako daňové výdaje výši sazby základní náhrady a dále náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

  • vlastní automobil, který byl v minulosti zahrnut v obchodním majetku podnikatele

Pokud k pracovní cestě použije podnikatel vlastní automobil, který byl v minulosti zahrnut v jeho obchodním majetku, uplatňoval na něj odpisy a posléze ho z obchodního majetku vyřadil do soukromého používání, pak je daňovým výdajem pouze náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. V žádném případě nelze uplatnit sazbu základní náhrady.

Vlastním motorovým vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, se rozumí podle znění pokynu GFŘ č. D-22 bod 23 k § 24 odst. 2 ZDP vozidlo téhož poplatníka – např. podnikatel vyřadil z obchodního majetku vozidlo a toto vozidlo nadále používá pro vlastní potřebu a zčásti pro podnikání.

  • vlastní automobil, který byl v minulosti předmětem finančního leasingu

Pokud podnikatel použije k pracovní cestě vlastní automobil, který byl u poplatníka předmětem finančního leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil jako daňový výdaj, a automobil následně vyřadil z obchodního majetku, kam jej zahrnul po ukončení finančního leasingu a převedení vlastnického práva k předmětu leasingu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, může podnikatel uplatnit při použití tohoto vozidla na pracovní cestu pouze náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Sazbu základní náhrady opět nelze uplatnit.

Pokud však podnikatel při finančním leasingu automobilu neuplatňoval úplatu do daňových výdajů, jde u něho o soukromé vozidlo bez vazby na obchodní majetek a podnikatel si může uplatnit při pracovní cestě (po ukončení finančního leasingu a převedení vlastnického práva k předmětu leasingu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci) kromě náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty i sazbu základní náhrady.

  • automobil vypůjčený a vyprošený

Právní úprava výprosy je obsažena v § 2189 až § 2192 NOZ. Výprosou se rozumí situace, kdy půjčitel přenechá někomu (výprosníkovi) bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat.

Právní úprava výpůjčky je obsažena v § 2193 až § 2200 NOZ. Smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání, přičemž vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci. Základním znakem výpůjčky je její bezplatnost. V případě, že by došlo při vypůjčení vozidla k peněžní úhradě nebo k úhradě v nepeněžní formě, nepůjde o výpůjčku, ale o nájem (řešený v § 2201 až § 2234 NOZ).

Jako daňově uznatelný náklad (výdaj) při použití k pracovní cestě vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose lze uplatnit pouze náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Sazbu základní náhrady nelze uplatnit.

Výše sazby základní náhrady a náhrady za spotřebované PHM

Sazba základní náhrady představuje náhradu za amortizaci vlastního vozidla, za provádění jeho oprav a údržby a činí v r. 2015:

  • u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč/km

  • u nákladních automobilů a autobusů ve výši sazby pro osobní automobily

Náhradou výdajů za spotřebované pohonné hmoty se rozumí dle bodu 24 pokynu GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 ZDP částka stanovená v závislosti na počtu ujetých kilometrů, nákupní ceně pohonných hmot a na aritmetickém průměru všech údajů o spotřebě uvedených výrobcem nebo dovozcem v technickém průkazu vozidla. Pokud tyto údaje nejsou uvedeny v technickém průkazu, postupuje se dle pokynu GFŘ č. D-22 bod 24 k § 24 odst. 2 ZDP.

Podle znění § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP lze pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty použít ceny stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru, který je účinný v době konání cesty. V průběhu roku 2015 může podnikatel při vykonání pracovní cesty použít ceny pohonných hmot stanovené ve vyhlášce MPSV č. 328/2014 Sb. vydané pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru. Poplatník při tomto způsobu ocenění spotřebovaných pohonných hmot při pracovní cestě nemusí prokazovat nákup pohonných hmot a ani cenu, kterou za ně zaplatil.

Druh pohonných hmot   Průměrná cena v Kč za 1 litr v roce 2015  
Benzin automobilový 95 oktanů   35,90  
Benzin automobilový 98 oktanů   38,30  
Motorová nafta   36,10  

Obecně platí, že v případě, že poplatník chce uplatnit ceny vyšší (nakupuje za ceny vyšší, než jsou vyhlášené průměrné ceny pohonných hmot), je povinen doložit cenu doklady o jejich nákupu (nedokládá však vlastní spotřebu pohonných hmot).

V závěru roku 2014 došlo k výraznému poklesu cen pohonných hmot, tento pokles cen benzinu a nafty se nezastavil ani v průběhu měsíce ledna a února 2015, takže u většiny čerpacích stanic prolomil magickou hranici 30 Kč za litr u BA 95. V případě setrvání tohoto poklesu cen je pro poplatníky velmi výhodné používání průměrných cen stanovených pro rok 2015 ve výše uvedené vyhlášce. Například když poplatník zakoupí benzin BA 95 za 29,00 Kč/litr, může si uplatnit pro výpočet náhrady za spotřebované pohonné hmoty částku 35,90 Kč/litr, tedy o 6,90 Kč/litr více, než zaplatil za benzin u čerpací stanice.

Příklad

Podnikatel používá pro tuzemské pracovní cesty soukromé vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku. Z technického průkazu vyplývá aritmetický průměr spotřeby benzinu 6,1 l/100 km. V průběhu února 2015 najede podnikatel pro účely podnikání tímto vozidlem celkem 1 250 km, přičemž tankuje dle dokladu z čerpací stanice benzin BA 95 za částku 27,90 Kč/l. Podnikatel se rozhodl na počátku zdaňovacího období roku 2015 s ohledem na předpokládanou značnou četnost pracovních cest, že pro něho nebude výhodné uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, ale bude výdaje na dopravu motorovým vozidlem uplatňovat dle § 24 odst. 2

Nahrávám...
Nahrávám...